Perifeeriset sähköstimulaatiohoidot CP-vammaisten lasten kuntoutuksessa : monitieteellinen katsaus optimaalisten stimulaatioparametrien metsästykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253531
Title: Perifeeriset sähköstimulaatiohoidot CP-vammaisten lasten kuntoutuksessa : monitieteellinen katsaus optimaalisten stimulaatioparametrien metsästykseen
Alternative title: Peripheral electrical stimulation in rehabilitation of children with cerebral palsy : a multidisciplinary review in search for optimal stimulation parameters
Author: Pietola, Pasi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253531
http://hdl.handle.net/10138/333574
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Perifeerisen sähköstimulaation käytöllä lääketieteellisten vaivojen hoitoon on juurensa tuhansien vuosien päässä. Vuosien varrella niin terapeutit, huippu-urheilijat kuin lääkärit eri erikoisaloilta ovat hyödyntäneet perifeeristä sähköstimulaatiota harjoittelun, hoitojen sekä kuntoutuksen tukena. Eräänä suhteellisen uutena ajatuksena on näiden tekniikoiden käyttö CP-vammaisten lasten hoidossa. Systemaattista tutkimusta aiheesta on kuitenkin vielä melko vähän. Hoitojen toteuttaminen perustuu useimmiten enemmän kliinisen kokemuksen luomiin paikallisiin käytäntöihin kuin systemaattisesti tutkittuun tietoon. Myös toimintamekanismit terapioiden taustalla ovat edelleen hämärän peitossa. Kuitenkin, ymmärryksemme niin CP-vamman aiheuttamien keskushermostollisten muutosten ja erityisesti ajan myötä vahvistuvien virheellisten motoriikkaa ohjaavien hermoverkkojen kehittymisen suhteen kasvaa jatkuvasti. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena pyrkiä keräämään yhteen mahdollisimman kattavasti eri tieteenaloilta löytyvää tietoa perifeerisen sähköstimulaation vaikutuksista elimistössä. Koska aiheemme keskiössä on CP-vammaan liittyvän keskushermoston liikkeiden säätelyn haasteisiin vaikuttaminen, keskittyy työ pääasiassa etsimään keinoja mahdollisimman tehokkaan ja pitkävaikutteisen keskushermostovaikutuksen aikaansaamiseen ääreishermojen sähköisellä stimulaatiolla. Näitä tekniikoita hyväksi käyttäen pyrkimyksenä on auttaa CP-vammaisten lasten hermostoa oppimaan ja vahvistamaan hermoverkkoja sekä hermoratoja, jotka mahdollistavat normaalimman motorisen kontrollin omaksumisen, näin ollen parantaen näiden lasten liikkumista ja toimintakykyä. Johtuen ongelman monitieteellisyydestä ja siitä, että juuri CP-vammaisten lasten ongelmiin keskittyvää tutkimusta on vähän, on työssä pyritty etsimään tietoa laajasti eri tieteenalaloilta - niin eri lääketieteen erikoisaloilta, kuin bioelektroniikan ja lääketieteellisen elektroniikan, sähkömagnetiikan, neurotieteen ja fysioterapian puolelta - muutamia manitakseni. Lopullisena tavoitteena on tämän työn pohjalta luoda kattava ja selkokielinen toimintaohjeistus Uuteen Lastensairaalaan siitä, miten sähköstimulaatiohoitoja tulisi käytännössä toteuttaa.
Subject: NMES
FES
CP-vamma
kuntoutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pasi_Pietola_syventava_lopputyo.pdf 16.93Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record