Simuloidun ihonvärin muutoksen vaikutus ihonvärin sijaiskipuvääristymään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253517
Title: Simuloidun ihonvärin muutoksen vaikutus ihonvärin sijaiskipuvääristymään
Alternative title: The effect of virtual embodiment on skin color bias of vicarious pain
Author: Laukkanen, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253517
http://hdl.handle.net/10138/333580
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Empaattinen reagointi toisen henkilön kärsimykseen käsittää kognitiivisen, affektiivisen ja sensorimotorisen komponentin. Toisen henkilön kivun näkeminen herättää havainnoitsijassa kivun kokemuksia kuin kyseessä olisi oma fyysinen kipu, mitä kutsutaan sijaiskivuksi. Havainnoitavan henkilön ihonvärin ja etnisten piirteiden on havaittu vaikuttavan sijaiskivun kokemukseen ja ihmiset kokevat vähemmän sijaiskipua, kun kipu kohdistuu henkilöön, joka poikkeaa ihonväriltään tai etnisiltä piirteiltään havainnoitsijasta itsestään. Ihonvärivääristymään on pyritty vaikuttamaan erilaisilla interventioilla. On kuitenkin epäselvää, voidaanko ihonväriin liittyvään sijaiskipuvääristymään vaikuttaa virtuaalitodellisuudessa tapahtuvalla simuloidun ihonvärin muutoksella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää simuloidun ihonvärin muutoksen vaikutusta ihonväriin liittyvään sijaiskipuvääristymään. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 60 valkoista koehenkilöä. Koehenkilöt asetettiin virtuaalitodellisuuteen ja heille esitettiin animaatioita, joissa virtuaalisen ihmishahmon kättä kosketettiin joko kipua tuottavalla tai pehmeällä esineellä. Virtuaalisen ihmishahmon (musta, valkoinen, violetti) ja koehenkilön virtuaalisen kehon (musta, valkoinen) väriä manipuloitiin koetilanteiden välillä satunnaistetusti. Koehenkilöt raportoivat esitetyn kontaktin kivuliaisuutta ja epämiellyttävyyttä 9-portaisella Likert-asteikolla. Havannoitavan henkilön ihonvärin yhteyttä raportoituun sijaiskipuun ja havainnoitsijan virtuaalisen oman kehon ihonvärin muutoksen vaikutusta sijaiskipuvääristymään tutkittiin monitasomallien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Havainnoitavan henkilön ihonvärin havaittiin olevan yhteydessä sijaiskivun kokemukseen. Kontakti arvioitiin kivuliaammaksi, kun sen kohteena oli valkoinen henkilö ja vähiten kivuliaaksi kun sen kohteena oli musta henkilö. Simuloidulla ihonvärin muutoksella ei havaittu yhteyttä ihonvärin sijaiskipuvääristymään itseraportoiduilla kivuliaisuusarvioilla tarkasteltuna.Aims of the study. Empathic response to other person’s suffering comprises of cognitive, affective and sensory components. Seeing another person’s pain evokes similar reactions in the observer as if it were their own, which is called vicarious pain. Skin color and an ethnic group's shared characteristics of the observed person have been found to affect vicarious pain experience. Notably, research has shown that vicarious pain experience is weakened when skin color or ethnic features differ from the observer. Interventions to reduce skin color bias have been studied. However, it is unclear whether skin color bias of vicarious pain can be affected by virtual embodiment. This experiment aims to investigate the effect of virtual embodiment in skin color bias of the vicarious pain experience. Methods. 60 White participants took part in the experiment. The participants were immersed in virtual reality where they were presented with animations that portrayed an agent’s hand being touched by noxious and soft objects. The virtual agent’s skin color (black, white, violet) and participants’ virtual skin color (white, black) were manipulated between randomized trials. Participants reported painfulness and unpleasantness on a 9-point Likert scale. The association of virtual agent’s skin color on painfulness and unpleasantness and effects of virtual embodiment on skin color bias on vicarious pain was studied using multilevel models. Results and conclusions. The skin color of the observed person was found to be associated with the vicarious pain experience. Noxious touch was rated as more painful when targeted at a white person and least painful when targeted at a black person. Curiously, no association was found with virtual embodiment and skin color bias of vicarious pain experience assessed by self-reported pain assessments.
Subject: sijaiskipu
empatia
ennakkoluulot
virtuaalitodellisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record