Oksikodonilöydökset vainajissa vuosina 2016–2018

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253536
Title: Oksikodonilöydökset vainajissa vuosina 2016–2018
Author: Kaukanen, Santra-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253536
http://hdl.handle.net/10138/333591
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tämän työn tavoitteena oli tutkia oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvityksiin perustuvaa aineistoa oksikodonin osalta vuosilta 2016–2018. Erityisesti haluttiin tarkastella, millainen on tyypillinen oksikodonimyrkytykseen kuollut vainaja, ja voidaanko veren oksikodonipitoisuuksien keskiarvojen perusteella päätellä myrkytykseen johtavaa oksikodonipitoisuuden raja-arvoa. Aineistona tutkimuksessa toimi oikeuslääketieteellinen dokumentaatio, johon oli otettu mukaan sellaiset oikeuslääketieteelliseen kuolemansyynselvitykseen ohjautuneet kuolemantapaukset, joissa vainajan verestä oli saatu kvantitatiivinen, vastausrajan ylittävä tulos oksikodonille. Vuosina 2016–2018 oksikodonia todettiin oikeuskemiallisesi tutkittujen vainajien verinäytteissä yhteensä 743 tapauksessa. Näistä 99 tapauksessa oksikodoni oli mainittu kuolinsyyssä ja 63 tapauksessa oksikodoni oli myrkytyskuoleman tärkein löydös. Tyypillinen oksikodonimyrkytykseen kuollut oli 47-vuotias mies. Merkittävä osa myrkytyksistä oli sekamyrkytyksiä, joissa alkoholi, bentsodiatsepiinit ja antidepressantit olivat tyypillisiä löydöksiä. Lääkkeiden/päihteiden väärinkäyttäjät olivat yliedustettuina oksikodonin aiheuttamissa myrkytyksissä. Noin 46 %:ssa tapauksista, joissa oksikodoni oli tärkein toksikologinen löydös, kyseessä oli päihteiden väärinkäyttäjä. Väärinkäyttäjäkuolemista merkittävä osa oli tapaturmaisia myrkytyksiä. Myös itsemurhissa oksikodonimyrkytysten osuus oli merkittävä, mitä mahdollisesti selitti itsemurhien lisääntyminen Suomessa vuosina 2016–2017 sekä vuosittain kirjoitettujen oksikodonireseptien määrän tasainen nousu. Väärinkäyttäjien osalta oksikodonin pitoisuuskeskiarvot olivat hyvin linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Itsemurhissa puolestaan havaittiin väärinkäyttäjäkuolemia korkeampia oksikodonipitoisuuksia, mikä lähinnä kertoi tarkoituksesta ottaa hengenvaarallinen annos. Alkoholin havaittiin olevan yhteydessä matalampiin oksikodonipitoisuuksiin väärinkäyttöön liittyvissä myrkytyskuolemissa, kun taas bentsodiatsepiineilla ei niinkään ollut vaikutusta oksikodonin pitoisuustasoon. Tämän tutkimuksen perusteella ei voitu tehdä päätelmiä kuolemaan johtavan oksikodonipitoisuuden raja-arvosta opioideihin muodostuvan yksilöllisen toleranssin vuoksi.
Subject: Oxycodone
Forensic science
Poisoning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record