Teknologia-avusteiset interventiot autismikirjon häiriöissä : kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253543
Title: Teknologia-avusteiset interventiot autismikirjon häiriöissä : kirjallisuuskatsaus
Alternative title: Technology-assisted interventions in Autism spectrum disorders : a literature review
Author: Kiekeben, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253543
http://hdl.handle.net/10138/333597
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Autismikirjon häiriöiden diagnosoinnin yleistyessä myös puheterapiakuntoutuksesta mahdollisesti hyötyvien autismikirjon henkilöiden määrä kasvaa. Autismikirjon henkilöiden on monissa tutkimuksissa todettu olevan kiinnostuneita teknologiasta, joten sen hyödyntäminen myös kuntoutuksellisessa kontekstissa voisi olla viisasta. Erityisesti 3D:n ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sekä HMD-laitteiden käytettävyys autismikirjon henkilöillä ovat monien teknologian käyttöpotentiaalia tutkivan tutkimuksen keskiössä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, millaisia teknologisia laitteita ja menetelmiä sekä näiden avulla toteutettuja tehtävätyyppejä autismikirjon häiriöiden kuntoutuksessa käytetään, sekä mitä häiriön tyypillisiin piirteisiin kuuluvia puutteellisia taitoja on pyritty kuntouttamaan. Tavoitteena on myös selvittää, millaisia käyttäjäkokemuksia näillä menetelmillä ja teknologioilla on autismikirjon henkilöiden toimesta raportoitu. Menetelmät. Tämän tutkielman tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus. Tutkimusaineisto kerättiin viidestä kansainvälisestä tietokannasta/hakupalvelusta (ACM digital library, Ovid Medline, Pubmed, Scopus, Web of science) hakulausekkeella (autism* OR autism spectrum disorder* OR high functioning autism* OR HFA* OR Asperger* OR pervasive disorder*) AND (intervention* OR re hab* OR rehabilitation* OR therap* OR training) AND (virtual* OR augmented* OR “mixed* vr” OR HMD OR headset OR “head mounted” OR head-mounted* OR helmet OR glasses OR goggles OR ve OR immersive OR immersion OR 3D OR head-worn OR “head worn”) AND (“computer as sisted” OR computer-assisted OR “computer aided” OR computer-aided). Tutkimusaineiston valintakriteereiden mukaisesti tutkielmaan valikoitui 17 alkuperäistutkimusta, jotka käsittelivät autismikirjon häiriöissä käytettyjä teknologian avulla toteutettuja menetelmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Autismikirjon häiriöiden kuntoutuksessa hyödynnetään teknologia avusteisuutta perinteisistä tietokone- ja videopeliteknologioista päälle puettaviin HMD-laitteisiin ja virtuaalitodellisuuteen. Tutkimuksissa käytetyt teknologiat olivat pääasiassa tietokoneen avulla toteutettuja virtuaalisia ohjelmistoja ja ympäristöjä, joissa noin puolessa oli hyödynnetty virtuaaliteknologiaa. Noin puolessa tutkimuksista oli hyödynnetty päälle puettavaa HMD-teknologiaa. Teknologioiden avulla toteutettujen menetelmien käyttökohteena oli pääasiassa erilaiset sosiaalisten ja vuorovaikutuksen ongelmat, kuten tarkkaavuus, tunteiden tunnistaminen ja yhteistyötaidot. Autismikirjon henkilöt antoivat suurimmaksi osaksi positiivisia arvioita teknologia-avusteisista menetelmistä, koskien myös päälle puettavia laiteteknologioita.Objectives. As the diagnosis of autism spectrum disorders increases, the number of people with ASD who may benefit from speech therapy methods will also increase. People in the autism spec trum have been found to be interested in technology in many studies, so it could be beneficial and smart to utilize it in the context of rehabilitation. In particular, the utilization of 3D and virtual real ity, as well as the usability of HMD-technology are at the center of many research regarding the potential use of technology in ASD rehabilitation. The aim of this literature review is to determine what kind of technological devices, softwares and the types of tasks performed with them are used in the context of ASD. The aim is also to determine what kind of user experiences with these meth ods and technologies have been reported by people with ASD. Methods. The research method of this dissertation is a literature review. The data was collected from five international databases (ACM digital library, Ovid Medline, Pubmed, Scopus, Web of science) using the search phrase (autism* OR autism spectrum disorder* OR high functioning au tism* OR HFA* OR Asperger* OR pervasive disorder*) AND (intervention* OR rehab* OR reha bilitation* OR therap* OR training) AND (virtual* OR augmented* OR “mixed* vr” OR HMD OR headset OR “head mounted” OR head-mounted* OR helmet OR glasses OR goggles OR ve OR im mersive OR immersion OR 3D OR head-worn OR “head worn”) AND (“computer assisted” OR computer-assisted OR “computer aided” OR computer-aided). In accordance with the selection criteria, 17 original studies were selected for the dissertation, regarding technologies and methods used in ASD rehabilitation. Findings and conclusions. Rehabilitation for ASD utilizes technology assistance from traditional computer and video game -technologies to wearable HMD-devices and virtual reality. The technol ogies used in the studies were mainly computer-implemented virtual software and virtual environ ments. About half of them utilized wearable HMD technology. The methods were mainly focused on various problems of social interaction, such as attention, emotion recognition and cooperation skills. People with ASD reported mostly positive reviews of technology-assisted methods, includ ing the use of wearable devices.
Subject: Autismikirjon häiriö
ASD
2D
3D
HMD
teknologia-avusteisuus
interventio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kiekeben_Julia_progradu_2021.pdf 736.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record