Erittäin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielenkehitys ja luki-taidot seitsemänvuotiaana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253541
Title: Erittäin pienenä keskosena syntyneiden lasten kielenkehitys ja luki-taidot seitsemänvuotiaana
Alternative title: Language development and literacy skills at seven years of age in children born extremely preterm and/or with extremely low birth weight
Author: Karhu, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253541
http://hdl.handle.net/10138/333598
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Keskosen syntyneillä lapsilla (syntymä <37 raskausviikkoa) tiedetään olevan kohonnut riski kielenkehityksen sekä lukemisen ja kirjoittamisen eli luki-taitojen vaikeuksiin. Kielelliset taidot ovat yhteydessä luki-taitoihin ja vaikuttavan niiden kehitykseen. Aihetta on tutkittu suhteellisen vähän keskospopulaatiossa, ja tutkimusten tulokset ovat osin ristiriitaisia. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella erittäin pienenä keskosena syntyneiden lasten (syntymä <28 raskausviikkoa ja/tai syntymäpaino <1000 grammaa) kielenkehitystä sekä lukivalmius- ja luki-taitoja seitsemän vuoden iässä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, ovatko kouluiässä arvioidut kielelliset taidot ja luki-taidot toisiinsa yhteydessä erittäin pienenä keskosena syntyneiden ja täysiaikaisena syntyneiden lasten ryhmässä (syntymä >37 raskausviikkoa). Tämä pro gradu -tutkielma on osa moniammatillista PIPARI-tutkimusta (Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään). Menetelmät. Tämän pro gradu -tutkielman tutkittavina olivat 63 erittäin pienenä keskosena syntynyttä lasta ja 107 täysiaikaisena syntynyttä verrokkilasta, jotka kuuluivat PIPARI-tutkimuksen alueelliseen kohorttiaineistoon. Kaikki tutkittavat olivat suomea äidinkielenään puhuvien yksikielisten perheiden lapsia. Lasten kielellisiä taitoja arvioitiin Viivi 5-15 -arviointimenetelmällä (Kielellinen ymmärtäminen, Kielellinen ilmaisu ja Kielellinen kommunikointi -osiot) ja PPVT-R -menetelmällä (the Peabody Picture Vocabulary Test-Revised). Lukivalmiustaitoja ja luki-taitoja arvioitiin Alkuportaat -tutkimuksen osatesteillä (fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus, nopea sarjallinen nimeäminen, sanojen lukeminen, sanojen kirjoittaminen) ja Viivi 5-15 -arviointimenetelmällä (Lukeminen ja kirjoittaminen sekä Yleinen oppiminen -osiot). Tulokset ja pohdinta. Erittäin pienenä keskosena syntyneet lapset suoriutuivat seitsemän vuoden iässä täysiaikaisena syntyneitä verrokkilapsia tilastollisesti merkitsevästi heikommin kielellisissä taidoissa, lukivalmiustaidoissa ja luki-taidoissa. Ainoa taitoalue, jossa ryhmien välinen ero ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä oli Viivi 5-15 -menetelmän osio Kielellinen kommunikointi. Sekä keskosilla että verrokeilla kielellisten taitojen havaittiin olevan yhteydessä lukivalmius- ja luki-taitoihin. Yhteydet olivat keskosryhmässä verrokkiryhmää voimakkaampia ja esiintyivät laajemmin kielenkehityksen eri osa-alueille. Tulokset tukevat näkemystä siitä, että keskosena syntyneiden lasten kohonnut riski kehityksellisiin vaikeuksiin ei painotu ainoastaan varhaiskehitykseen. Erittäin pienenä keskosena syntyneiden lasten seuranta ja tukitoimien tarjoaminen on tärkeää edelleen kouluiässä ja kehityksen edetessä.Objectives. Prematurely born (<37 gestational weeks) children are at increased risk for difficulties in language development and literacy skills, including pre-reading skills, reading and writing. Previous studies investigating full-term populations suggest that language skills are strongly correlated with reading acquisition. This connection is not widely studied in preterm sample and the findings of previous investigations have incongruity. The aim of this study is to examine the language development and literacy skills of children born extremely preterm (ELGA, born <28 gestational weeks) and/or with extremely low birth weight (ELBW, birth weight <1000 grams) at seven years of age. This thesis also investigates the possible association between language abilities and literacy skills in the sample of preterm children and a full-term born comparison group (born >37 gestational weeks). This study is part of the multidisciplinary cohort study of prematurely born children called PIPARI (the Development and Functioning of Very Low Birth Weight Infants from Infancy to School Age). Methods. The sample of this Master´s thesis includes 63 ELGA/ELBW children and 107 full-term born children who participated in the PIPARI study and were living in monolingual Finnish-speaking families. The language skills were assessed using the Five to Fifteen parent questionnaire (subdomains Comprehension, Expressive language skills, Verbal Communication) and the Peabody Picture Vocabulary Test-Revised. Pre-reading and reading skills were measured with the Jyväskylä First Steps study test material (phonological awareness, letter knowledge, rapid automized naming, single word reading, single word writing) and with the Five to Fifteen parent questionnaire (subdomains Reading and writing, General learning). Results and conclusion. The language and literacy skills at seven years of age were statistically significantly weaker in children born ELGA/ELBW when compared to the full-term controls. The Five to Fifteen questionnaire subdomain Verbal communication was the only skill that did not differ significantly between the groups. There was a clear and significant association between language and literacy skills with both preterm and full-term groups. In the preterm group the connection between language and literacy skills were stronger and appeared wider among the different language components. The results of this study support the previous findings that preterm children have an elevated risk for difficulties in language and literacy skills. In addition, this study provides further evidence for the associations between language abilities and literacy skills in school age in children born ELGA/ELBW. It is important that preterm children get the appropriate developmental follow-ups and support still at school age.
Subject: erittäin pienenä keskosena syntynyt lapsi
kielenkehitys
lukivalmiustaidot
luki-taidot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karhu_Elisa_progradu_2021.pdf 721.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record