Value-based care of older people : the impact of an acute outreach service unit on emergency medical service missions : a quasi-experimental study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253538
Title: Value-based care of older people : the impact of an acute outreach service unit on emergency medical service missions : a quasi-experimental study
Author: Mäki, Lauri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253538
http://hdl.handle.net/10138/333602
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tausta Pitkäaikaishoidossa asuvat vanhukset kärsivät kuljetuksista päivystykseen. Päivystyskäyntien on havaittu johtavan esimerkiksi deliriumiin, sairaalasyntyisiin infektioihin, vääriin lääkeannoksiin sekä elämänlaadun heikkenemiseen. Suuri osa ensihoidon kuljettamista pitkäaikaishoidon asukkaista kuljetetaan päivystykseen verrattain lievien ongelmien vuoksi. Kyseiset ongelmat voitaisiin usein hoitaa potilaan luona siinä yksikössä, jossa potilas asuu. Maaliskuussa 2019 Espoossa ja Kauniaisissa aloitti liikkuva pitkäaikaishoidossa asuvien ja kotihoidon tukea tarvitsevien päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut sairaanhoitajajohtoinen diagnostiikka- ja hoitoyksikkö ”liikkuva sairaala” (LiiSa). LiiSan tavoitteena on pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon tukea tarvitsevien hoidon laadun parantaminen sekä ensihoidon ja päivystyspoliklinikoiden ruuhkien vähentäminen diagnosoimalla ja hoitamalla asukkaiden ei-kiireellisiä akuutteja vaivoja potilaan luona sen sijaan, että paikalle hälytettäisiin ensihoito. Menetelmät Tutkimuksessa vertailimme Espoon ja Kauniaisten 40:en palveluasumisen yksikköön, joissa on yhteensä 1366 sänkypaikkaa, tehtyjen ensihoidon tehtävien määrää ja tehtävien kiireellisyyksiä puolen vuoden ajanjaksoilla ennen LiiSaa (1.3.-31.8.2018) ja LiiSan toiminnan aikana (1.3.-31.8.2019). Kiireellisyksien tutkimiseen käytimme ensihoidon arvioimaa tehtäväkohtaista kiireellisyysluokkaa (A-D, jossa A on kiireellisin ja D vähiten kiireellinen). Tulokset LiiSan toiminnan alkamisen myötä ensihoitotehtävien määrä palveluasumisen yksiköissä väheni 16,8 % (95 % luottamusväli 10,6 % - 22,6 %, P<0,001). Tehtävien kokonaismäärän väheneminen johtui ei-kiireellisten tehtävien (C ja D) vähenemisestä. D-luokan tehtävien määrä väheni 19,8 % (7,1 % - 30,8 %, P=0,003) ja C-luokan tehtävien määrä 30,3% (17,3 % - 41,3 %, P<0,001). Kiireellisten tehtävien (A ja B) määrissä tapahtuneet muutokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Pohdinta Väestö vanhenee ja palveluasumisen yksiköiden akuuttia hoitoa vaativien asukkaiden määrä kasvaa. Uusia terveydenhuoltopalveluja tarvitaan, jotta asukkaat saisivat jatkossakin laadukasta hoitoa, ja jotta ensihoidon resurssit riittäisivät todellisten hätätilanteiden hoitoon. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että LiiSa parantaa palveluasumisen yksiköiden asukkaiden hoidon laatua välttämällä raskaita päivystyskäyntejä. Hoitamalla ei-kiireellisiä tehtäviä, jotka aiemmin ensihoito olisi hoitanut, LiiSa edesauttaa ensihoidon keskittymistä todellisiin hätätilanteisiin vaarantamatta potilasturvallisuutta.
Subject: Emergency medical services
Health services for the aged
Nursing homes
Mobile health units
Full text embargoed until: 2022-08-24


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-08-24

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record