Uusien sanojen oppiminen subakuutissa afasiassa mitattuna tunnistus- ja nimeämistehtävällä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253544
Title: Uusien sanojen oppiminen subakuutissa afasiassa mitattuna tunnistus- ja nimeämistehtävällä
Alternative title: Novel word learning in subacute aphasia as measured by recognition and naming task
Author: Heikkilä, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253544
http://hdl.handle.net/10138/333606
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Afasialla tarkoitetaan kielenoppimisiän jälkeen syntynyttä kielellistä häiriötä, joka voi vaikeuttaa sekä kielen tuottoa että sen ymmärtämistä. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö. Anomia eli sananlöytämisvaikeus on afasian tyypillisin oire ja sitä tutkitaan usein erilaisilla nimeämisen tehtävillä. Oppimiskyvyn tiedetään olevan merkittävä tekijä afasiasta toipumisessa, mikä on herättänyt mielenkiinnon tutkia afaattisten henkilöiden kykyä oppia uusia sanoja. Aiemmissa tutkimuksissa afaattisten henkilöiden uusien sanojen oppimiskykyä on tarkasteltu lähinnä afasian kroonisessa vaiheessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten subakuutissa vaiheessa olevat afaattiset henkilöt tunnistavat ja nimeävät heille opetettua sanastoa, ja onko näiden välillä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin, onko afaattisten henkilöiden ennestään tuttujen ja uusien kohteiden nimeämiskyvyn välillä yhteyttä. Tämän tutkielman aineisto oli osa laajempaa Opi sanoja -tutkimushankkeen aineistoa. Tutkittavat (n = 10) olivat subakuutissa toipumisen vaiheessa olevia afaattisia henkilöitä (sairastumisesta kulunut korkeintaan 3 kuukautta). Tutkittavien oli tarkoitus opetella tietokoneohjelman avulla kuusi epäsanaa ja niitä vastaavat kuvatarkoitteet. Uuden sanaston oppimista arvioitiin kohteiden tunnistus- ja nimeämistehtävällä kahdella mittauskerralla, joiden välissä oli yksi viikko. Ennestään tuttujen kohteiden nimeämiskykyä tarkasteltiin Bostonin nimentätestillä. Subakuutissa toipumisen vaiheessa olevien afaattisten henkilöiden uusien kohteiden tunnistus- ja nimeämiskyvyn välillä ei havaittu yhteyttä. Myöskään uusien ja ennestään tuttujen kohteiden nimeämiskyvyn välillä ei ollut yhteyttä. Tuloksissa oli havaittavissa paljon yksilöiden välistä vaihtelua. Osa tutkittavista pystyi kummallakin mittauskerralla tunnistamaan uusia kohteita tilastollisesti merkitsevästi, kun taas osa ei kyennyt tunnistamaan kohteita tilastollisesti merkitsevästi kummallakaan mittauskerralla. Ryhmätasolla uusien kohteiden nimeämistehtävässä havaittiin lattiaefekti eli afaattiset henkilöt suoriutuivat tehtävästä hyvin heikosti. Yksilötason tarkastelussa kuitenkin havaittiin, että parhaimmillaan subakuutissa vaiheessa olevan afaattisen henkilön on mahdollista nimetä uusia kohteita täysin oikein. Uusien kohteiden tunnistus- ja nimeämiskykyä verrattaessa tuli ilmi, että tutkittavat tunnistivat kohteita merkitsevästi paremmin kuin nimesivät niitä. Tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia afasian kroonista vaihetta koskevan aiemman tutkimustiedon ja subakuuttia vaihetta koskevan alustavan tutkimustiedon kanssa. Lisäksi tämä tutkimus tarjoaa alustavaa tietoa subakuutissa vaiheessa olevien afaattisten henkilöiden kyvystä nimetä uusia kohteita.Aphasia is a linguistic disorder that occurs after language acquisition and can lead to difficulties with expressive and receptive language. Aphasia is most often caused by a stroke. The inability to retrieve words, also known as anomia, is the most common symptom of aphasia and it is most often assessed with object-naming tasks. It is acknowledged that in aphasia learning is fundamental aspect of the recovery process and this has led to increasing interest to study novel word learning ability in aphasia. So far, word learning ability in people with aphasia has been studied mainly in chronic stage. The aim of this study was to examine novel word learning ability in subacute aphasia using recognition and naming task and to investigate the possible connection between recognition and naming ability. Additionally, the possible connection between naming of familiar objects and new objects was investigated. The sample of this study was part of the Opi sanoja research project and included ten adults with subacute aphasia (maximum 3 months post-stroke). Participants completed a learning task on computer and their aim was to learn six pseudoword-picture pairings. The novel word learning ability of the participants was assessed using recognition and confrontation naming task. The tasks were administered on two different occasions one week apart from each other. The ability to name familiar objects was assessed using Boston Naming Test. Participants’ ability to name novel objects wasn’t correlated with their ability to recognize the novel objects. Furthermore, participants’ ability to name familiar objects didn’t correlate with the ability to name novel objects. However, there was considerable inter-individual variability in learning performance. Some of the participants were able to recognize novel objects at the statistically significant level immediately after the learning task and one week later. However, some of the participant’s couldn’t recognize the objects either immediately after the learning task or one week later. At the group level participants’ performance on the novel object naming task was poor and was virtually at floor. However, consideration of individual participant results revealed that one of the participants was able to name some of the novel objects correctly. Based on the results, people in subacute aphasia recognize novel targets better than name them. The results are in line with previous studies that have investigated ability to learn new words in chronic aphasia and support the initial evidence that people with subacute aphasia can learn novel words. The findings of this study also provide preliminary understanding of the ability to name novel objects in subacute aphasia.
Subject: afasia
subakuutti
uusien sanojen oppiminen
nimeäminen
Full text embargoed until: 2023-08-10


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-08-10

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record