"Pysähtymisessä vaanii kuolema" : Eino Ruutsalon kokeellinen 1960-luku

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7373-7
Title: "Pysähtymisessä vaanii kuolema" : Eino Ruutsalon kokeellinen 1960-luku
Author: Home, Marko
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-09-11
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7373-7
http://hdl.handle.net/10138/333635
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: “Death lurks in stagnation” – Eino Ruutsalo’s experimental 1960s The aim of my research was to discover visual artist and filmmaker Eino Ruutsalo’s (1921–2001) role in the new forms of art arriving in Finland during the 1960s. My strategy has been to look at how Ruutsalo came up with his experiments in the 1960s and how they were received. As this is the first study of Ruutsalo, I have provided an extensive background context of his life and career as an artist, even prior to the 1960s. As a method, I have used biographical research, because my main source material is Ruutsalo’s hitherto unexplored private archive. The biographical method is also justified because a comprehensive overview of Ruutsalo’s person and career must first be examined before his art can be approached through mere work analysis or from other perspectives. I study Ruutsalo’s activities and artistic work also in the international framework and bring new insights into, among other things, Ruutsalo’s connections to the international avant-garde of the 1960s. Crossing the boundaries of different art forms, mediums and forms of expression arising from the experimental attitude was a characteristic feature of Ruutsalo’s 1960s work. By combining the means of visual art with moving images in his experimental short films, Ruutsalo paved the way for the 1980s video art and the 1990s media art in Finland. The concrete poems, letter works and lettrist films moving between the visual arts and literature were also essential part of Ruutsalo’s 1960s experiments, that took him to the cutting edge of the international avant-garde at that time. Electrically operated kinetic works were one of the most significant areas in his efforts to find new ways of presenting and experiencing art. Ruutsalo played a key role in bringing to Finland the new kind of perspective that a work of art is not tied to any material or technique but may also be a spatial and temporal event shaped by the viewer’s interpretation. Ruutsalo was a living example of how the same artist can work with different art forms or in their intermediate areas and, depending on the context, make works in different mediums and their combinations. In the Finnish field of art, Ruutsalo can be considered to have been a pioneer of intermedia in the 1960s, moving freely between different methods, although such efforts became widespread in Finland, for example in the form of moving image installations, only in the 1980s. Keywords: avant-garde, experimental art, intermedia, abstract expressionism, informalism, experimental film, new wave of Finnish cinema, lettrism, kinetic artTutkimuksessani pyrin selvittämään, mikä oli kuvataiteilija ja elokuvantekijä Eino Ruutsalon (1921-2001) rooli taiteen uusien ilmaisumuotojen saapumisessa Suomeen 1960-luvulla. Tähän haen vastausta tarkastelemalla, miten Ruutsalo päätyi 1960-luvun kokeiluihinsa ja minkälaisen vastaanoton ne saivat. Koska kyseessä on ensimmäinen Ruutsaloa käsittelevä tutkimus, olen taustoittanut laajasti hänen elämäänsä ja taiteilijanuraansa myös ennen 1960-lukua. Metodina olen käyttänyt biografista tutkimusta, koska keskeisenä lähdeaineistonani on Ruutsalon tähän asti tutkimaton yksityisarkisto. Biografinen metodi on perusteltu myös sen vuoksi, että Ruutsalon persoonasta ja urasta on saatava ensin kattava kokonaiskuva ennen kuin hänen tuotantoaan voidaan lähestyä pelkän teosanalyysin kautta tai muista näkökulmista. Tarkastelen Ruutsalon toimintaa ja taiteellista tuotantoa myös kansainvälisessä viitekehyksessä ja tuon uutta tietoa muun muassa hänen yhteyksistään 1960-luvun kansainväliseen avantgardeen. Kokeellisesta asenteesta kumpuava eri taiteenlajien, välineiden ja ilmaisumuotojen rajojen ylittäminen oli Ruutsalon 1960-luvun tuotannossa tunnusomainen piirre. Yhdistämällä kokeellisissa lyhytelokuvissaan kuvataiteen keinoja liikkuvaan kuvaan Ruutsalo raivasi Suomessa tietä 1980-luvun videotaiteelle ja 1990-luvun mediataiteelle. Kuvataiteen ja kirjallisuuden välialueilla liikkuva kuvarunot, kirjainkuvat ja lettristiset elokuvat olivat myös oleellinen osa Ruutsalon 1960-luvun kokeiluja, jotka veivät hänet tuolloisen kansainvälisen avantgarden pulssille. Valokinetiikka oli yksi merkittävimmistä alueista hänen pyrkimyksissään löytää uusia taiteen esittämisen ja kokemisen tapoja. Ruutsalo oli keskeisessä roolissa tuomassa maahamme uudenlaista näkemystä siitä, että taideteos ei ole sidottu mihinkään materiaaliin tai tekniikkaan vaan saattaa olla myös tilallinen ja ajallinen tapahtuma, jota katsojan tulkinta muokkasi. Ruutsalo oli elävä esimerkki siitä, kuinka sama taiteilija voi toimia eri taiteenlajien parissa tai niiden välialueilla ja tehdä kontekstista riippuen teoksia eri välineillä ja niiden yhdistelmillä. Kotimaisella taidekentällä Ruutsalon voidaan katsoa olleen 1960-luvulla intermedian edelläkävijä, joka liikkui vapaasti eri menetelmien välimaastossa, vaikka tämänkaltaiset pyrkimykset yleistyivät maassamme esimerkiksi liikkuvaa kuvaa hyödyntävien installaatioiden muodossa vasta 1980-luvulla. Avainsanat: avantgarde, kokeellinen taide, intermedia, abstrakti ekspressionismi, informalismi, kokeellinen elokuva, suomalaisen elokuvan uusi aalto, lettrismi, kineettinen taide
Subject: taidehistoria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
home_marko_väitöskirja_2021.pdf 14.32Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record