Representations of Actors and Agency in U.S. Foreign Policy Discourses, 1949–2019

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7441-3
Title: Representations of Actors and Agency in U.S. Foreign Policy Discourses, 1949–2019
Author: Kuosmanen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-09-24
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7441-3
http://hdl.handle.net/10138/333938
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis is within the field of linguistics and explores foreign policy discourses in the context of the United States. The aim is to investigate representations of actors and agency within the U.S. discursive foreign policy space, using different case studies and genres of texts related to the United States as a foreign policy actor. These representations are investigated through systematic, comparative, and diachronic analysis of corpora of texts. Foreign policy discourse in this thesis is approached as constructing and making sense of a complex international environment, built around representations of nations, identities, and ideologies. However, foreign policy discourse is also a strategic tool for influencing others’ perceptions of that international environment in ways that are meant to benefit those disseminating these representations. An investigation of foreign policy discourses in various genres of text can reveal underlying assumptions and ideologies about the international identity of the United States as well as how it as a nation positions itself in relation to the rest of the world. The presence of patterns and developments can be validated within the texts with linguistic analysis. There are four case studies in total examining different genres of text, including U.S. presidential inaugural speeches, news articles on an international conflict, and human rights reports produced by the U.S. State Department. The analysis of discursive representations is done using linguistic tools from discourse analysis, systemic-functional linguistics, and corpus linguistics. The findings from the case studies point to the centricity of U.S. values, interests, and influence within the discursive U.S. foreign policy sphere. Choices are made in the identification and, alternatively, obfuscation of actors and agency for both allies and adversaries, both strategically to support community building and to navigate considerations of diplomatic relations. Naming practices in wartime journalism point to complex patterns in the interaction of the media and political leadership. The use of discourse analytical, systemic-functional, and corpus linguistic tools in identifying the roles and processes that actors are associated with makes it possible to point to systematic choices within the texts that serve to construct ideological representations. Many of the patterns identified in this thesis are such that they are difficult to detect on the level of an individual text but visible in an examination of corpora of texts.Tämä väitöskirja sijoittuu kielitieteen alalle ja käsittelee ulkopoliittisia diskursseja Yhdysvaltojen kontekstissa. Tavoitteena on tarkastella toimijoiden ja toimijuuden representaatioita Yhdysvaltojen diskursiivisessa ulkopolitiikan ympäristössä hyödyntäen erilaisia tapausesimerkkejä ja tekstilajeja, jotka liittyvät Yhdysvaltoihin ulkopoliittisena toimijana. Näitä representaatioita tutkitaan systemaattisen, vertailevan ja diakronisen tekstikorpusten analyysin kautta. Tässä väitöskirjassa ulkopoliittiset diskurssit käsitteellistetään monimutkaisen kansainvälisen ympäristön rakentajina ja jäsentäjinä, joissa keskeisiä ovat valtiot, identiteetit ja ideologiat. Ulkopoliittiset diskurssit ovat kuitenkin myös strateginen työkalu vaikuttaessa muiden toimijoiden käsityksiin ulkopoliittisesta ympäristöstä tavoilla, joista representaatioita levittävät toimijat pyrkivät hyötymään. Ulkopoliittisten diskurssien tarkastelu erilaisissa tekstilajeissa voi paljastaa piileviä oletuksia ja ideologioita, jotka liittyvät Yhdysvaltojen kansainväliseen identiteettiin sekä siihen, miten se valtiona asemoi itsensä suhteessa muuhun maailmaan. Havaitut säännönmukaisuudet ja kehityskaaret voidaan todentaa teksteissä kielellisellä analyysillä. Väitöskirjaan sisältyy yhteensä neljä tapausesimerkkiä. Ne käsittelevät erilaisia tekstilajeja sisältäen Yhdysvaltojen presidenttien virkaanastujaispuheita, kansainvälistä konfliktia käsitteleviä uutisartikkeleita ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön tuottamia ihmisoikeusraportteja. Diskursiivisia representaatioita analysoidaan käyttäen diskurssianalyysin, systeemis-funktionaalisesta kieliopin ja korpuslingvistiikan menetelmiä. Tapausesimerkeistä nousevat löydökset osoittavat yhdysvaltalaisten arvojen, intressien ja vaikutuksen keskeisyyden Yhdysvaltojen diskursiivisessa ulkopoliittisessa ympäristössä. Teksteissä tehdään valintoja, joilla liittolais- ja vihollistoimijoita ja toimijuutta vaihtoehtoisesti korostetaan ja häivytetään. Nämä valinnat palvelevat sekä strategista kansainvälisten yhteisöjen rakentamista että diplomaattisten suhteiden navigointia. Nimeämiskäytännöt sodanaikaisessa journalismissa viittaavat monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin median ja poliittisten johtajien välillä. Diskurssianalyysin, systeemis-funktionaalisen kieliopin ja korpuslingvistiikan arvo toimijoihin liittyvien roolien ja prosessien jäsentämisessä auttaa tunnistamaan systemaattisia kielellisiä valintoja, joilla ideologisia representaatioita rakennetaan. Monet väitöskirjassa tunnistetut säännönmukaisuudet ovat vaikeasti havaittavia yksittäisen tekstin tasolla, mutta todennettavissa tekstikorpuksia tarkasteltaessa.
Subject: englantilainen filologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kuosmanen_sonja_dissertation_2021.pdf 330.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record