Enseñanza de las preposiciones "a", "de", "en", "por" y "para" mediante su significado

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7431-4
Titel: Enseñanza de las preposiciones "a", "de", "en", "por" y "para" mediante su significado
Författare: Frago Cañellas, Jordina
Medarbetare: Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i språkforskning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021-09-25
Språk: es
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7431-4
http://hdl.handle.net/10138/333991
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: The teaching and acquisition of prepositions is a complex issue both for teachers and foreign language learners. Studies focused on error analysis (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014) demonstrate the difficulty for students of Spanish as a foreign language with the proper use of this category, especially for the so-called “empty” prepositions: “a”, “de”, “en”, “por” and “para”. Traditionally, teaching prepositions has been based on arbitrary lists of meanings and their translation, without taking into account the connections between them. This dissertation presents a didactic proposal designed for and tested in the Spanish Grammar course within the Hispanic Philology program at the University of Helsinki. It focuses on teaching the Spanish prepositions “a”, “de”, “en”, “por” and “para” via their meaning and linguistic reflection in the classroom. The methodology and the teaching materials are based, on one hand, on the description of the prepositions with lexical traits; and on the other, on three of the most important theories within Cognitive Linguistics: image schemas (Johnson, 1987), conceptual metaphor (Lakoff and Johnson, 1980, 1999, 2003) and prototype theory (Lakoff, 1987). The instruction of the spatial, temporal and conceptual meanings is designed using the lexical traits associated with each preposition, with an image scheme and an explanation of the prepositional polysemy via the conceptual metaphor. The explanation of the prepositional verbs is based on the concept of lexical agreement (Bosque, 2004a, 2004b) which establishes that there is a minimal lexical redundancy between the verb and the preposition. In order to verify the results of the didactic intervention, the researcher carried out an empirical study with two groups, the control group and the experimental group. The participants are students from the Spanish Grammar courses from 2017 and 2018, respectively. The analysis of the data collected supports the initial hypothesis that teaching based on meaning improves results in the use of prepositions, especially in the case of prepositional verbs.Prepositioiden opettaminen ja omaksuminen tuottavat vaikeuksia niin vieraan kielen opettajille kuin oppilaillekin; useat virheanalyysiin keskittyvät tutkimukset (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014) osoittavat niiden oikeaoppisen käytön olevan haastavaa espanjaa vieraana kielenä opiskeleville, etenkin tarkasteltaessa painottomia prepositioita. Perinteisesti prepositioiden opettaminen perustuu listoihin, jotka sisältävät näiden käyttötarkoituksia ja käännöksiä ottamatta huomioon yhteyksiä prepositioiden merkitysten välillä. Opetusmenetelmää, jota kyseinen tutkimus esittelee, kokeiltiin ja toteutettiin Helsingin yliopiston espanjalaisen filologian kielioppikurssilla. Menetelmä keskittyy prepositioihin “a”, “de”, “en”, “por” ja “para” opetusmetodiin, jossa oppimisprosessi alkaa edellä mainittujen prepositioiden merkityksistä ja kielen tarkastelusta. Menetelmä ja opetusmateriaalit perustuvat toisaalta prepositioiden määrittelyyn sanastollisilla piirteillä ja toisaalta kolmeen kognitiivisen kielitieteen teoriaan: mielikuvaskeemaan (Johnson, 1987), käsitemetaforaan (Lakoff ja Johnson, 1980, 1999, 2003) ja prototyyppiteoriaan (Lakoff, 1987). Paikan, ajan ja abstraktisen käytön opettaminen toteutettiin lähtien liikkeelle jokaisen preposition sanastollisista piirteistä ja mielikuvaskeemasta sekä yhdistäen niiden eri merkitykset käsitemetaforan avulla. Prepositioita vaativien verbien selittäminen perustui leksikaaliseen sopimukseen (Bosque, 2004a, 2004b), jonka mukaan verbin ja preposition välillä tulee olla mahdollisimman vähän sanastollista redundanssia. Opetusmenetelmän tulokset vahvistettiin kokeellisen tutkimuksen avulla, johon osallistui kaksi ryhmää: kontrolliryhmä ja koeryhmä. Ryhmät muodostuivat espanjan kielioppi -kurssin oppilaista vuosilta 2017 ja 2018 vastaavassa järjestyksessä. Kerätyn aineiston analyysi tukee alkuperäistä hypoteesia, jonka mukaan merkitykseen tukeutuva opetus edistää prepositioiden oikeaoppista käyttöä, etenkin kun tarkastellaan prepositiolla järjestyviä verbejä.
Subject: spanish Philology
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
frago_canellas_jordina_dissertation_2021.pdf 23.99Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post