Turvallinen rinnakkaisvanhemmuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083683
Title: Turvallinen rinnakkaisvanhemmuus
Author: Huovinen, Jenna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083683
http://hdl.handle.net/10138/334132
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämä maisterintutkielma on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on analysoida, millainen erovanhemmuus tukee lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti suomalaisessa kontekstissa uutta erovanhemmuuteen liittyvää käsitettä, rinnakkaisvanhemmuutta, ja sitä, voidaanko erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden avulla lisätä lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Rinnakkaisvanhemmuudella tarkoitetaan sellaista erovanhemmuuden muotoa, jossa vanhemmat irtaantuvat konfliktiensa vuoksi keskinäisestä tiivistä yhteistyöstään ja omilla tahoillaan toimivat lapselle vanhempina. Vaativat erotilanteet tarkoittavat tässä tutkielmassa riitaisia erotilanteita, joille tyypillistä on, että vanhempien huomio on heidän keskinäisissä konflikteissaan sekä toistuvissa oikeudenkäynneissä ja joihin liittyy väkivallan eri muotoja, kuten lapsen emotionaalista laiminlyöntiä, eron jälkeistä vainoa tai vieraannuttamista. Muita tutkielmassa käsiteltäviä erovanhemmuuden muotoja ovat yhteistyövanhemmuus ja konfliktoitunut vanhemmuus. Tutkielma on toteutettu toimeksiantona Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeelle. Turvassa-hankkeen tarkoituksena on auttaa vaativissa erotilanteissa olevia perheitä. Osa Turvassa-hankkeen työskentelyä on rinnakkaisvanhemmuuden käsitteeseen perehtyminen sekä sellaisen asiakastyöhön soveltuvan työtavan kehittäminen, jolla lievennetään vanhempien välisiä konflikteja sekä lisätään koko perheen hyvinvointia. Tutkielman aineisto koostuu joulukuussa 2020 tehdyistä kolmesta fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui Turvassa-hankkeen työntekijöitä, lastenvalvojia sekä olosuhdeselvityksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä (haastateltavia oli yhteensä 15 ja haastatteluiden yhteenlaskettu pituus oli 4 tuntia ja 1 minuutti). Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman laajempana viitekehyksenä toimivat aiemmat lapsen turvallisuuteen, erovanhemmuuden muotoihin sekä vaativiin erotilanteisiin liittyvät tutkimukset. Haastateltavien mukaan konfliktoitunut vanhemmuus ei tue lapsen turvallisuutta, vaan on päinvastoin uhka lapsen turvallisuuden kokemuksille. Sen sijaan haastateltavien määritelmien perusteella yhteistyövanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden avulla voitaisiin tukea lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan yhteistyövanhemmuus ei kuitenkaan aina ole mahdollista konfliktoituneessa suhteessa oleville vanhemmille, vaan joissain tilanteissa yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen saattaa pitkittää vanhempien konfliktoitunutta suhdetta ja näin ollen aiheuttaa lapselle turvattomuutta. Hankkeen työntekijät arvioivat, että rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus, joka rakennetaan aina ammattilaisten vahvalla tuella, voisi vaativissa erotilanteissa vähentää vanhempien välisiä konflikteja ja tämän myötä lisätä lapsen turvallisuutta, kun lapsen elämässä olevaa stressiä, jännitystä ja väkivallalle altistumista saataisiin vähennettyä. Rinnakkaisvanhemmuuden avulla voitaisiin siis vähentää lapsen kokemaa väkivaltaa ja perheen sisäisiä ristiriitoja lieventämällä vanhempien välisiä konflikteja ja näin ollen lisätä lapsen turvallisuutta. Lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan rinnakkaisvanhemmuus voi kuitenkin olla lapselle kuormittava erovanhemmuuden muoto, mikäli lapsi joutuu esimerkiksi elämään kahta täysin erilaista elämää vanhempiensa luona. Tämä voi heikentää lapsen henkistä hyvinvointia, joka on kiinteässä yhteydessä lapsen turvallisuuden kokemuksiin. Rinnakkaisvanhemmuutta tulisikin tutkia vielä lisää etenkin lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta ja lapsien omien kokemusten kautta, jotta saataisiin varmuus siitä, tukeeko rinnakkaisvanhemmuus vaativissa erotilanteissa lapsen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.
Subject: Lapsen turvallisuus
vaativat erotilanteet
rinnakkaisvanhemmuus
yhteistyövanhemmuus
konfliktoitunut vanhemmuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huovinen_Jenna_Maisterintutkielma_2021.pdf 855.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record