Lifetime Earnings Inequality in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083680
Title: Lifetime Earnings Inequality in Finland
Author: Lahdenkauppi, Lina-Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083680
http://hdl.handle.net/10138/334134
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan elinkaariansiotulojen eriarvoisuutta hyödyntäen Eläketurvakeskuksen rekisteripohjaista ansiokehitysaineistoa. Analysoin elinkaariansiotuloja, niiden jaukaumaa ja yksilöiden tuloliikkuvuutta elinkaaren aikana. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko suomalaisten syntymäkohorttien kokema elinkaariansiotulojen eriarvoisuus lisääntynyt vai vähentynyt. Lisäksi tutkin nykyisten ja elinkaariansiotulojen välistä suhdetta ja sen vaihtelua yksilön elinkaaren aikana. Analyysi sisältää yhdeksän viisivuotisvälein syntynyttä kohorttia, joista ensimmäinen on syntynyt vuonna 1940 ja viimeinen vuonna 1980. Analyysi sisältää yhteensä 4 140 yksilöä (n=4 140). Koska kohorttikohtaiset otoskokojen ovat erittäin pieniä nykytutkimuksen käytäntöihin verrattuna, tuloksia täytyy tulkita tietyllä varovaisuudella. Tulokset koskien elinkaariansiotulojen eriarvoisuuden kehitystä kohorttien välillä eroavat miesten ja naisten välillä. Miesten tulokset osoittavat että elinkaariansiotulojen eriarvoisuuden kehityksessä ei ole havaittavissa selkeää nousevaa tai laskevaa trendia. Kuitenkin, Gini kertoimet ikävuoteen 39 määritellyille elinkaariansiotuloille vihjaavat, että vuonna 1970 ja 1975 syntyneet kohortit ovat kokeneet suurempaa eriarvoisuutta verrattuna vanhempiin, 1950 luvulla syntyneisiin kohortteihin. Tulokset naisten osalta ovat päinvastaiset ja osoittavat, että kohorttien kokema elinkaariansiotulojen eriarvioisuus on vähentynyt vanhempien ja nuorempien kohorttien välillä. Toisin sanoen, naiskohorttien välinen elinkaariansiotulojen kehityksen trendi on ollut laskeva. Tulokset liittyen nykyisten ja elinkaariansiotulojen suhteeseen osoittavat, että korrelaatio miesten vuositulojen ja elinkaariansiotulojen välillä on korkea ikävuosien 40 ja 50 välillä. Vastaavasti, korrelaatio naisten vuositulojen ja elinkaariansiotulijen välillä on korkea ikävuosien 45 ja 55 välillä. Vuositulot voidaan nähdä hyvänä vastineena elinkaariansiotuloille näiden ikävuosien välillä sekä miesten että naisten osalta.This thesis studies lifetime earnings inequality in Finland using a unique dataset based on administrative data from the Finnish Centre for Pensions. I analyse intragenerational lifetime earnings, their distribution and mobility of individual’s in the earnings distribution over the life cycle to determine whether Finnish cohorts are becoming more or less equal based on their lifetime earnings. In addition, I examine the association between current and lifetime earnings over the life cycle. The analysis includes nine cohorts born every five years between 1940 and 1980. Altogether 4 140 individuals are included in the analysis (n=4 140). However, since the cohort-specific sample sizes are extremely small against sample sizes used in present-day research, results have to be interpreted with caution. Results concerning the evolution of intragenerational lifetime earnings inequality differ between men and women. Results for men indicate that no clear increasing or decreasing trend can be declared over the evolution of intragenerational lifetime earnings inequality. However, the Gini coefficients of lifetime earnings defined up-to age-39 suggest that the 1970 and 1975 cohorts are experiencing higher levels of inequality than the older cohorts born in the 1950s. Findings for women, in contrast, imply a decreasing trend in the evolution of intragenerational lifetime earnings inequality between successive cohorts. Based on the results, younger female cohorts are experiencing less intragenerational lifetime earnings inequality than older cohorts. Findings concerning the association between current and lifetime earnings demonstrate that annual and lifetime earnings are highly correlated between ages 40 and 50 for men. Likewise, annual and lifetime earnings are highly correlated between ages 45 and 55 for women. Annual earnings can be considered a good proxy for lifetime earnings between these age brackets for men and women respectively.
Subject: Lifetime earnings
lifetime earnings inequality
economic inequality


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahdenkauppi_Lina-Lotta_tutkielma_2021.pdf 1.348Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record