Kotityönjako suomalaisissa sateenkaariperheissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083676
Title: Kotityönjako suomalaisissa sateenkaariperheissä
Author: Lepistö, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083676
http://hdl.handle.net/10138/334137
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten kotitöitä jaetaan suomalaisissa sateenkaariperheissä; miten kotityönjako vertautuu heteroperheisiin; millä perusteilla kotityönjakoa tehdään; vaikuttaako maskuliinisuus tai feminiinisyys kotitöiden tekemiseen; ja vaikuttaako vanhempainvapaiden pitäminen ja synnyttäminen kotitöiden tekemiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys on Judith Butlerin (2006) performatiivinen sukupuolen tuottamisen teoria. Teorian mukaan kotitöiden sukupuolistuneisuus johtuu siitä, että niiden tekemisen kautta tuotetaan sukupuolta. Analyyttisenä käsitteenä käytetään myös Eeva Jokisen (2005) sukupuolitapaisuutta. Butlerin teoriaan kuuluu ajatus heteroseksuaalisesta matriisista, joka asettaa heteropareille kulttuurisen kehikon, jonka puitteissa miesten pitää käyttäytyä maskuliinisesti ja naisten feminiinisesti. Tutkielman hypoteesi on, että sateenkaariperheet operoivat heteroseksuaalisen matriisin ulkopuolella, ja sen takia pystyvät jakamaan kotitöitä tasapuolisemmin kuin heterot. Tutkielmassa selvitetään myös, tuottavatko sateenkaariperheelliset sukupuolta kotitöiden avulla. Tutkielmaa varten on kerätty uusi aineisto kyselytutkimuksella, ja analyysimenetelminä on käytetty faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Suurin osa vastaajista on naisparin lapsiperheitä. Tulosten mukaan kotitöitä sateenkaariperheissä jaetaan suurelta osin tasapuolisesti. Ruuanlaitossa, pyykkihuollossa ja huoltotöissä on eniten erikoistumista, eli että toinen puoliso hoitaa työt. Lastenhoitoa ja yhdessäoloa lasten kanssa sateenkaariperheissä jaetaan hyvin tasaisesti. Verrattuna koko väestöä koskevaan Tasa-arvobarometriin 2017, tutkielman tuloksissa oli eroa etenkin heteronaisiin. Heteroperheissä naiset hoitavat valtaosan kotitaloustöistä ja lapsiin liittyvistä töistä, mutta sateenkaariperheissä töitä tehdään joko yhdessä tai vastuita eri naistapaisista töistä jaetaan puolisoiden kesken, jolloin kaikki vastuu ei kumuloidu samalle puolisolle. Heteromiehet puolestaan ovat yleensä vastuussa miestapaisista töistä. Myös niitä sateenkaariperheissä jaettiin tasaisemmin, vaikkakin erikoistumista on, sillä monet vastaajat eivät koe osaavansa tehdä miestapaisia kotitöitä. Vastaajat kertoivat jakavansa kotitöitä useimmiten puolisoiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Myös aika ja osaaminen vaikuttavat siihen, kumpi puoliso mitäkin kotitöitä tekee. Kotitöistä sopiminen jakautui vastaajissa: osassa perheistä kotitöistä on neuvoteltu tarkasti, joissakin ei lainkaan, ja osassa siltä väliltä. Sateenkaariperheet ostavat ja saavat apua etenkin miestapaisiin kotitöihin. Maskuliinisiksi luokitellut vastaajat tekivät enemmän miestapaisia kotitöitä kuin ei-maskuliiniset. Feminiinisyys ei kuitenkaan vaikuttanut naistapaisten kotitöiden tekemiseen. Synnyttäneet ja vanhempainvapaalla olleet puolisot hoitivat enemmän lapsia ja lasten asioita kuin ne puolisot, jotka eivät olleet synnyttäneet tai olleet vanhempainvapaalla. Niissä perheissä, joissa molemmat puolisot ovat synnyttäneet tai olleet vanhempainvapaalla, vastuu lastenhoidosta ja lasten asioiden hoidosta jakautui tasaisimmin. Tyytyväisyys kotityönjakoon oli heikompi niiden vastaajien keskuudessa, jotka olivat olleet vanhempainvapaalla, mutta joiden puoliso ei ollut.
Subject: sateenkaariperheet
kotityö
kotityönjako
sukupuolitapaisuus
sukupuolen tuottaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lepisto_Outi_tutkielma_2021.pdf 924.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record