Covid-19 och Östersjötrafiken : en kvalitativ undersökning om Viking Lines och Tallink Siljas reaktioner på coronaviruspandemin och hur de tar sig i uttryck på Facebook

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Palmén, Fredrik
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109083664
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334139
dc.description.abstract Syftet med avhandlingen är att undersöka hur rederierna Viking Line och Tallink Siljas reaktioner på coronaviruspandemin tog sig i uttryck på Facebook på våren 2020. Forskningen tar både fasta på hur kommunikationen på Facebook har sett ut samt hur rederierna säger sig ha upplevt krisen. Avhandlingen svarar på frågan hur kommunikationen har sett ut och på vilket sätt den skiljer sig från tiden före pandemin. Dessutom ger analyserna svar på hur rederiernas kommunikation skiljer sig från varandra. Avhandlingen strävar efter att belysa de teman som rederierna har kommunicerat på Facebook under coronaviruspandemins första fas i Finland, samt vilka metoder som använts för att förstärka budskapen i inläggen. Detta analyseras ur mottagarens synvinkel, alltså på vilket sätt Facebookinläggen kan tolkas och vilka upplevelser de väcker. Studien grundar sig i teori om kriskommunikation och intryckshantering. Metoderna som används är kvalitativ forskningsintervju, tematisering och kvalitativ semiotisk innehållsanalys. Den sistnämnda är av störst relevans eftersom den möjliggör breda insikter i hur kommunikationen på Facebook har sett ut. Analyserna av inläggen fokuserar på inläggens bilder och texter, medan exempelvis kommentarer och reaktioner utesluts. Eftersom det inte är ändamålsenligt att analysera varje inlägg som publicerats, görs en innehållstematisering av inläggen. Tematiseringen bidrar med ett målstyrt urval bestående av totalt tio inlägg som analyseras noggrannare med hjälp av den semiotiska analysen. Forskningens resultat tyder på liknande upplevelser av pandemin hos både Tallink Silja och Viking Line. De teman som lyftes fram i kommunikationen var också i stort sett samma, men skillnader i kommunikationen noteras också. En signifikant skillnad är rederiernas förhållningssätt till social media som kriskommunikationskanal. Viking Line använder sig på ett bredare plan av social media i kriskommunikationen, medan Tallink Silja främst utnyttjar andra kanaler. Avhandlingen kan fungera som grund för vidare forskning i kriskommunikation på social media. Det som exempelvis inte tas upp i denna forskning är vilka reaktioner kommunikationen har väckt hos mottagarna. Avhandlingen riktar sig till kommunikatörer som med hjälp av social media vill utveckla sin kommunikation eller kriskommunikation, särskilt när krisen slår till mot organisationen utifrån. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kriskommunikation
dc.subject intryckshantering
dc.subject semiotik
dc.subject bildanalys
dc.subject social media
dc.subject Facebook
dc.subject Viking Line
dc.subject Tallink Silja
dc.subject Covid-19
dc.subject coronavirus
dc.subject sjöfart
dc.title Covid-19 och Östersjötrafiken : en kvalitativ undersökning om Viking Lines och Tallink Siljas reaktioner på coronaviruspandemin och hur de tar sig i uttryck på Facebook sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso Kriisiviestintä, vaikutelman hallinta, semiotiikka, kuva-analyysi, sosiaalinen media, Facebook, Viking Line, Tallink Silja, Covid-19, koronavirus, merenkulku und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109083664
dc.subject.specialization Journalistik och kommunikation fi
dc.subject.specialization Journalistik och kommunikation en
dc.subject.specialization Journalistik och kommunikation sv
dc.subject.degreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv

Files in this item

Files Size Format View
Palmen_Fredrik_Avhandling_2021.pdf 1.499Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record