Accessibility of labour - The link between labour markets and transportation accessibility

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083682
Title: Accessibility of labour - The link between labour markets and transportation accessibility
Author: Jämsä, Pentti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083682
http://hdl.handle.net/10138/334147
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on tarkastella liikenteen saavutettavuuden ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä. Saavutettavuutta on mallinnettu kirjallisuudessa käytetyllä Logsum-käsitteellä ja myös helpommin käsitettävillä julkisen liikenteen ja autoilun matka-ajoilla. Logsum-käsitettä käytetään liikennejärjestelmän vaikutusten tarkastelussa, vaikka muuten käsite ei ole niin vakiintunut. Näin saadaan hyvä kokonaiskuva vaikutuksista työllisyyteen. Tutkielmassa otetaan myös kantaa tällä hetkellä liikenteen vaikutusten arvioinnissa käytettyihin menetelmiin ja siihen miten menetelmät ottavat huomioon laajemmat taloudelliset vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa käytetään usein hyötykustannusanalyysia, joka ei ole paras mahdollinen kehikko laajempien taloudellisten vaikutusten huomioimiseen. Menetelmissä käydään läpi liikenteen mallintamista kokonaisuudessaan ja tarkastellaan tarkemmin miten mallintamista on tehty historiallisesti. Tutkielmassa tarkastellaan työmarkkinoiden ja liikenteen välisiä vaikutuksia. Aineistona käytetään Helsingin Seudun Liikenteeltä saatuja haastattelututkimuksen perusteella saatuja muuttujia, tilastokeskuksen tuottamia alueellisia työllisyyslukuja ja Helsinki region travel time -matriisin tuottamia matka-aikoja julkisen liikenteen ja autoilun osalta. Tuloksissa käydään läpi empiirinen malli, jonka avulla saadaan tuloksia pääkaupunkiseudulta. Matka-aikaa ja työllisyyttä tutkitaan joustona. Mallin tulokset ovat kohtuulliset ja linjassa aikaisemmin kirjallisuuden kanssa, mutta mallin selitysaste jää hieman heikoksi. Tulokset vaativat siis varmistusta, mahdollisesti paremman datan tai paremman mallin muodossa. Tutkielmassa saatuja tuloksia voi pitää alustavana raporttina työllisyyden ja saavutettavuuden välisestä linkistä.The purpose of the thesis is to explore the link between labour markets and transportation accessibility. Accessibility has been estimated with logsum and travel times of public and private transportation. Logsum as a concept has been used in the transportation system estimation, all though all in all logsum as a measure of accessibility is not as established as travel times. This way the overview of the effects of accessibility to employment is thorough. I also evaluate how impact assessment of transportation is done historically and how wider economic impacts are considered in the framework. Cost-benefit analysis is widely used, but the framework should be improved on how to include wider economic impacts. The methods section goes through how transportation system estimation is done. The used data in the estimation is collected from three dependencies. These are the interview-based traveling habits from Helsingin Seudun Liikenne, Statistics Finland metropolitan regional employment statistics and travel times of public and private transportation from Helsinki Region Travel Time Matrix. In the results I go through the empirical model. Travel time, logsum and employment are all viewed as an elasticity measure. The results of the model are reasonable and in line with the previous literature, but the coefficient of determination ends up quite low. This means that the results still need confirmation, either through better data or better estimation model. My results can be viewed as a preliminary result on the link between employment and accessibility.
Subject: Liikennejärjestelmät
Kaupunkitaloustiede
Työmarkkinat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record