Toiseuden luominen al-Holin pakoilaisleiriin liittyvässä keskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083674
Title: Toiseuden luominen al-Holin pakoilaisleiriin liittyvässä keskustelussa
Author: Kallela, Karri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083674
http://hdl.handle.net/10138/334154
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Joulukuussa 2019 Suomessa oli paljon julkista keskustelua al-Holin pakolaisleiristä. Pakolaisleirillä oli yhteensä 44 Suomen kansalaista, joista 11 oli naisia ja lapsia puolestaan 33. Suomen hallituksen päätös leirin jäsenten kotiuttamisen suhteen herätti paljon keskustelua ja etenkin leirin naisten mahdolliset kytkökset terroritoimintaan puhuttivat suomalaisessa mediassa. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella, kuinka toiseutta rakennettiin al-Holin keskustelussa ja miten erottelua ”meidän” ja ”teidän” välillä luotiin. Toiseutta on tutkittu ennenkin pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvissä konteksteissa, mutta al-Holin tapauksessa leirin jäsenten suomalaisuus tekee tästä tilanteesta aiempia tutkimuksia moniulotteisemman. Aineistona tässä tutkielmassa käytettiin Helsingin Sanomien 16.12.2019 julkaistun uutisen keskusteluketjua, jossa oli 210 kommenttia tutkielman tekohetkellä. Kyseinen aineisto valittiin, koska Helsingin Sanomat tavoittaa merkittävyytensä vuoksi suuren yleisön Suomessa. Uutisessa käsiteltiin Suomen valtioneuvoston linjauksia leirin jäsenten kotiuttamisen suhteen ja kommenttiketjussa syntyi keskustelua hallituksen päätöksestä sekä leirin naisista ja lapsista. Aineiston teoreettis-metodologinen lähestymistapa nojaa sosiaalisen konstruktionismin perusperiaatteisiin. Keskusteluketjun analysointiin käytettiin kriittistä diskursiivista psykologiaa yhdistettynä retoriseen psykologiaan. Yhdistelmän kautta tarkasteltiin leirin jäsenten toiseutamista diskursiivisesti, sekä millaisia retorisia keinoja toiseuden rakentamiseen käytettiin. Tutkielmassa käytettiin myös intersektionaalista lähestymistapaa teoreettisena lähestymistapana toiseuden tarkasteluun. Intersektionaalinen lähestymistapa tarkastelee yksilöiden risteäviä identiteettejä. Analyysista muodostui kuusi subjektipositiota. Ensimmäisessä subjektipositiossa korostui leirin naisten risteävät identiteetit. Käsitteitä ”Isis-nainen” ja ”Isis-äiti” käytettiin tämän subjektiposition kommenteissa. Kahden toisistaan poikkeavan kategorian kautta leirin rakennettiin naisia outoina, poikkeavina ja tuomittavina ”toisina”. Toiseus rakentui kategorioiden avulla rakennetun intersektion avulla. Toisessa subjektipositiossa rakennettiin kuvaa leirin naisista vaarallisina terroristeina, jotka ovat hylänneet kotimaansa. Kolmannessa subjektipositiossa suomalaisuuden rajoja pohdittiin. Leirin jäseniä toiseutettiin riittämättömän suomalaisuuden vuoksi. Neljännessä subjektipositiossa puolestaan leirin jäseniä rakennettiin yhteiskunnallisena taakkana, joiden kotiuttaminen tuo Suomelle erilaisia kustannuksia. Viides subjektipositio koski poliitikkoja, jotka asetettiin ”toisen” asemaan, koska heidän nähtiin toimineen Suomen kansan edun vastaisesti ideologisten syiden vuoksi. Kuudennessä subjektipositiossa puolestaan linja oli päinvastainen aiempaan verrattuna ja leirin jäseniä rakennettiin osaksi sisäryhmää. Kokonaisuutena kommentointi kohdistui pääasiassa leirin naisiin. Naisten suomalaisuutta ei tuotu esille merkittävästi, vaan kannanotot kohdistuivat terrorismin, naiseuden ja äitiyden identiteetteihin. Naiset asemoitiin osaksi ulkoryhmää tai ”toiseksi” heidän suomalaisuudestaan huolimatta.Tutkimus viittasi kansalaisuuden käsitteen sekä sisä- ja ulkoryhmän dynamiikan olevan moniulotteinen ilmiö.
Subject: Al-Hol
toiseus
kriittinen diskursiivinen psykologia
retorinen psykologia
intersektionaalisuus
sosiaalinen konstruktionismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kallela_Karri_Maisteritutkielma_2021.pdf 426.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record