The Impact of Temperature on Intra-Day Electricity Consumption : Evidence from Europe

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083686
Title: The Impact of Temperature on Intra-Day Electricity Consumption : Evidence from Europe
Author: Janatuinen, Miia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083686
http://hdl.handle.net/10138/334161
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta
Research track
Studieinriktningen ekonomisk forskning
Abstract: Sähkömarkkinoilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta samalla se on riippuvainen ilmastosta. Uusiutuvan energian kasvava rooli on tehnyt sähkömarkkinoiden ja sään välisestä yhteydestä vieläkin merkittävämmän, sillä sääriippuvainen uusiutuvan energian tuotanto ei pysty vastaamaan kysynnän nopeisiin muutoksiin. Näin on yhä tärkeämpää ymmärtää miten ilmastossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat sähkön kysyntään, jotta pystytään luomaan kestävää ja onnistunutta energiapolitiikkaa. Tutkielmassa tutkitaan lämpötilan vaikutuksia päivänsisäiseen sähkönkulutukseen Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Tutkielman tarkoituksena on tutkia vaikuttaako lämpötilan vaihtelu tuntikohtaiseen sähkönkulutukseen ja ovatko vaikutukset erilaisia eri vuorokauden aikoina. Tutkielmassa käytetty aineisto koostuu maiden tuntikohtaisesta sähkönkulutuksesta ja väestöpainotetuista lämpötilahavainnoista yli 10 vuoden ajalta. Lämpötilan tuntikohtaiset vaikutukset sähkönkulutukseen estimoidaan lineaarisella regressiomallilla kontrolloiden kattavasti sähkönkulutuksen lämpötiloista riippumatonta kausivaihtelua. Menetelmät mahdollistavat lyhyen aikavalin vaikutuksien estimoinnin uskottavasti. Malli perustuu kuitenkin oletukselle muuttumattomista teknologisista ja taloudellista rakenteista, joten pitkän aikavälin vaikutuksien tutkiminen on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Vaikutukset arvioidaan kunkin maan osalta erikseen, mikä mahdollistaa myös maiden välisten erojen tarkastelun. Tutkielman tulokset vahvistavat aiemman kirjallisuuden tulokset lämpötilan ja sähkönkulutuksen epälineaarisesta suhteesta. Sähkönkulutuksen estimoidaan reagoivan vahvemmin muutoksiin äärilämpötiloissa, kun taas näiden lämpötilojen välissä lämpötilamuutoksien merkitys sähkönkulutukselle on pienempi. Suomessa ja Ranskassa lämpötilamuutoksen vaikutukset ovat voimakkaampia kylmissä lämpötiloissa verrattuna vastaaviin muutoksiin lämpimissä lämpötiloissa. Saksassa ja Espanjassa vaikutukset ovat symmetrisempiä kylmien ja lämpimien lämpötilojen välillä. Lisäksi Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa lämmityskysynnän estimoidaan reagoivan lämpötilan muutoksiin suhteellisesti enemmän aamun tunteina, kun taas viilennyskysynnän estimoidaan reagoivan vahvemmin lämpötilan muutoksiin iltapäivän aktiivisina tunteina. Suomessa erot vaikutuksissa tuntien välillä jäävät pieniksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkielman löytää näyttöä lämpötilan vaikutuksista sekä sähkönkulutuksen tasoon että sen päivän sisäiseen vaihteluun. Lämpötilan suorat vaikutukset jäävät kuitenkin maltillisiksi.The electricity sector plays a central role in climate change mitigation and adaptation policies. At the same time, it is also affected by the climate. The ongoing clean energy transition has made the link between electricity sector and weather even stronger since the increasing intermittent renewable energy production is increasingly weather dependent and cannot respond to abrupt changes in demand. Therefore, understanding how the electricity demand reacts to the changes in the climate is crucial for designing policies that support sustainable transition to the net zero economy. The thesis sheds light on these challenges and studies the effects of temperature on the intra-day electricity load in four European countries, Finland, Germany, France and Spain. The research questions are how temperature affects the hourly electricity consumption and whether these effects are different at different hours of the day. The sample consists of data on aggregate hourly electricity load and hourly population weighted temperatures over a period of over 10 years. The hour-specific effects of temperature on electricity load are estimated with a linear regression model of high-frequency fixed effects that allows credible identification of the short-run effects. However, the approach can not address the role of changing behavioural, economic or technological factors which are left for future work. The effects are estimated for each country separately, which also allows to capture the heterogeneity between countries. The results confirm the finding in the previous literature of the non-linear relationship between temperature and electricity load. In particular, electricity load is estimated to be more sensitive to temperature at the extreme temperatures and a comfort zone at which the electricity consumption is estimated to be insensitive to changes in temperatures is found for all countries. However, in Finland and France, the temperature effects are more pronounced at the cold temperatures, whereas in Germany and Spain, the effects are more symmetric. Moreover, in France, Germany and Spain, a comfort zone is estimated to be at colder temperatures in the morning and to shift to warmer temperatures in the afternoon. This implies that, at temperatures approximately between 10℃ and 20℃, heating is more sensitive to changes in temperature at the afternoon hours whereas cooling is more sensitive to changes in temperature at the early morning hours in the three countries. In Finland, the effects of temperature are relatively constant between hours. In conclusion, the results imply that temperatures contribute to the changing dynamics in the electricity sector, affecting both the intra-day variability and the level of the electricity consumption. However, the role of temperatures in these dynamics is relatively moderate.
Subject: Climate Change
Electricity Consumption
Electricity Markets
Temperature


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record