Opettajat pandemian keskellä : työjärjestelyjen ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus peruskouluopettajien kokemuksiin työhyvinvoinnista keväällä 2020

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133729
Title: Opettajat pandemian keskellä : työjärjestelyjen ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus peruskouluopettajien kokemuksiin työhyvinvoinnista keväällä 2020
Alternative title: Teachers in the middle of COVID-19 pandemic : effects of work arrangements and individual differences on teacher’s well-being at work in the Spring 2020
Author: Lehikoinen, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133729
http://hdl.handle.net/10138/334271
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella koronaviruspandemian aiheuttamien työjärjestelyjen, sekä opettajien digitaitojen ja iän yhteyttä opettajien työhyvinvointiin keväällä 2020. Opettajien hyvinvointia tarkasteltiin itseohjautuvuusteorian kolmen psykologisen perustarpeen kautta, joita ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Teorian mukaan yksilöä ympäröivän sosiaalisen ja fyysisen ympäristön nähdään vaikuttavan yksilön hyvinvointiin välillisesti perustarpeiden tyydyttymisen kautta. Siksi erityisesti etätyön vaikutuksien tarkastelu on mielenkiintoista. Lisäksi opettajien hyvinvoinnin tarkastelu on tärkeää, sillä opettajan hyvinvoinnilla on nähty olevan yhteys myös oppilaiden oppimiseen, hyvinvointiin ja menestymiseen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto (N=717) kerättiin keväällä 2020 osana Bridging the Gaps- tutkimushanketta, ja tutkimukseen osallistui peruskouluopettajia ympäri Suomea. Opettajat täyttivät strukturoidun kyselylomakkeen, jonka avulla tarkasteltiin opettajien työjärjestelyitä, digitaitoja, itseohjautuvuutta ja hyvinvointia. Vastaajat jaettiin etäopettajien, lähiopettajien ja hybridiopettajien ryhmiin ja työnmuodon ryhmien välisiä eroja itseohjautuvuudessa tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Lisäksi eroja tarkasteltiin iän ja digitaitojen suhteen kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Lopuksi pandemia-ajan pitkäaikaisia vaikutuksia tutkittiin t-testillä jakamalla opettajat ryhmiin vastausajankohdan mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston opettajat olivat yleisesti hyvinvoivia pandemia-aikana, mutta muutamia eroja ryhmien välille voitiin paikantaa. Ensinäkin etäopettajat kokivat heikompaa yhteenkuuluvuutta kuin lähiopettajat. Lisäksi huonojen digitaitojen havaittiin olevan yhteydessä heikompaan kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Opettajien iän yhteyttä tutkiessa havaittiin, että vanhemmat opettajat kokivat vahvempaa autonomiaa ja kyvykkyyttä kuin nuoret opettajat, mutta nuoret opettajat kokivat digitaitonsa paremmiksi. Tulosten ryhmien välisten efektikoiden jäädessä pieneksi, eri tekijöiden yhteys psykologisiin perustarpeisiin oli heikko. Tulokset olivat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta pandemian vaikutuksia opettajan hyvinvoinnille olisi tärkeää tutkia tarkemmin, jotta vastaavanlaisiin poikkeustilanteisiin osattaisiin varautua tulevaisuudessa paremmin.Goals. The aim of this study was to examine the effects of teachers work arrangements, digital skills and age to teacher’s well-being during the COVID-19 pandemic in the Spring 2020. Well- being was examined through three basic psychological needs of the self-determination theory. Three basic needs are autonomy, competence and relatedness. These needs indirectly affect the teacher's well-being, as the social and physical environment affects the satisfaction of the needs. It is important to examine and support the well-being of teachers because it affects students’ learning, well-being and success at school. Methods. The data (N=717) was collected from teachers around Finland during the Spring 2020 as part of the Bridging the Gaps – research project. Participants filled in questionnaires that measured well-being, work arrangements, digital skills and self-determination. Participants were divided into groups based on their work arrangements during the school closures. Differences in psychological needs between the groups were examined by analysis of variance. Two-way ANOVA was used to analyse the effects of teacher’s age, digital skills and work arrangements to teachers three basic needs. Finally, the long-term effects of the pandemic were examined with t-tests by dividing teachers into two groups according to the date of response. Results and conclusions. Generally, teachers’ well-being was strong during the pandemic but few differences between the groups were identified. Teachers working remotely experienced weaker relatedness than teachers working in classrooms. In addition, poor digital skills were found to be linked to a lower sense of competence and relatedness. Teacher’s age seems to be also linked to teachers' competence, autonomy and digital skills, with older teachers experiencing stronger autonomy and competence than their younger counterparts. Inversely younger teachers have better digital skills than teachers with more seniority. The results were mainly in line with previous studies, but in the future, closer examination of the effects of the pandemic would be necessary to be able to better support teachers in atypical situations.
Subject: Itseohjautuvuus
psykologiset perustarpeet
etätyö
digitaidot
työhyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record