Vanhempien kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä yhteisen kielen puuttuessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133715
Titel: Vanhempien kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä yhteisen kielen puuttuessa
Författare: Khan, Mina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133715
http://hdl.handle.net/10138/334272
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstrakt: Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat heikompia oppimistuloksia kantaväestöön verrattuna. Kodin ja koulun yhteistyöllä sekä vanhempien osallisuudella on todettu olevan merkittävä vaikutus lasten koulusuoriutumiseen. Tästä syystä tämä tutkimus on kiinnostunut selvittämään, millaisia kokemuksia vieraskielisillä vanhemmilla on koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä, miten yhteistyö vieraskielisten vanhempien ja koulun välillä toteutuu sekä minkälaisia kehitysehdotuksia vanhemmilla on yhteistyön parantamiseksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi Hornbyn (2000) malli vanhempien osallisuudesta, joka havainnollistaa vanhempien kontribuutiot sekä tuen tarpeet. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla ja analysoitiin deduktiivisesti laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi vanhempaa, joista kolmen äidinkieli oli persia, kahden bengali ja yhden dari. Haastattelut toteutettiin haastateltavien omalla äidinkielellä ja tarvittaessa myös tulkki oli läsnä. Vieraskielisten vanhempien kokemukset kodin ja koulun yhteistyöstä heijastivat koulun tapaa huomioida vanhempien ja heidän lastensa tarpeet. Vanhemmat mainitsivat positiivisina kokemuksina koulun tavan huomioida heidän tarpeensa ja negatiivisten kokemusten kuvailuun sisältyi puolestaan koulun tapa jättää huomiotta vieraskielisten vanhempien tarpeet. Myös vanhempien kehitysehdotukset yhteistyölle liittyivät vanhempien toiveiden ja tarpeiden parempaan huomioimiseen. Kodin ja koulun yhteistyön toteutumisessa ei vieraskielisten vanhempien kontribuutioita hyödynnetä riittävästi. Samalla heillä on paljon tuen tarpeita, joihin osa vanhemmista sai tuen, mutta moni ei. Näin ollen kodin ja koulun yhteistyö vieraskielisten vanhempien kanssa vie enemmän opettajien aikaa, mutta mikäli sen toteuttaa laadukkaasti, voivat vanhemmat todennäköisemmin jakaa myös omia resurssejaan koulun kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella vieraskielisten vanhempien tuen tarpeita ei tällä hetkellä huomioida riittävästi. Toisaalta vieraskielisten vanhempien kontribuutioita ei myöskään hyödynnetä. Yhteistyön kehittämiseksi koulut voisivat hyödyntää esimerkiksi monikielisiä ohjaajia, joiden avulla kielimuurin luomat esteet saadaan poistettua.Finnish students with an immigrant background get lower learning results compared to their native peers. According to previous research, home-school collaboration has a significant impact on students’ school performance. Therefore, this study is interested in the experiences foreign parents have with home-school collaboration, how home-school collaboration manifests in practice and what kind of suggestions do foreign parents have to improve the quality of home-school collaboration. Hornby’s (2000) model for parental involvement will act as the theoretical background for this study, as it illustrates what kind of needs and contributions parents have regarding collaboration with the school. This research was conducted as a multiple case study. The data was gathered through interviews with and was analysed by a deductive content analysis. A total of six parents took part in the study. Three parents spoke Farsi as their mother tongue, two spoke Bengali and one spoke Dari. The interviews were conducted in the parents’ mother tongue and when needed, an interpreter was present. The foreign parents’ experiences with home-school collaboration regarded how the school pays attention to the needs and wishes of the parents. In the positive experiences which the parents’ mentioned, the school had been able to take notice of the parents’ needs. However, in the negative experiences the school had ignored parental needs. The lack of attention to parental needs were also reflected in the parents’ suggestions for improving home-school collaboration, as they mentioned their wish for schools to take more into consideration the needs and wishes of parents. The results of this study make apparent how the school is unable to utilize the contributions of foreign parents’ contributions. Additionally, they do not attend to the needs of foreign parents. One way to improve home-school collaboration with foreign parents, is to utilize the resource of multilingual advisors as this way at least the language barrier between home and school would be removed.
Subject: vieraskieliset vanhemmat
kodin ja koulun yhteistyö
vanhempien osallisuus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Khan_Mina_tutkielma_2021.pdf 691.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post