Toimiva kodin ja koulun yhteistyö : 1. ja 4. luokan oppilaiden huoltajien kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133714
Title: Toimiva kodin ja koulun yhteistyö : 1. ja 4. luokan oppilaiden huoltajien kokemana
Alternative title: Functional home-school collaboration : perceptions of first and fourth graders parents’
Author: Leikas, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133714
http://hdl.handle.net/10138/334275
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaiden huoltajien käsityksiä toimivasta kodin ja koulun yhteistyöstä ja eroavatko huoltajien käsitykset yhteistyöstä lapsen ollessa ensimmäisellä luokalla verrattain neljännellä luokalla. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavanlaiset 1) Miten ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden huoltajat kuvaavat toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä? 2) Miten neljättä luokkaa käyvien oppilaiden huoltajat kuvaavat toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä? 3) Eroavatko eri luokka-astetta käyvien oppilaiden huoltajien käsitykset toisistaan? Toimiva kodin ja koulun yhteistyö on merkityksellistä niin oppilaiden, huoltajien sekä opet-tajien kannalta, jonka vuoksi aihetta on tärkeää tutkia. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen ja pohjaa fenomenografiaan. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä Facebookin kahdesta eri Helsingin kaupunginosaryhmästä. Verkkokyselyn kysymykset olivat pääosin avoimia kysymyksiä. Aineisto analysoitiin etsimällä aineistosta merkitysyksiköitä, jotka muodostivat alakategorioita. Alakategorioista muodostettiin edelleen kuvauskategorioita. Tutkimukseen osallistui yhteensä 45 huoltajaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittavat, että toimiva kodin ja koulun yhteistyö muodostuu 1) säännöllisestä ja aktiivisesta yhteydenpidosta ja tiedonkulusta, 2) avoimesta ja välittömästä vuorovaikutuksesta, 3) osapuolten välisestä luottamuksesta ja kunnioituksesta sekä 4) yhteistyön positiivisesta ja yhteisiä tavoitteita omaavasta otteesta. Tässä tutkimuksessa käsitykset toimivasta kodin ja koulun yhteistyöstä eivät muuttuneet ensimmäisen ja neljännen luokan välillä. Huoltajien tarpeet, ajatukset ja odotukset kodin ja koulun yhteistyöstä pysyivät hyvin samankaltaisina oppilaan luokka-asteesta riippumatta.Goals. The aim of this study was to investigate how first and fourth graders’ parents perceive functional home-school collaboration, and find out whether there are considerable differences between the first and fourth graders’ parents perceptions. The following research questions were asked: 1) How do the parents of first graders describe functional home-school collaboration? 2) How do the parents of fourth graders describe functional home-school collaboration? 3) Do the parents’ perceptions in different grade levels differ? Functional home-school collaboration is meaningful for students, parents, as well as their teachers, highlighting the need to investigate the matter. Methods. The study is a qualitative study, in which a phenomenographic approach was used to analyze and interpret research data. The data were collected using an online survey, which was distributed through two Facebook groups, each consisting of people living in a specific district in Helsinki. The questions in the online survey were mainly open questions. 45 parents took part in this study. The collected data were analyzed by forming units of meaning from the parents’ answers. These units of meaning formed subcategories for a further, deeper analysis. Results and conclusion. The results of the study showed that functional home-school collaboration consists of 1) regular and active communication and dissemination of information, 2) open and quick communication, 3) trust and respect between the parents and the teacher, and 4) positive collaboration, including shared goals. The perceptions of functional home-school collaboration did not differ between the first and fourth graders’ parents. The needs, thoughts, and expectations of the parents about functional home-school collaboration were rather similar between the two groups of parents.
Subject: Kodin ja koulun yhteistyö
huoltajat
kyselytutkimus
fenomenografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record