Prosessilaatu varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearviointi : Karvin prosessilaadun indikaattorien pohjalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133722
Title: Prosessilaatu varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearviointi : Karvin prosessilaadun indikaattorien pohjalta
Alternative title: Process quality in early childhood education, self-assessment of early childhood education and care staff : based on Karvi's process quality indicators
Author: Halme, Roosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133722
http://hdl.handle.net/10138/334276
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tavoitteet. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on määrittänyt varhaiskasvatukselle laadun indikaattorit, joiden myötä varhaiskasvatuksen laatua voidaan arvioida. Varhaiskasvatusta määrittää lain (540/2018) mukaan itsearviointivelvoite, jonka myötä on mahdollista arvioida varhaiskasvatuksen henkilöstön tuottamaa pedagogista toimintaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen laatua, laadun prosessitekijöiden näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearviointien pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäviä tekijöitä sekä selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustan vaikutusta itsearviointeihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös varhaiskasvatuksen prosessilaatua koskevia kehittämiskohteita. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti hyödyntäen aineisto- ja menetelmätriangulaatiota. Tutkimuksen aineisto kerättiin e-kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin sosiaalisen median kautta varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarkoitettuihin Facebook-ryhmiin. Tutkimuksen aineisto koostui 202 vastaajasta ja 260 avoimesta vastauksesta. Tutkimuksen aineisto analysoitiin soveltuvin menetelmin käyttäen laadullista (sisällönanalyysi) ja määrällistä (yksisuuntainen varianssianalyysi) analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen prosessilaatua heikentäviksi tekijöiksi koettiin puutteet varhaiskasvatuksen resursseissa, ammatillisuudessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että korkeasti koulutetun henkilöstön itsearvioinnit erosivat ammatillisen (2. asteen) koulutuksen saaneen henkilöstön itsearvioinneista, yhden ominaisuuden kohdalla. Tutkimuksen tulokset osoittavat tarpeen varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaiselle kehittämistyölle. Varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle tulee mahdollistaa riittävät resurssit ja toimiva toimintakulttuuri sekä turvata henkilöstön työhyvinvointi.Objectives. The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) has defined quality indicators for early childhood education and care (ECEC), which can be used to assess the quality of ECEC. According to the law (540/2018), ECEC is defined by a self-assessment obligation, which makes it possible to evaluate the pedagogical activities produced by ECEC staff. The study examined the quality of ECEC, from the perspective of quality process factors. The study was conducted based on self-assessments of ECEC staff. The aim of the study was to describe the factors that weaken the process quality of ECEC and to find out the effect of the educational background of ECEC staff on self-assessments. The study also examined development targets for the process quality of ECEC. Methods. The study was conducted in a mixed method manner using data and method triangulation. The research material was collected with an e-questionnaire. The survey was sent via social media to Facebook groups for ECEC staff. The study material consisted of 202 respondents and 260 open-ended responses. The research material was analyzed by appropriate methods using qualitative (content analysis) and quantitative (one-way analysis of variance) analysis. Results. The results of the study show that shortcomings in ECEC resources, professionalism and interprofessional co-operation were perceived as factors that weaken the process quality of ECEC. The results of the study also show that the self-assessments of highly educated staff differed from the self-assessments of vocational education staff, for one attribute. The research shows the need for comprehensive development work on the quality of early childhood education. Pedagogical activities in early childhood education must be enabled with sufficient resources and a well-functioning culture, and the well-being of staff must be safeguarded.
Subject: Varhaiskasvatus
Prosessilaatu
Itsearviointi
Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Early Childhood Education
Process Quality
Self-assessment
Early Childhood Education and Care staff


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halme_Roosa_pro_gradu_2021.pdf 1.429Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record