”Mä tiedän et monii ahdistaa se ihan valtavasti, mut sen pitää olla hallittu kaaos” : alakoulun musiikinopettajien käsityksiä sävellyttämisestä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133718
Julkaisun nimi: ”Mä tiedän et monii ahdistaa se ihan valtavasti, mut sen pitää olla hallittu kaaos” : alakoulun musiikinopettajien käsityksiä sävellyttämisestä
Toissijainen nimi: Primary school music teachers’ perceptions of songcrafting
Tekijä: Tyyskä, Ville
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133718
http://hdl.handle.net/10138/334278
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Opintosuunta: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää alakoulun musiikinopettajien käsityksiä sävellyttämisestä. Käytän termiä sävellyttäminen kuvastamaan kaikkea säveltämisen ohjaamiseen, opettamiseen tai sen opetukselliseen hyödyntämiseen liittyvää kouluissa tapahtuvaa toimintaa, jossa opettaja johtaa toimintaa ja oppilas toimii säveltäjänä. Säveltämisen on todettu olevan monin tavoin hyödyllistä toimintaa koulujen musiikinopetuksessa. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 edellyttää tarjoamaan mahdollisuuksia säveltää. Säveltäminen on kuitenkin monien opettajien mielestä haastavaa toteuttaa. Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, mitä asioita alakoulun musiikinopettajat pitävät tärkeinä sävellyttämisen onnistumisen kannalta. Tutkielmani avulla saadaan tietoa siitä, mitä asioita sävellyttämisessä ja opettajien koulutuksessa tulisi huomioida, jotta sävellyttämistä olisi helpompaa toteuttaa alakoulussa. Menetelmät. Keräsin tutkielman aineiston haastattelemalla neljää musiikin painotetun opetuksen parissa työskentelevää luokanopettajaa, jotka ovat kaikki myös musiikin aineenopettajia. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Analysoin aineiston laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien käsitysten mukaan opettajan taidot ovat keskeisiä sävellyttämisessä onnistumisen kannalta. Erityisesti aineenhallinta näyttäytyi tärkeänä. Puutteellisen aineenhallinnan tueksi ehdotettiin valmista oppimateriaalia ja aineenhallinnan kehittämiseksi täydennyskoulutusta. Sävellyttämisen kuvattiin sisältävän suunnittelua, arviointia, oppilaiden osallisuutta ja oppilaiden säveltämisen tukemista. Opettajan taidot kuvailtiin olevan yhteydessä näihin kaikkiin. Aiemman tutkimuksen ja tämän tutkielman valossa olisi siis syytä pohtia, miten opettajien taitoja voitaisiin kehittää ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukkaan oppimateriaalin ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen ovat tähän tarkoitukseen soveltuvia keinoja, joita olisi syytä tutkia ja kehittää, jotta sävellyttämisessä onnistuminen olisi yhä useammalle opettajalle mahdollista.Objectives. The objective of this pro gradu thesis is to survey what primary school music teachers think about songcrafting. I use the term songcrafting to reflect activities where a teacher is guiding or teaching composition or using it as an educational tool. In songcrafting the teacher is the leader but pupils are the composers. It has been stated that composition is a useful activity to include in music education. Also the Finnish curriculum demands to offer opportunities for composing. However, composing is found by many teachers challenging to implement. In this study I strive to find out what are the things that primary school music teachers consider important for the success in songcrafting. This study aims at collecting information about things that should be focused on in songcrafting and in teacher training to make songcrafting easier to implement. Methods. I collected the material of this study by interviewing four class teachers who are specialized in music education. The interviews were semi-structured thematic interviews. I analyzed the material by using qualitative content analysis. Results and conclusions. According to the interviewees' perceptions, teachers’ skills are the key to success in songcrafting. In particular, subject matter knowledge appeared to be important. Interviewees suggested that learning material could be a way to compensate for incomplete subject matter knowledge. Additionally, in-service teacher training was seen as a good way to develop teachers’ skills. Songcrafting was described as containing planning, evaluation, pupil participation and support of pupils. Teacher skills were described as being linked to all of these. According to previous research and this thesis, one should consider how teachers’ skills could be supported and developed in the best possible way. Providing quality learning material and in-service teacher training might be the solution. Therefore those should be explored and developed further, in order to make songcrafting possible for a growing number of teachers.
Avainsanat: sävellyttäminen
säveltäminen
musiikkikasvatus
alakoulun musiikinopetus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tyyska_Ville_pro_gradu_2021.pdf 778.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot