”Eli jos haluat tänne nimittäjäksi kakskymmentä, millä kerrot?” : opettaja ja matematiikan oppikirja ohjaamassa oppilaan matematiikan kielentämistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133720
Title: ”Eli jos haluat tänne nimittäjäksi kakskymmentä, millä kerrot?” : opettaja ja matematiikan oppikirja ohjaamassa oppilaan matematiikan kielentämistä
Alternative title: ”So if you want twenty to be denominator here, what number you multiply by?” : teacher and mathematics textbook guiding student’s mathematical languaging
Author: Halonen, Enni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133720
http://hdl.handle.net/10138/334279
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Matematiikan opetuksen haasteena on oppilaan matemaattisen ajattelun kuuluvaksi ja näky-väksi saaminen. Selvittääkseni, miten oppilaiden matemaattisen ajattelun esiin tuomista voisi tukea, tutustuin matematiikan kielentämisen käsitteeseen. Matematiikan kielentämisen avulla oppilas voi ilmaista ajatteluaan kielen avulla, suullisesti tai kirjallisesti. Tämän tutkielmani teo-riataustana toimii Joutsenlahden ja Rättyän malli matematiikan neljästä kielestä, joiden avulla oppilas voi ilmaista matemaattista ajatteluaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä matematiikan kieliä opettajat painottavat opetuksessaan ja millä tavoin opettajat ohjaavat oppilaita matematiikan kielentämiseen oppitunneilla. Lisäksi selvitän myös, mitä matematiikan kieliä oppikirjat ohjaavat käyttämään, ja miten oppikirjat tukevat opettajan roolia oppilaiden kie-lentämiseen ohjaamisessa. Tutkielmani aineistona käytettiin syksyllä 2012 kuvattua Oppimaan oppimisen avaimet -videoaineistoa, joka sisälsi kahdeksan kuudennen luokan matematiikan opetuskertaa. Videoil-la esiintyi yhteensä seitsemän opettajaa, joista yksi opettaja piti kahdelle eri luokalle oppitun-nin. Tutkimusaineistona käytettiin myös neljän eri kirjasarjan matematiikan oppikirjoja, joita oppitunneilla käytettiin. Aineistoa analysoitiin käyttämällä kvantifiointia ja sosiosemiotiikan ana-lyysia. Videoaineistosta ilmeni, että oppitunnin olivat melko opettajajohtoisia. Opettajat kysyivät ky-symyksiä, joihin oppilaat vastasivat lyhyesti ja täsmällisesti. Opettajat ohjasivat oppilaita käyt-tämään pääasiassa luonnollista kieltä ja symbolikieltä, sekä liikkumaan näiden kielten välillä. Oppikirjat ohjasivat tulkitsemaan tekstiä luonnollisella kielellä sekä symbolikielellä ja tuotta-maan tekstiä lähes pelkästään symbolikielellä. Opettajat ja oppikirjat ohjasivat myös käyttä-mään kuviokieltä lähinnä geometrian sisältöjen yhteydessä. Matematiikan aiheen sisältö vai-kuttaa siihen, mitä kieltä oppilas käyttää matemaattisen ajattelun ilmaisemisessa. Opettajat ohjasivat suullista kielentämistä luokassa, kun taas oppikirjat tukivat kirjallista kielentämistä.The challenge of teaching mathematics is to make the student’s mathematical thinking heard and visible. To find out how students mathematical thinking can be supported I familiarized concept of mathematical languaging. Mathematical languaging allows student to express their thinking through the language, orally and in writing. Theoretical background of this study is Joutsenlahti’s and Rättyä’s model of four languages of mathematics, which allows students to express their mathematical thinking. The purpose of this study is to find out which mathematics languages teachers emphasize in their teaching and how teachers guide students to languaging in mathematics lessons. In addition, I also explore which mathematic languages the textbooks tend to use, and how the textbooks support the teacher’s role in guiding students languaging mathematics. The material of my study was based on video material: Oppimaan oppimisen avaimet, which was filmed in fall 2012. It included eight sixth grade math lessons. The videos featured a total of seven teachers, one of whom taught a lesson to two different classes. Mathematics textbooks, which were used in the lessons, from four different book series were also used as research material. The data were analyzed using quantification and sosiosemiotics analysis. The videos showed that the lessons were quite teacher-regulated. Teachers asked questions that students answered briefly and accurately. Teachers guided students to use mainly natural language and symbolic language, and to switch between these languages. The textbooks guided to interpret the text in natural language as well as in symbolic language and to produce only symbolic language. Teachers and textbooks also guided to use pictorial language mainly in connection with the contents of geometry. The content of the subject of mathematics influences the language used by the student to express mathematical thinking. Teachers guided oral languaging in the classroom, while textbooks supported written languaging.
Subject: Kielentäminen
matematiikka
matematiikan neljän kielen malli
opettaja
oppikirja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halonen_Enni_Pro_gradu_2021.pdf 1.177Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record