Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioita ja ammatillisia identiteettejä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133721
Title: Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioita ja ammatillisia identiteettejä
Alternative title: Practical theories and professional identities of classroom teacher students and graduate classroom teachers
Author: Ylinen, Elli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133721
http://hdl.handle.net/10138/334280
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän pro gradu- tutkielman tarkoitus oli tutkia luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjä ja ammatillisten identiteettien muodostumista niiden pohjalta. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden, työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjen välillä. Tutkielmani tavoitteena on myös selvittää, miten luokanopettajaopiskelijat ja työelämässä olevat luokanopettajat kuvaavat ammatillista identiteettiään käyttöteorioiden perusteella ja onko ryhmien välillä mahdollisia eroja, ja yhtäläisyyksiä. Tutkielmani on osa Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtamaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tutkia opettajaopiskelijoiden käyttöteorioita ja niiden kehittymistä opettajankoulutuksen aikana. Tutkielmani aineisto koostuu ensimmäisen vuosikurssin ja 3. – 5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden sekä valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioista. Luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriat ovat peräisin tutkimushankkeen aineistosta, jotka on kerätty Itä- Suomen yliopistosta vuosina 2017 ja 2019. Valmistuneiden luokanopettajien aineiston olen kerännyt vuosien 2020 – 2021 vaihteessa. Aineisto on koottu E-lomakkeella, joka on laadittu tutkimushankkeessa. Tutkielmani on laadullinen tutkimus ja se on toteutettu teoriaohjaavana sisällönanalyysina. Tutkielmani tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden sisältöjä yhdistävät oppilaiden yhdenvertaisuuden huomioiminen, ammatillinen kehittyminen ja opettajan ammattitaidon muodostuminen monipuolisesti eri osa-alueista. Käyttöteorioiden välillä ei ollut suuria eroja näiden kahden eri ryhmän välillä. Luokanopettajaopiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien ammatilliset identiteetit perustuivat erilaisiin opettajan vastuisiin liittyen oppilaan oppimiseen ja kasvattamiseen. Ammatillinen kehittyminen nousi keskeiseksi tekijäksi, joka selitti opiskelijoiden ja työelämässä olevien luokanopettajien ammatillista identiteettiäThe purpose of this thesis was to find out the contents of the practical theories of classroom teacher students and graduate classroom teachers and the professional identities based on them. The study aims to find out the differences and similarities between the contents of first-year classroom teacher students, 3rd to 5th- year classroom teacher students and graduates, classroom teachers in working life. In addition, the aim of this study is also to find out how classroom teacher students and wor-king classroom teachers describe their professional identity based on practical theories and whether there are possible differences and similarities between the factors. This thesis is part of a research project led by Karlsson and Pitkäniemi (2011), which aims to study the practical theories of teacher students during teacher education. The material of my thesis con-sists of the practical theories of first-year and 3rd to 5th-year classroom teacher students as well as graduate classroom teachers. The practical theories of classroom teacher students come from the da-ta of the research project collected from the University of Eastern Finland in 2017 and 2019, instead, the data of the graduated classroom teachers have been collected in 2020–2021 via an E-form as a part of my thesis. This thesis is a qualitative study and has been implemented as a theory-guiding content analysis. The results of this thesis indicate that the contents of the practical theories of classroom teacher stu-dents and graduate classroom teachers are connected by the consideration of students' equality, pro-fessional development, and the formation of the teacher's professional skills in various fields. There were no major differences between practical theories between different groups. The professional identities of classroom teacher students and graduate classroom teachers were based on different teacher responsibilities related to student learning and education. Professional development became a key factor in explaining the professional identities of students and graduate classroom teachers.
Subject: käyttöteoria
reflektio
opettajan ammatillinen identiteetti
opettajan ammatillinen kasvu
luokanopettajaopiskelijat
luokanopettajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ylinen_Elli_tutkielma_2021.pdf 1.184Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record