Mobiili työ terveysteknologia-alalla : case-tutkimus mobiilin työn vaatimuksista, voimavaroista ja työn imusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133736
Title: Mobiili työ terveysteknologia-alalla : case-tutkimus mobiilin työn vaatimuksista, voimavaroista ja työn imusta
Alternative title: Mobile work in the health technology sector : case-study of job demands, job resources and work engagement in mobile work
Author: Halsas, Ada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133736
http://hdl.handle.net/10138/334282
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten tieto- ja viestintätekniikan mahdollistama mobiili työ terveysteknologia-alalla näyttäytyy työntekijöille työn vaatimusten, voimavarojen ja työn imun kautta. Työn imusta mobiilissa työssä on vähän aiempaa tutkimusta ja tutkimus pyrkii tuomaan uutta tietoa aiheeseen mobiilin työn tekijöiden näkökulmasta terveysteknologia-alalla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena terveysteknologia-alalla. Tutkimuksen haastateltavat olivat kaikki saman terveysteknologia-alan yrityksen työntekijöitä, jotka tekevät mobiilia työtä. Kaikilla haastateltavilla oli mobiilista työstä useamman vuoden kokemus. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastatteluilla ja yhteensä haastatteluja suoritettiin kahdeksan kappaletta. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan mobiiliin työhön terveysteknologia-alalla liittyy vaatimuksia ja voimavaroja, jotka ovat samassa linjassa aiempien mobiilin työn tutkimuksien kanssa. Mobiiliista työstä nousi myös esille alalle spesifejä tekijöitä. Tämän tutkimuksen mukaan terveysteknologia-alalla työn merkityksellisyys, hyvät asiakassuhteet, luottamus, selkeät tavoitteet sekä työn autonomia korostuivat työn voimavaroina. Työn vaatimuksia olivat huonot työskentelyolosuhteet, työajan joustaminen, työn yksinäisyys, vähäinen palaute, asiakastiloissa koettu sosiaalinen paine, matkustaminen, välittynyt viestintä, työn vaihtelevuus sekä työssä vaadittu kielitaito. Osa työn vaatimuksista, kuten työn ja työaikojen vaihtelevuus, koettiin myös työn voimavaroina. Työn imu mahdollistui tutkimuksen mukaan fyysisesti parhaiten asiakastiloissa ja asiakkaan luona koettiin erityistä tarmokkuutta ja työhön uppoutumista. Työ terveydenhoitoalalla koettiin merkitykselliseksi ja siitä oltiin myös ylpeitä.The purpose of this study was to describe how job demands, job resources, and work engagement are presented in ICT-enabled mobile work in the health technology sector. There are previous studies on job resources, job demands and work engagement in mobile work and this research aims to bring new knowledge to the topic from the perspective of mobile workers in the field of health technology. This study was conducted as a qualitative case study in the field of health technology. The interviewees in the study were all mobile work employees in the same health technology company. All interviewees had several years of mobile work experience. The material was collected through semi-structured thematic interviews and a total of eight interviews were conducted. The interview material was analyzed through theory-guided content analysis. According to this study, mobile work in the field of health technology is associated with demands and resources that are in line with previous research on mobile work, as well as industry-specific factors. According to this study, in the field of health technology, experienced meaningfulness of work, good customer relationships, trust in employees, clear goals and work autonomy were emphasized as work resources. The job demands were poor working conditions, flexibility of working hours, loneliness at work, low feedback, social pressure experienced in client premises, travel for work, communication, variability of work and language skills required at work. Some of the demands of work, such as variability in work and working hours were also perceived as job resources. According to this study, work engagement was enabled best at customer premises. At customer premises were strong feelings of vigor and absorption present. Work in the healthcare sector was perceived as meaningful and the interviewees were proud of their work.
Subject: Mobiili työ
työn vaatimukset ja voimavarat
työn imu
terveysteknologia-ala


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halsas_Ada_pro gradu -tutkielma_2021.pdf 1.308Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record