"Ei silleen ihan samalta tuntunut kuin koulussa" Oppilaiden kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020.

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Vähämäki, Reeta
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109133732
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334286
dc.description.abstract Tavoitteet. Vuoden 2020 keväällä siirryttiin Covid-19 pandemiatilanteen vuoksi etäopetukseen Suomen peruskouluissa. Vuorovaikutus on opetuksessa keskeinen elementti. Tutkimuksissa on todettu olevan merkitystä kokemukselle opetustilanteen onnistumisesta opiskelijan sekä opettajan näkökulmasta sekä itse oppimistuloksiin ja asenteeseen tulevaa oppimista kohtaan. Etäopetusta on tutkittu aikuisopetuksen ja korkeakoulutuksen saralla. Näiden tutkimusten mukaan etäopetuksessa olevat opiskelijat kokivat vuorovaikutuksen etäopetuksessa edelleen tärkeäksi elementiksi. Hyvä vuorovaikutus vähensi stressiä opintojen aikana. Etäopinnoissa hyvä vuorovaikutus koostui tutkimuksissa turvallisen verkkoilmapiirin ja hyvin rakennetun tuntisuunnittelun perustalle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena nuoret ovat kokeneet vuorovaikutuksen etäopintojen aikana. Menetelmät. Aineisto koostuu yhdeksän nuoren haastattelusta, joista yksi on parihaastattelu. Haastatellut nuoret olivat iältään 13-18 -vuotiaita kevään 2020 aikana. Nuorille tarjottiin mahdollisuutta haastatteluun etäyhteydellä, kasvotusten, yksin, parina tai ryhmässä. Viisi haastatteluista tehtiin etäyhteydellä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla Tulokset ja johtopäätökset. Etäopetuksesta jäänyt yleisvaikutelma oli nuorille pääosin kielteinen. Haastatellut kokivat vuoropuhelun ja läsnäolon kokemuksen vähentyneen etäopetuksen aikana. Opetukseen osallistuminen ja kysyminen koettiin lähiopetusta työläämmäksi. Etäopetuksen opiskeluympäristöt koettiin turvattomiksi eikä opetukseen osallistettu entiseen tapaan. Moni haastateltu kärsi koulutovereiden puuttumisesta sekä oppitunnilla että muussa koulutyössä. Myönteisenä tutkielmassa nähtiin etäopetuksen rauhallisuus sekä kiireettömyys. Läsnäolon tunnetta ja osallistumista oppitunneille voitaisiin lisätä hyvällä monipuolisella tuntisuunnittelulla sekä ryhmätehtävien mahdollistamisella. Opetuksessa käytettyjen sovellusten pitäisi olla mahdollisimman yhteneväisiä ja selkeitä. Oppituntien turvallisuuden tunnetta tulisi pystyä lisäämään myös etäopetuksessa. fi
dc.description.abstract Goals: Due to the Covid-19 situation, Finnish schools moved to distant education in spring of 2020. Interaction is a particularly important element in learning. Studies had shown that it affects the whole experience of learning for students and teachers. The quality of interaction also determines results and attitudes towards future learning. Distant learning has mainly been studied with adults and higher education. These studies showed that good interaction is an especially important element in distant learning. This could be formed through safe on-line environment and well-planned lessons. The purpose of this study is to find out how have students in Finnish schools experienced distant learning in the spring of 2020. Method. There were eight different interviews made for this thesis. There were nine different interviewees altogether in ages between 13-18 during the spring of 2020. Interviews were conducted in the winter of 2021, almost a year after the quarantine. The interviewees were given choises to take the interviews individually, in pairs or groups. They had also an opportunity to choose the interview face to face or with distant connection. About half of the interviews were made via distant connection and all but one individually. The analysis was made using content analysis. Results. The overall impression of the distant learning in quarantine time of 2020 was mainly negative. The results show that experiences of presence and interaction had diminished during distant learning. The interviewees experienced participation and asking during lessons mentally harder than in normal lesson. The learning environments on-line were found to feel unsafe and that was one of the main reason participation was diminished. Many had problems because of the lack of peers in class, and they missed normal school environments and habits, like recess. Positive results were that distant learning tended to be calmer, and it contained less hustle. There is a possibility to create more interaction and participation in distant education classes by thorough and versatile planning and making possibilities to do group work.There should be more ways to cultivate the feeling of safety in distant learning. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject etäopetus
dc.subject vuorovaikutus
dc.subject opiskelija
dc.title "Ei silleen ihan samalta tuntunut kuin koulussa" Oppilaiden kokemuksia etäopetuksesta keväällä 2020. fi
dc.title.alternative ”It was not quite the same as in school” Pupils' experiences in distant education in the spring of 2020. en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109133732
dc.subject.specialization Kotitalousopettaja fi
dc.subject.specialization Home Economics Teacher en
dc.subject.specialization Lärare i huslig ekonomi sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vahamaki_reeta_maisterinopinnäyte_2021.pdf 518.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record