Vuxna med ADHD i arbetslivet : upplevelser om konsekvenserna av ADHD i arbetslivet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133738
Title: Vuxna med ADHD i arbetslivet : upplevelser om konsekvenserna av ADHD i arbetslivet
Alternative title: Adults with ADHD in working life : experiences of the consequences of ADHD in working life
Author: Lillqvist, Miranda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133738
http://hdl.handle.net/10138/334287
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Allmän- och vuxenpedagogik
General and Adult Education (in Swedish)
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine what consequences the informants experience adult ADHD has had in their working life and how the informants themselves wish that the workplace would take ADHD into account. Previous research shows that ADHD in adults causes difficulties in many areas of the person's life and leads, among other things, to underperformance in working life. Adults with ADHD have, on average, lower education, more unemployment, short-term employment and an increased risk of fatigue and burnout. According to previous research, adults with ADHD can still be successful in working life, but the workplace must take the diagnosis into account. The study involved seven adults diagnosed with ADHD. In the study, qualitative research methods were used and as data collection method, semi-structured life world interviews were used. The study was based on a phenomenological perspective. The empirical material was analyzed by inductive content analysis. Previous research in the subject was used as a background. The results showed that ADHD in adulthood have had consequences for the informants in working life. According to the informants, ADHD had influenced several career choices in that they did not dare to pursue their dream profession or could not achieve it due to the difficulties associated with ADHD. The informants also experienced that ADHD affected job searching and the opportunity to be employed. ADHD had led to challenges at work, such as concentration and communication difficulties. In addition, the informants experienced that ADHD has led to an increased risk of fatigue and burnout. Despite challenges in working life, the informants also thought that ADHD has contributed to various strengths in working life, such as creativity, productivity and quick responsiveness. The informants wanted the working community to have an understanding for the individual's difficulties and strengths. They also wished an open and supportive working community. In line with previous research, this study shows that ADHD in adulthood can lead to many difficulties in working life, but the results of this study also show that ADHD can lead to strengths in working life. This study also shows, in line with previous research, that it is important that the workplace takes the diagnosis into account.Syftet med denna undersökning var att granska vilka konsekvenser informanterna upplever att ADHD i vuxen ålder haft inom arbetslivet samt hur informanterna själva önskar att arbetsplatsen skulle ta ADHD i beaktande. Tidigare forskning visar att ADHD hos vuxna medför svårigheter inom många områden i personens liv och leder bland annat till underprestationer i arbetslivet. Vuxna med ADHD har i medeltal lägre utbildning, mer arbetslöshet, korta anställningar och en ökad risk för utmattning och utbrändhet. Enligt tidigare forskning kan vuxna med ADHD trots allt vara framgångsrika i arbetslivet, men det krävs att arbetsplatsen tar diagnosen i hänsyn. I undersökningen deltog sju vuxna med diagnosen ADHD. I avhandlingen användes kvalitativa forskningsmetoder och som insamlingsmetod användes halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Undersökningen utgick ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Det empiriska materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Som bakgrund användes tidigare forskning inom ämnet. I resultaten framgick det att ADHD i vuxenålder haft konsekvenser för informanterna inom arbetslivet. Enligt informanterna hade ADHD påverkat fleras yrkesval, så de inte vågat sträva efter sitt drömyrke eller inte kunnat uppnå det på grund av svårigheterna som kopplas till ADHD. Informanterna upplevde också att ADHD påverkat jobbsökande och möjligheten att bli anställd. ADHD hade lett till utmaningar i arbetet, i form av bland annat koncentrations- och kommunikationssvårigheter. Dessutom upplevde informanterna att ADHD lett till en ökad risk för utmattning och utbrändhet. Trots utmaningar i arbetslivet, ansåg informanterna också att ADHD bidragit till olika styrkor i arbetslivet, som bland annat kreativitet, produktivitet och snabb reaktionsförmåga. Informanterna önskade att arbetsgemenskapen skulle ha en förståelse för individens svårigheter och styrkor samt att arbetsgemenskapen var öppen och stödjande. I linje med tidigare forskning visar denna undersökning att ADHD i vuxen ålder kan leda till många svårigheter i arbetslivet, men resultaten i undersökningen visar också att ADHD kan leda till styrkor i arbetslivet. Denna undersökning visar även i linje med tidigare forskning att det är viktigt att arbetsplatsen beaktar diagnosen.
Subject: ADHD
ADHD i vuxen ålder
arbetsliv


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lillqvist_Miranda_Pro-gradu_2021.pdf 503.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record