Nuorten aikuisten tavoiteorientaatiot ja hyvinvointi työelämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133728
Title: Nuorten aikuisten tavoiteorientaatiot ja hyvinvointi työelämässä
Alternative title: Young adults’ achievement goal orientations and well-being in working life
Author: Mannonen, Oona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133728
http://hdl.handle.net/10138/334290
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, millaisia tavoiteorientaatioprofiileja voidaan tunnistaa työntekijöiden joukosta, sekä miten eri tavoiteorientaatioprofiileihin kuuluvat työntekijät eroavat työn imun ja työuupumuksen suhteen. Aihetta tarkasteltiin erityisesti opinnoista työelämään tapahtuvan siirtymän kontekstissa. Tavoiteorientaatioilla tarkoitetaan yksilöllisiä ja toistuvien kokemusten kautta yleistyneitä tapoja suhtautua suoritustilanteisiin ja suosia tietynlaisia tavoitteita. Työuupumus koostuu väsymyksestä, riittämättömyydestä ja kyynisyydestä, ja työn imu koostuu tarmokkuudesta, uppoutumisesta ja omistautumisesta. Opiskelukontekstissa on havaittu yhteyksiä tavoiteorientaatioiden ja hyvinvoinnin välillä, joten aihetta on mielekästä tutkia myös työelämän näkökulmasta. Ensimmäisenä hypoteesina oli, että työntekijöiden joukosta löytyy kolme tai neljä tavoiteorientaatioprofiilia. Toisen hypoteesin mukaan oppimista ja menestymistä tavoitteleviin profiileihin kuuluvat kokevat korkeaa työn imua, mutta menestysorientoituneisuus on yhteydessä korkeampaan uupumukseen. Välttämisorientoituneisuus tai sitoutumattomuus on yhteydessä alhaisempaan työn imuun ja korkeampaan työuupumukseen. Tutkielman aineisto oli osa FinEdu-tutkimushankkeessa syksyllä 2016 ja keväällä 2017 kerättyä dataa. Tutkittavat (n = 535) olivat 28–30-vuotiaita uransa alkuvaiheessa olevia työntekijöitä ja he vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa oli tavoiteorientaatioita, työuupumusta ja työn imua mittaavat mittarit. Tutkielmassa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, joten tutkittavat jaettiin ensin klusterianalyysin avulla tavoiteorientaatioprofiileihin. Profiilien välisiä eroja työuupumuksen ja työn imun suhteen tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Aineistosta tunnistettiin neljä tavoiteorientaatioprofiilia: oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet, sitoutumattomat ja irrottautuneet. Oppimisorientoituneet kokivat melko paljon työn imua ja vähäistä työuupumusta. Myös menestysorientoituneet kokivat työn imua, mutta he olivat oppimisorientoituneita uupuneempia. Sitoutumattomat ja irrottautuneet kokivat vähäisempää työn imua, sitoutumattomat kokivat erityisesti riittämättömyyttä ja kyynisyyttä, kun taas irrottautuneiden uupumus oli keskitasoa. Kokonaisuudessaan kuitenkin työntekijät kokivat enemmän työn imua kuin työuupumusta. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan tukea työntekijöitä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, kehittää työympäristöä ja -tehtäviä tai edistää työhyvinvointia.The aim of this thesis was to examine what kind of achievement orientation goal profiles can be identified among employees, and how the employees belonging in different profiles differ in work burnout and engagement. The topic was viewed in the context of transition from studies to working life. Achievement goal orientations describe individual and generalized ways of dealing with achievement situations and preferring certain types of goals. Work burnout consists of exhaustion, inefficacy and cynicism, and work engagement consists of vigor, dedication and absorption. Connections between achievement goal orientations and well-being have been found in the study context, so it is meaningful to study this topic in the work context as well. The first hypothesis was that three or four achievement goal profiles can be found among the employees. According to the second hypothesis, learning- and success-oriented employees will experience high work engagement, but success-orientation is connected to higher burnout. Avoidance-orientation and being uncommitted is most likely connected to lower engagement and higher burnout. The data of this thesis was a part of a data collected for the FinEdu-study in the fall 2016 and spring 2017. The participants (n = 535) were 28- to 30-year-old employees who were at the beginning of their professional careers, and they filled in a questionnaire that measured achievement goal orientations, work burnout and work engagement. A person-centered approach was used, so the participants were first divided into achievement goal profiles using a cluster analysis. The differences between the profiles concerning work burnout and engagement were analyzed with analysis of variance. Four different achievement goal orientation profiles were identified in the data: mastery-oriented, success-oriented, indifferent and disengaged. Mastery-oriented employees experienced quite a lot of work engagement and only a bit of burnout. Success-oriented employees were also engaged, but they experienced more burnout than mastery-oriented employees. The indifferent and disengaged employees weren’t as engaged, indifferent employees experienced efficacy and cynicism, whereas burnout of the disengaged employees was average. Overall, however, the employees experienced more work engagement than work burnout. The results can be applied for example when there is a will to help employees set their personal goals, improve work environment and tasks and enhance well-being at work.
Subject: motivaatio
tavoiteorientaatio
työhyvinvointi
työuupumus
työn imu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record