Koulussa tanssien - Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133717
Julkaisun nimi: Koulussa tanssien - Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa
Tekijä: Leppänen, Taneli
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133717
http://hdl.handle.net/10138/334292
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Opintosuunta: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia tanssia peruskoulussa opettaneet näkevät tanssin opetuksella, sekä minkälaisia tavoitteita heillä on ollut opetuksessaan. Tutkimuksen tarkoituksena on myös kuvata tanssia opettaneiden kokemuksia työstään. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta peruskoulussa tanssia opettanutta henkilöä. Haastattelussa oli sekä teemahaastattelulle että kertomushaastattelulle tyypillisiä piirteitä. Aineisto litteroitiin, jonka jälkeen se analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavat pitivät tanssin mahdollisuuksia moninaisina. Tanssin ajateltiin olevan väline itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittämiseen, sekä sen ajateltiin kehittävän koulunkäyntiä tukevia taitoja, kuten keskittymistä ja rauhoittumista. Tanssin ajateltiin edistävän liikkeellisiä taitoja, sekä kehittävän ilmaisun taitoja ja tunnetaitoja. Aineistosta selkeimmin nousseet opetuksen tavoitteet olivat liikkeellisten taitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä oleminen harjoitteleminen, kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen sekä tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen. Opettajien kertomuksista ilmeni, että he pitävät tanssin opettamista antoisana ja merkityksellisenä. He myös kokivat, että oppilaat pitivät tanssista ja tanssimiseen oli liittynyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tanssiin liittyvä kosketuksissa oleminen toisten oppilaiden kanssa oli haastateltavien mukaan osalle oppilaista mukavaa ja osalle haastavaa. Haastateltavat kokivat haastavaksi tanssin opettamisessa ryhmänhallinnan ja oppilaiden osallistamisen tanssiin.Objectives. The purpose of this study is to find out what opportunities dance teachers in primary school see in dance education, as well as what goals they have had in their teaching. The purpose of the study is also to describe the experiences of dance teachers in their work. Methods. For the study, six people who taught dance in primary school were interviewed. The interview had features typical of both the thematic interview and the narrative interview. The material was spelled out and analyzed by means of content analysis. Results and conclusions. The interviewees considered the possibilities of dance diverse. Dance was thought to be a tool for developing self-awareness and self-image, as well as developing skills that support schooling, such as concentration and calming down. Dance was thought to promote movement skills, as well as develop expression skills and emotional skills. The teaching goals that emerged most clearly from the material were to develop movement skills, practice social skills and being in a group, increase body awareness, presence and self-understanding, and become acquainted with dance and increase dance knowledge. The teachers ’stories showed that they find the teaching of dance rewarding and meaningful. They also felt that the students liked the dance and the dancing had been accompanied by a sense of togetherness. According to the interviewees, being in contact with other students when dancing was nice for some students and challenging for some. Interviewees found it sometimes challenging to manage the group and involving students in dance.
Avainsanat: tanssi
tanssikasvatus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Leppanen_Taneli_tutkielma_2021.pdf 494.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot