Koulussa tanssien - Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Leppänen, Taneli
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109133717
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334292
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia tanssia peruskoulussa opettaneet näkevät tanssin opetuksella, sekä minkälaisia tavoitteita heillä on ollut opetuksessaan. Tutkimuksen tarkoituksena on myös kuvata tanssia opettaneiden kokemuksia työstään. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta peruskoulussa tanssia opettanutta henkilöä. Haastattelussa oli sekä teemahaastattelulle että kertomushaastattelulle tyypillisiä piirteitä. Aineisto litteroitiin, jonka jälkeen se analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavat pitivät tanssin mahdollisuuksia moninaisina. Tanssin ajateltiin olevan väline itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittämiseen, sekä sen ajateltiin kehittävän koulunkäyntiä tukevia taitoja, kuten keskittymistä ja rauhoittumista. Tanssin ajateltiin edistävän liikkeellisiä taitoja, sekä kehittävän ilmaisun taitoja ja tunnetaitoja. Aineistosta selkeimmin nousseet opetuksen tavoitteet olivat liikkeellisten taitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä oleminen harjoitteleminen, kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen sekä tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen. Opettajien kertomuksista ilmeni, että he pitävät tanssin opettamista antoisana ja merkityksellisenä. He myös kokivat, että oppilaat pitivät tanssista ja tanssimiseen oli liittynyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tanssiin liittyvä kosketuksissa oleminen toisten oppilaiden kanssa oli haastateltavien mukaan osalle oppilaista mukavaa ja osalle haastavaa. Haastateltavat kokivat haastavaksi tanssin opettamisessa ryhmänhallinnan ja oppilaiden osallistamisen tanssiin. fi
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this study is to find out what opportunities dance teachers in primary school see in dance education, as well as what goals they have had in their teaching. The purpose of the study is also to describe the experiences of dance teachers in their work. Methods. For the study, six people who taught dance in primary school were interviewed. The interview had features typical of both the thematic interview and the narrative interview. The material was spelled out and analyzed by means of content analysis. Results and conclusions. The interviewees considered the possibilities of dance diverse. Dance was thought to be a tool for developing self-awareness and self-image, as well as developing skills that support schooling, such as concentration and calming down. Dance was thought to promote movement skills, as well as develop expression skills and emotional skills. The teaching goals that emerged most clearly from the material were to develop movement skills, practice social skills and being in a group, increase body awareness, presence and self-understanding, and become acquainted with dance and increase dance knowledge. The teachers ’stories showed that they find the teaching of dance rewarding and meaningful. They also felt that the students liked the dance and the dancing had been accompanied by a sense of togetherness. According to the interviewees, being in contact with other students when dancing was nice for some students and challenging for some. Interviewees found it sometimes challenging to manage the group and involving students in dance. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject tanssi
dc.subject tanssikasvatus
dc.title Koulussa tanssien - Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa fi
dc.title.alternative Dancing in School – Teachers’ views and experiences on teaching dance in comprehensive school en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109133717
dc.subject.specialization Luokanopettaja (kasvatustiede) fi
dc.subject.specialization Class Teacher (education) en
dc.subject.specialization Klasslärare (pedagogik) sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leppanen_Taneli_tutkielma_2021.pdf 494.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record