Lahjakas lapsi kotikoulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Taipalus, Hanna
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109133724
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334294
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lahjakkaiden lasten opetusta kotikoulussa. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kuvataan kotikouluvanhempien määrittelyjä lahjakkuudesta. Toisessa tutkimuskysymyksessä keskitytään lahjakkuuden tukemiseen kotikoulussa. Aiempi tutkimustieto osoittaa, että lahjakkuus ja kotikoulu liittyvät toisiinsa sekä kotikouluvalinnan syynä että korkeina oppimistuloksina (Ray 2002, 2017). Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla. Etäyhteydellä toteutettuihin haastatteluihin osallistui kotikoulussa opettavia vanhempia (N=7) sekä heidän lapsiaan (N=6). Litteroinnin jälkeen haastattelut analysoitiin käyttäen ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä induktiivista sisällönanalyysia ja toisessa deduktiivista sisällönanalyysia Gagnén DMGT-lahjakkuusmallin (2004) katalyyttien pohjalta. Lahjakkuus nähtiin suoriutumiseroina, jonka pohjana pidettiin synnynnäistä kykyä. Vanhemmat korostivat ympäristön ja työnteon merkitystä kehitykselle. Lahjakkuus nähtiin hieman enemmän kohdistuvana tietylle alueelle, kuin yleisenä lahjakkuutena. Lahjakasta lasta määrittelivät korkea oppimisvalmius ja kiinnostus. Näkemykset ovat linjassa edeltävän tutkimustiedon kanssa ja muistuttavat esimerkiksi Gagnén (2004) tulkintaa luonnollisen kyvyn kehittymisestä taidoksi. Perheet pitivät kotikoulua toimivana ratkaisuna lahjakkaan lapsen opettamiselle. Vanhemmat painottivat ympäristön ja yksilöllisyyden merkitystä oppimiselle. Kotikoulun nähtiin tukevan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimivan motivoivana oppimisympäristönä. Vanhemmat kokivat tärkeäksi, että lasta kohtaan osoitetaan hyväksyntää ja lapsen lahjakkuuden tukemiseksi ohjataan resursseja. Ajallinen joustavuus kotikoulussa lisäsi lapsen vapaa-aikaa tai mahdollisti intensiivisen harrastamisen. Kotikoulu näyttäytyy lahjakkaalle lapselle toimivana koulutusmuotona, mutta edellyttää perheeltä kasvatuksellisia resursseja. fi
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate talented children studying in a homeschool. The first research question describes home school parents’ definitions of talent. The second research question focuses on supporting a talented child in a homeschool. Previous research data shows that talent and homeschooling are related both as a reason for choosing a homeschool and as a high learning outcomes (Ray 2002, 2017) The research material was collected through a thematic interview. Home school parents (N=7) and their children (N=6) participated in the remote connected interview. Literated interviews were analyzed in the first research question by inductive content analysis and in the second research question by deductive content analysis question based on the catalysts of Gagnés (2004) Differentiated model of giftedness and talent. Talent was seen as differences in performance based on innate ability. Parents emphasized the importance of the environment and work alongside this perception. Talent was seen a little more multimodal than general. The talented child was defined by a high willingness to learn and various interests. The views are in line with previous research data and resembles Gagné’s (2004) definitions of the development of natural ability into talent by talent development process. Families saw homeschooling as a workable solution for educating a talented child. The parents emphasized the impact of the environment and individuality on learning. Homeschooling was seen as a motivating learning environment and supporting a child’s well-being. Parents felt it was important to appreciate the child’s talent and a lot of resources could be directed to support the child’s talent. The flexible timetable in homeschool increased free time or allowed the child to engage more intense hobbies. Homeschooling appears to be potential form of education form of education for a talented child but requires certain educational resources from the family. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kotikoulu
dc.subject lahjakkuus
dc.title Lahjakas lapsi kotikoulussa fi
dc.title.alternative Homeschooling a gifted child en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso kotikoulu, lahjakkuus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109133724
dc.subject.specialization Luokanopettaja (kasvatuspsykologia) fi
dc.subject.specialization Class Teacher (educational psychology) en
dc.subject.specialization Klasslärare (pedagogisk psykologi) sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Taipalus_Hanna-tutkielma_2021.pdf 887.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record