Johtajuuden yhteys varhaiskasvatuksen laatuun

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133725
Titel: Johtajuuden yhteys varhaiskasvatuksen laatuun
Sekundär titel: The correlation between leadership and quality of early childhood education
Författare: Hovio, Eerika
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133725
http://hdl.handle.net/10138/334296
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstrakt: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkodin johtajien johtajuus on yhteydessä varhaiskasvatuksen laatuun. Johtajuuden yhteyttä varhaiskasvatuksen laatuun tutkittiin varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten laadukkaaksi henkilöstö ja vanhemmat kokevat varhaiskasvatuksen. Lisäksi tutkittiin, että ovatko henkilöstön ja vanhempien käsitykset johtajuudesta yhteydessä heidän käsityksiinsä varhaiskasvatuksen laadusta. Varhaiskasvatuksen johtajuuden yhteyttä laatuun on tärkeää tutkia, sillä varhaiskasvatuksen johtamistavoilla on havaittu olevan vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun (Vlasov ym., 2018, 46). Tutkimuksen tavoitteena on löytää, mihin asioihin johtajuus on yhteydessä varhaiskasvatuksessa. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2019 yhdeltä Helsingin varhaiskasvatusalueelta. Aineisto kerättiin sähköisten kyselylomakkeiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstöltä (N = 14) sekä vanhemmilta (N = 36). Kyselylomakkeissa oli väittämiä koskien varhaiskasvatuksen laatua sekä johtajuutta. Henkilöstön ja vanhempien käsityksiä varhaiskasvatuksen laadusta tutkittiin kuvailevilla analyyseilla. Henkilöstön ja vanhempien arvioiman johtajuuden yhteyttä heidän käsityksiinsä varhaiskasvatuksen laadusta tutkittiin epäparametrisella Kendall´s tau-b korrelaatiotestillä. Analyysia varten kyselylomakkeissa olleista väittämäkategorioista luotiin summamuuttujat. Henkilöstön ja vanhempien kyselylomakkeista molemmista muodostettiin kahdeksan summamuuttujaa, joista seitsemässä oli varhaiskasvatuksen laatuväittämiä ja yhdessä johtajuusväittämät. Henkilöstön ja vanhempien arviot varhaiskasvatuksen laadusta olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Erityisen korkeat arvioinnit vastaajaryhmät antoivat sille, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen toteutuu ja henkilöstö sekä vanhemmat ovat yhdessä sopineet lapsen kasvua, opetusta ja hoitoa koskevat asiat. Päiväkodin johtajien johtajuus oli yhteydessä varhaiskasvatuksen tilojen toimivuuteen, monipuolisuuteen, turvallisuuteen sekä siihen, että tilat mahdollistavat rauhallisen yksinolon ja ryhmätoiminnot. Lisäksi johtajuuden ollessa laadukasta henkilöstö oli ammattitaitoisempaa sekä työhön sitoutunutta. Näin ollen päiväkodin johtajien tulisi tiedostaa, että omilla johtamistavoillaan he voivat mahdollisesti vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun.The purpose of this study was to research how the leadership of kindergarten leaders is correlated to the quality of early childhood education. The correlation between leadership and early childhood education quality was studied from the perspective of personnel and parents. In addition this paper studied how parents and personnel experience the quality of early childhood education. In addition, the correlation between personnel’s as well as parents’ views about leadership and to their understanding of early childhood education quality was studied. It is important to study the correlation between early childhood education leadership and quality because leadership styles affects early childhood education quality (Vlasov ym., 2018, 46). The aim of this study is to find out what leadership factors are correlated to early childhood education. Once you have found the leadership factors, you are able to develop these forward. Research data was collected in 2019 from one early childhood education area in Helsinki. The data was collected by electronic questionnaire from early childhood education personnel (N = 14) and parents (N = 36). The questionnaire had allegations about early childhood education quality and leadership. Personnel’s and parents’ views of the early childhood education quality were studied by descriptive analysis. The correlations between personnel’s and parents’ assessments on leadership and their understanding of the early childhood education quality were investigated by non-parametric Kendall´s tau-b correlation test. For the analysis, sums of variables were created from the claim categories of the questionnaire. There were eight sums of variables on both personnel’s and parents’ questionnaires. Seven of the sums of variables included early childhood education quality claims and one sum of variables included the leadership claims. The personnel´s and parents’ answers implied that the quality of early childhood is positive. The respondent group gave especially high points to the claims that child’s early childhood education curriculum was being fulfilled and that personnel and parents had discussed child’s growth, teaching and care. Kindergarten’s leader’s leadership correlated with early childhood education´s functionality of the premises, versatility, safety and with the premises enabling time to be alone as well as group to operate. In addition, when leadership was seen as high-quality, personnel were more professionally skilled and engaged to work. By taking the findings into account, kindergarten leaders should acknowledge that by their own leadership abilities they might affect the quality of early childhood education.
Subject: varhaiskasvatus
johtajuus
varhaiskasvatuksen laatu


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Hovio_Eerika_tutkielma_2021.pdf 947.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post