Käytännöllisyyttä ja muistoja : opiskelijoiden sisustustekstiileiden, niiden valinnan ja merkitysten tarkastelua 2020-luvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133737
Title: Käytännöllisyyttä ja muistoja : opiskelijoiden sisustustekstiileiden, niiden valinnan ja merkitysten tarkastelua 2020-luvun Suomessa
Alternative title: Practicality and memories : research on students' interior textiles, choice of interior textiles and their significance in Finland in the 2020s
Author: Vähä-Heikkilä, Veera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133737
http://hdl.handle.net/10138/334299
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva siitä, miten opiskelijat käyttävät sisustustekstiileitä asuntonsa sisustamisessa ja millaisia nämä tekstiilit ovat. Millaisia sisustajia ja sisustustekstiileiden käyttäjiä opiskelijat ovat? Mistä sisustustekstiilit hankitaan, saadaan tai tehdäänkö niitä itse? Minkälaisia merkityksiä opiskelijat liittävät sisustustekstiileihin? Tutkimuksessa on sekä laadullinen että määrällinen näkökulma. Tutkimusaineisto kerättiin tutkimukseen itsevalikoituneilta opiskelijoilta avoimena verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 388 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Heistä suurin osa asui yksin kerrostalossa. Vastausten analysointi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja sisältöä erittelemällä käyttäen apuna Wordia, Exceliä ja ATLAS.ti 9 -ohjelmaa. Tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että opiskelijat omistavat kattavasti erilaisia sisustustekstiileitä, naiset hieman miehiä enemmän. Opiskelijoiden suosikkitekstiileitä ovat torkkupeitot, verhot ja matot. Suurin osa sisustustekstiileistä on itse valittuja tai lahjaksi saatuja. Tekstiileitä hankitaan sekä uutena että käytettynä, itse tehden ja lahjaksi saaden. Tuotteen käytettävyys ja väri vaikuttavat eniten tuotteen valintaan. Sisustustekstiileihin liitetään paljon erilaisia tunteita ja muistoja: tekstiili voi muistuttaa omista sukujuurista, läheisistä ihmisistä tai itselle tärkeästä päivästä. Erityisen rakkaina pidetään käsityönä valmistettuja tuotteita, jotka koetaan hyvin ainutlaatuisiksi. Käsityötieteen tutkimuksen kenttään tutkimus tarjoaa päivitetyn tietopaketin 2020-luvun opiskelijoiden sisustustekstiileistä. Sisältöä voi hyödyntää opiskelijoiden sisustuksen opintokoko-naisuuksien laadinnassa. Tulokset voivat positiivisesti vaikuttaa niin opiskelija-asuntojen suunnitteluun, opiskelijoille suunnattuihin palveluihin ja tapahtumiin kuin myös lisätä keskustelua opiskelijoiden hyvinvoinnista.The aim of the study is to provide an overall picture of how students use interior textiles to decorate their homes and what these textiles look like. What kinds of decorators and users of interior textiles are students? Where are interior textiles acquired, received, or do students fabricate those themselves? What kinds of meanings do students attach to interior textiles? The study has both a qualitative and a quantitative perspective. The research material was collected as an open online survey from self-selected students. 388 students answered the survey. Most of them lived alone in a block of flats. Answers were analysed by the means of theory-driven content analysis and by decomposing the content with the help of Word, Excel and ATLAS.ti 9. The research showed that students own a comprehensive range of interior textiles, women slightly more than men. Students’ favourite textiles include snooze blankets, curtains and rugs. Most of the interior textiles are selected by students themselves or received as gifts. Textiles are acquired both new and used, by oneself and as a gift. When choosing an interior textile, the research found that usability and colour has the greatest impact on students’ decision. In addition, the study discovered that there are many different emotions and memories associated with interior textiles. They can remind you of your family roots, people close to you and a day that is important to you. The most loved and meaningful textiles were found to be handcrafted, thus also considered unique. In the field of craft science, this research provides an updated information package of interior textiles for 2020s students. The content can be utilized in the study modules for interior design students. The results can have a positive effect on the planning of student housing, student services and events, and it might also increase the debate on student well-being.
Subject: sisustustekstiilit
sisustaminen
opiskelija
asuminen
esinekulttuuri
kulutuskulttuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vaha-Heikkila_Veera_gradu_2021.pdf 1.751Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record