A grounded theory of self-justifying : a life of rural women in Tanzania

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Agricultural Sciences en
dc.contributor Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser sv
dc.contributor Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources en
dc.contributor.author Kaikkonen, Riina
dc.date.accessioned 2021-09-14T04:29:11Z
dc.date.available 2021-09-19
dc.date.available 2021-09-14T04:29:11Z
dc.date.issued 2021-09-29
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7467-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334333
dc.description.abstract The topic of the dissertation is the life of women in a rural agricultural Northern Tanzanian context. Tanzania is a rapidly growing country in East Africa and the majority of the population lives in rural areas and relies on agriculture. Despite growth in the economy and agricultural production the rural population struggles with poverty. This implies that a better understanding of the life of rural women who do most of the farm work in Tanzania is significant since an improvement in their lives has an impact on the general improvement in poverty reduction in the studied context. The purpose of this grounded theory study was to examine the lives of Northern Tanzanian rural women, and to generate a substantive theory which explains their main concerns in their lives and how they resolve them. The study involving rural women farmers and men participants (the husbands and rural actors) (N= 62, 9) in Tanzania in the spring, 02/2011 and 04/2016, was carried out through workshops, open discussions, interviews, letters, and observations. The collected data was analysed, using classic grounded theory methodology. The main concern of the rural women when living within external expectations was self-justifying related to hope of self-dignity. As a result, an emergence of a substantive theory of self-justifying shows a basic social psychological strategy experienced by rural women through sinking, awakening, toughening, and conceding. Sinking links to questions regarding the meaning of oneself. Due to this, hopelessness, caused by realising that one’s existence is only for the benefit of others, poses emptiness. During sinking, believing in oneself, a resource for continuation towards self-justification, is reduced by leaving a sense of insecurity. Additionally, the pursuit of self-dignity has lost its meaning. Awakening of hope of continuing shifts emptiness to uncertainty. Awakening is manifested by uncertainty of how to continue. During awakening, believing in one’s own efforts, a resource for continuation towards self-justification, is diminished until willingness to overcome conditions brings meaning to the future. Additionally, hope of self-dignity begins to emerge as progress advances. Toughening relates to the willingness to overcome conditions, believing in one’s own efforts and oneself, taking responsibility, internal controlling, and isolating oneself. Accordingly, the sense of being an independent responsibility bearer is created. As the progress advances a state of being pure enables believing in oneself, a source of safety, and mental freedom when living within expectations, whilst the hope of self-dignity is intensified. In conceding, there is no need to justify oneself. Diminished need to justify oneself can be caused by prolonged despair, fear, or other factors which diminish believing in oneself and the continuation towards the fulfilment of needs. By maintaining limits, generated from the expectations of how to treat others, self-justification is achieved. Self-justifying within limits, by prioritising the needs of others, is related to the level of safety. As the optimal outcome is reached, eagerness to take on more responsibilities intensifies, whilst unused physical and mental resources bring about a feeling of frustration. This is due to a limited access to self-development through material and immaterial sources because of currently living within expectations related to participation rights. The substantive theory of the coping strategy of self-justifying gives a view of how the women in this study, who live in the rural area of Northern Tanzania, resolve the main concern in their lives. Through knowledge gained, improvement of the state of an individual whilst living within expectations can be reconsidered. Keywords: Self-justifying, expectations, limits, prioritising the needs of others, grounded theory, qualitative data en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää substantiivinen teoria tansanialaisen maaseudun naisen elämästä sekä kuinka nämä naiset ratkaisevat keskeisimmän huolenaiheen elämässään. Tutkimus koostui maaseudun naisen ja miesosallistujien (puolisot ja maaseudun toimijat) haastatteluista, keskusteluista ja kirjeistä (N=62, 9) sekä havainnoinneista keväällä 02/2012 ja 04/2016. Aineisto kerättiin ja analysoitiin grounded theory -menetelmän avulla. Maaseudun naisen keskeisin huolenaihe yhteisön asettamissa odotuksissa on itsensä oikeuttaminen liittyen toivoon omasta arvosta. Itsensä oikeuttaminen, jossa toivo omasta arvosta ilmenee vajoamisella, heräämisellä, lujittumisella sekä luovuttamisella. Vajoaminen tuo kysymyksen omasta tarkoituksesta. Ymmärtäessään oman itsensä tarkoituksen olevan toisia varten yksilö kokee toivottomuutta tuoden tyhjyyden tunteen. Vajoamisen aikana, itseluottamus, jonka avulla itsensä oikeuttaminen saavutetaan, on vähentynyt jättäen turvattomuuden tunteen. Lisäksi oman arvostuksen tavoittelu on menettänyt merkityksen. Lopulta toivon herääminen muuttaa tyhjyyden tunteen epävarmuudeksi. Herääminen ilmenee epävarmuutena, kuinka jatkaa kohden itsensä oikeuttamista. Heräämisen aikana luottamus omaan toimintaan on vähentynyt, kunnes halu ylittää olosuhteet tuo merkitystä tulevaan. Lisäksi toivo omasta arvosta vahvistuu. Lujittuminen ilmenee haluna ylittää olosuhteet, luottaen toimintaansa ja itseensä, vastuunottamisella, itsekontrollilla sekä eristäytymisellä muodostaen itsenäisen vastuunkantajan. Lujittumisen edetessä eheyden tila mahdollistaa luottamusta omaan itseensä tuoden turvallisuuden tunteen ja henkistä vapautta irrottautua odotusten vaikutuksesta samalla kun toivo omasta arvosta voimistuu. Luovuttamisen aikana itsensä oikeuttaminen menettää merkityksen. Vähentynyt tarve oikeuttaa itseään voi johtua pitkittyneestä toivottomuuden tunteesta tai pelosta vähentäen luottamusta itseensä sekä ylläpitää tarvetta itsensä oikeuttamiselle. Itsensä oikeuttaminen saavutetaan ylläpitämällä rajoja, jotka ovat muodostuneet yhteisön asettamista odotuksista, kuinka kohdella toista. Rajoja ylläpitämällä priorisoiden toisten tarpeet tuo koetun turvallisuuden tunteen. Optimaalinen tulos lisää vastuunottoa aiheuttaen samalla turhautumista johtuen käyttämättä jääneestä henkisestä ja fyysisestä voimavarasta. Turhautuminen koetaan rajoitetusta pääsystä kehittää itseään aineellisen ja aineettoman lähteen kautta, liittyen asetettuihin odotuksiin osallistumisen oikeudelle. Tämä substantiivinen teoria maaseudun naisesta yhteisön asettamissa odotuksissa antaa uutta näkemystä, jota voidaan käyttää tutkimuksissa sekä suunniteltaessa ja toteutettaessa maaseudun naisen elinolosuhteita. Avainsanat: itsensä oikeuttaminen, odotukset, rajat, toisten tarpeiden priorisoiminen, grounded theory, laadullinen aineisto fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7466-6
dc.relation.isformatof Unigrafia Oy: Helsingin yliopisto, 2021, Agricultural Economics. 1235-2241
dc.relation.ispartof Agricultural Economics
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject maatalousekonomia
dc.title A grounded theory of self-justifying : a life of rural women in Tanzania en
dc.title.alternative Grounded theory -tutkimus itsensä oikeuttamisesta : maaseudun naisen elämä Tansaniassa fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Sumelius, John
dc.opn Vähäkangas, Auli
dc.type.dcmitype Text
dc.type.okm 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys fi
dc.type.okm 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa sv
dc.type.okm 3142 Public health care science, environmental and occupational health en
dc.type.okm 315 Liikuntatiede fi
dc.type.okm 315 Gymnastik- och idrottsvetenskap sv
dc.type.okm 315 Sport and fitness sciences en
dc.type.okm 415 Muut maataloustieteet fi
dc.type.okm 415 Övriga jordbruksvetenskaper sv
dc.type.okm 415 Other agricultural sciences en
dc.type.okm 5200 Muut yhteiskuntatieteet fi
dc.type.okm 5200 Övriga samhällsvetenskaper sv
dc.type.okm 5200 Other social sciences en
dc.type.okm 6160 Muut humanistiset tieteet fi
dc.type.okm 6160 Övriga humanistiska vetenskaper sv
dc.type.okm 6160 Other humanities en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kaikkonen_riina_dissertation_2021.pdf 927.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record