The implications of the securitisation of immigration upon the right to seek asylum in the European Union : an interdisciplinary legal analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Farzamfar, Mehrnoosh
dc.date.accessioned 2021-09-17T11:11:41Z
dc.date.available 2021-11-16
dc.date.available 2021-09-17T11:11:41Z
dc.date.issued 2021-11-26
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7566-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334434
dc.description.abstract In this doctoral dissertation, I study the tense relationship between the obligations to protect human rights of immigrants, on the one hand, and the need to safeguard the internal security of the European Union (EU), on the other. Although a considerable amount of research is available on the link between immigration and security, there is a clear lack of understanding of what this tension actually means for the right to seek asylum in the EU as a fundamental right. The aim is thus to fill this knowledge gap by analysing the possible impacts of EU security narratives on the human rights discourse, particularly on the right to seek asylum as a fundamental right protected under Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights. Being a fundamental right implies that there is an inviolable essence that may not be limited or balanced against in anyway – even if the security concerns of the EU or its Member States are allegedly at stake. The inviolable essence of the right to seek asylum includes two core elements: (1) that asylum seekers should be allowed to enter the territory of the EU in order to submit claims for asylum; and (2) that they should not be returned to places where their lives are clearly at risk (the principle of non-refoulement). However, portraying immigrants, especially those arriving from the Global South, as potential threats to EU internal security and the national security of its Member States, has led to restrictive immigration policies and practices, which affect the inviolable essence of this right. Accordingly, the main research question addressed here is what the implications are of the securitisation of immigration in the EU upon the right to seek asylum as a fundamental right. Studying the concept of security and its different aspects lies beyond the field of jurisprudence. Therefore, to answer the main research question, an interdisciplinary approach combining the methods of law and social sciences is to be adopted. To be precise, the method applied here is critical discourse analysis – an analytical tool available to both critical legal studies and critical security studies. To address the possible results of securitising immigration on the right to seek asylum as a fundamental right in the EU, I critically analyse the practices of EU Member States, the content of EU laws, and the jurisprudences of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights in relevant immigration cases. In conclusion, I show that the official narrative of fear, anxiety, and emergency – that immigration poses existential threats to EU internal security and the national security of its Member States – is eroding the status of the right to seek asylum to less than that of a fundamental right. The significance of the findings of this research is that if the right to seek asylum is to remain a real and effective right, rather than only a theoretical or illusionary one, we should take this right seriously by protecting its essence. en
dc.description.abstract Väitöskirjassani tutkin, mikä on pakolaisten ihmisoikeuksien suojan ja Euroopan unionin (EU) alueellisen turvallisuuden suhde. Aiheesta on olemassa lukuisia tutkimuksia, mutta missään niistä ei keskitytä tarkastelemaan, miten näiden välinen jännite vaikuttaa turvapaikkaoikeuteen EU:n takaamana perusoikeutena. Koska oikeus turvapaikkaan on taattu EU:n perusoikeuskirjan 18 artiklassa, sillä voidaan katsoa olevan loukkaamaton ydinalue, jota ei voida rajoittaa mahdollisten turvallisuussyiden perusteellakaan. Turvapaikkaoikeuden ydinalueeseen kuuluu ensinnäkin se, että turvapaikanhakijoiden tulee olla mahdollista saapua EU:n alueelle hakemustensa jättämiseksi. Toiseksi turvapaikanhakijoita ei tule palauttaa paikkoihin, joissa heitä uhkaisi hengenvaara (palautuskiellon periaate, non-refoulement). Etenkin globaalista etelästä EU-maihin saapuvia turvapaikanhakijoita on kuitenkin enenevässä määrin luokiteltu turvallisuusriskiksi, joka on johtanut kumpaakin ydinalueen osatekijää rajoittaviin käytäntöihin. Keskeinen tutkimuskysymykseni on, miten maahanmuuton turvallistaminen (securitisation) EU:ssa vaikuttaa perusoikeutena turvattuun oikeuteen hakea turvapaikkaa. Turvallistamisen käsite on lähtöisin yhteiskuntatieteestä eikä sitä voi tarkastella pelkästään oikeustieteen menetelmin. Tutkimusmetodini on siten tieteidenvälinen. Esimerkiksi käyttämääni kriittistä diskurssianalyysia, hyödynnetään sekä oikeustutkimuksessa ja turvallisuustutkimuksessa. Maahanmuuton turvallistamisen perusoikeusvaikutusten selvittämiseksi analysoin EU:n jäsenmaiden käytäntöjä ja unionin lainsäädäntöä yhdessä keskeisten EU:n tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen kanssa. Osoitan väitöskirjassani, että EU:n virallislähteissä turvapaikanhakijoihin liitetään usein pelon, ahdistuksen ja hätätilan narratiiveja. Turvapaikanhakijoiden pitäminen uhkana EU:n ja sen jäsenmaiden sisäiselle turvallisuudelle heikentää turvapaikkaoikeuden asemaa perusoikeutena. Jotta oikeus turvapaikkaan säilyisi tehokkaana eikä muuttuisi pelkästään teoreettiseksi, se tulisi ottaa vakavammin ja suojata tehokkaasti sen ydinalueen osatekijöitä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7565-6
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject constitutional Law
dc.title The implications of the securitisation of immigration upon the right to seek asylum in the European Union : an interdisciplinary legal analysis en
dc.title.alternative Maahanmuuton turvallistamisen vaikutukset turvapaikkaoikeuteen Euroopan unionissa : tieteidenvälinen oikeusanalyysi fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Ojanen, Tuomas
dc.ths Toivanen, Reetta
dc.ths Kmak, Magdalena (thesis advisor)
dc.opn Guild, Elspeth
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Law en
dc.contributor.organization University of Helsinki, The Centre of Excellence in Law, Identity, and the European Narratives (EuroStorie) en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Oikeustieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i juridik sv
dc.type.okm 513 Oikeustiede fi
dc.type.okm 513 Juridik sv
dc.type.okm 513 Law en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
farzamfar_mehrnoosh_dissertation_2021.pdf 1.545Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record