Screening tool for disordered eating in bipolar disorder

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Ainetdin, Heidiye
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109223746
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334527
dc.description.abstract Abstract Background Examining patients with bipolar disorder, surprisingly many suffer from a comorbid eating disorder. The general practices could benefit from a sensitive and specific screening instrument that could be used routinely when examining whether the patients with bipolar disorder simultaneously suffer from disordered eating. An eating disorder is a very serious disease, which can be lethal at its worst. It stays unnoticed many times by the clinics, if not paid extra attention to. For this reason, a regularly conducted screening questionnaire could raise the possibility of disordered eating in patients into clinics attention. The objective of this study was to examine whether a modified version of the screening questionnaire SCOFF would suit this aim.¨ Methods We compared the results received with the golden standard questionnaire for eating disorders EDE-Q, with the answers from the shorter screening questionnaire SCOFF. Disordered eating was diagnosed based on DMS-5 criteria, and the statistical analysis was performed using IBM SPSS statistic version 25. Results When studying whether the modified screening tool SCOFF-rev could find the cases discovered with EDE-Q, the established cut-off point of ≥1 was used. The values for diagnostic accuracy were 81.8% (sensitivity), 73.8% (specificity), 86.7% (positive predictive value) and 52.9% (negative predictive value). Due to its low specificity, few false-positive cases were diagnosed, restricting the usability of SCOFF-rev. Furthermore, SCOFF-rev found only 29% of the purging cases discovered with EDE-Q, which limits its usefulness even further. Limitations The most significant restriction in our study was the small cohort group. Moreover, we used a screening tool modified from two different screening tools in our study, which we modified even further to be statistically adequate. Conclusions The SCOFF-rev functioned acceptably as a screening tool for disordered eating in patients with bipolar disorder. However, it could be preferable to create an entirely new screening tool that would be aimed specifically towards bipolar disordered patients, instead of modifying an existing tool created for the general population. This way the characteristics of bipolar disorder could be taken into consideration and make the tool more directed towards its’ target group. Further research should be made to establish the optimal screening tool for disordered eating with patients suffering from bipolar disorder. en
dc.description.abstract Sammanfattning Bakgrund Vid undersökning av patienter med bipolär sjukdom, påvisas överraskande ofta samtida ätstörningar. Offentliga hälsovården skulle gynnas av ett sensitivt och specifikt screeningtest, med vilken man kunde rutinmässigt undersöka ifall patienten med bipolär sjukdom samtidigt lider av en ätstörning. Ätstörningar är allvarliga och mångfacetterade sjukdomar som i värsta fall kan leda till döden. Olyckligtvis förblir ätstörningar ofta obemärkta under läkarmottagningar. För att undvika detta, kunde ett rutinmässigt utfört screeningstest uppmärksamma klinikerna för de möjliga ätstörningarna. Målsättningen i denna forskning var således att undersöka ifall en modifierad version av SCOFF frågeformuläret skulle lämpa sig för detta ändamål. Metoder Vi jämförde resultaten från EDE-Q, som anses vara den gyllene standarden för frågeformulär som mäter ätstörningssymptom, med resultaten från det kortare SCOFF-frågeformuläret. Ätstörningarna var diagnostiserade på basis av DSM-5 kriterierna, och de statistiska analyserna var utförda med SPSS Statistics 25.0 software (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Resultat Då man undersökte ifall det modifierade screeningtestet SCOFF-rev kunde upptäcka de ätstörningsfall som man detekterat med EDE-Q, avslöts ≥1 som gränsvärdet för ett positivt fall. Värden för den diagnostiska precisionen var 81,8% (sensitiviteten), 73,8% (specificiteten), 86,7% (positiva prediktionsvärdet) och 52,9% (negativa prediktionsvärdet). Som resultat av screeningstestets låga specificitet diagnostiserades några falska positiva fall, vilket begränsar användningen av SCOFF-rev. Dessutom uppfann SCOFF-rev endast 29% av de uppkastnings fall som konstaterats med EDE-Q, vilket begränsar dess användning ytterligare. Begränsningar Den huvudsakliga begränsningen med studien var antalet personer, ett större material skulle ha ökat statistiska styrkan. Dessutom var vår screeningstest en modifiering av två separata test för olika ändamål, och testet bearbetades ytterligare för att göra den statistiskt adekvat. Slutsatser SCOFF-rev fungerade acceptabelt för screening av ätstörningar hos patienter med bipolär sjukdom. Det vore dock önskvärt att tillskapa ett alldeles nytt screeningsverktyg specifikt avsett för patienter med bipolär sjukdom, i stället för att modifiera de existerande testen som är avsedda för allmänna befolkningen. Således kunde de karakteristiska dragen av bipolär sjukdom tas i beaktande och inrikta testet för dess målgrupp. Vidare forskning krävs för att uppnå det optimala screeningsverktyget för patienter med samtidig ätstörning och bipolär sjukdom. sv
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Screening tool for disordered eating in bipolar disorder en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109223746
dc.subject.specialization Ruotsinkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Swedish en
dc.subject.specialization Svenskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Dentistry en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i odontologi sv

Files in this item

Files Size Format View
Ainetdin_Heidiye_tutkielma_2021.pdf 434.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record