Kallonmurtumiin liittyvät kuulovauriot lapsipotilailla

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223750
Julkaisun nimi: Kallonmurtumiin liittyvät kuulovauriot lapsipotilailla
Tekijä: Huhtanen, Miika
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223750
http://hdl.handle.net/10138/334535
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Opintosuunta: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Tiivistelmä: Lasten kallon murtuminen on harvinainen tapahtuma, joka voi johtaa monenlaisiin komplikaatioihin. Kuulo voi vaurioitua etenkin temporaaliluun murtumassa. Kuuloluiden tai tärykalvon vaurio tai esimerkiksi veri välikorvassa voivat aiheuttaa johtumistyyppistä kuulovikaa, jolla on melko hyvä spontaani paranemistaipumus. Mikäli sisäkorva vaurioituu, voi seurata sensorineuraalinen kuulovika. Tutkimuksessamme selvitimme alle 18-vuotiaiden kallonmurtumapotilaiden korva- ja kuulolöydöksiä. Selvitimme potilaskertomustekstejä läpikäymällä, kuinka yleinen kallonmurtuman komplikaatio kuulovaurio on ja minkä tyyppisiä kuulovikoja potilailla ilmeni. Selvitimme myös eri korvalöydösten esiintyvyyttä, kuten aivo-selkäydinnesteen vuotoa tai verenvuotoa korvasta. Vertasimme kliinisiä löydöksiä radiologisiin murtumalöydöksiin. Tässä 97 potilaan aineistossa kuulovaurio ilmeni vain niillä 51 potilaalla, joilla oli temporaaliluun murtuma. Pysyvä kuulovaurio todettiin kuudella potilaalla, joista kolmella oli OCV-tyyppinen eli sisäkorvan rakenteisiin ulottuva temporaaliluun murtuma. Näillä OCV-murtumapotilailla oli sisäkorvavaurioon sopien sensorineuraalinen tai sekamuotoinen kuulovika. Kuulo oli tutkittu 22 potilaalta, joten on mahdollista, että kaikki kuulovauriot eivät ole tulleet ilmi. Myös kliinisiä korvalöydöksiä oli lähes pelkästään temporaaliluun murtumien yhteydessä. Yleisin korvalöydös oli verenvuoto korvakäytävässä, jota oli 18 potilaalla. Huimaus ja tinnitus ovat tutkimuksemme perusteella harvinainen kallonmurtuman komplikaatio, sillä näitä ilmeni vain muutamilla potilailla ja kaikki tapaukset olivat lieviä eivätkä vaatineet hoitoa. Tutkimuksen perusteella pysyvä kuulovaurio ei ole kovin yleinen komplikaatio lasten kallonmurtuman yhteydessä. Voitaneen kuitenkin tulosten perusteella pitää perusteltuna kuulon tutkimista kertaalleen kaikilta temporaaliluun murtuman saaneilta lapsipotilailta, mutta vasta noin 1-2 kuukauden kuluttua murtumasta, jolloin merkittävä osa väliaikaisista kuulonvajauksista ehtii korjaantua seurannassa.
Avainsanat: child
adolescent
skull fractures
temporal bone
hearing loss
ear
Kokoteksti luettavissa: 2023-03-21


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tiedostot julkaistaan verkossa: 2023-03-21

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot