Pikkukeskosena syntyneiden lasten sanaston prosessointitaidot ja niiden yhteys ilmaistun sanaston kehitykseen puolitoistavuotiaana

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223749
Julkaisun nimi: Pikkukeskosena syntyneiden lasten sanaston prosessointitaidot ja niiden yhteys ilmaistun sanaston kehitykseen puolitoistavuotiaana
Toissijainen nimi: Lexical processing skills and the size and composition of the expressive lexicon in very preterm children at 18 months corrected age
Tekijä: Rinne, Pauliina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223749
http://hdl.handle.net/10138/334537
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Opintosuunta: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Tiivistelmä: Pikkukeskosilla (syntymä <32 rv ja/tai syntymäpaino <1500 g) on kohonnut riski kielenkehityksen haasteisiin. Heillä on ryhmätasolla havaittu viivästymää ja haasteita sekä ymmärretyssä että ilmaistussa kielessä. Varhaisten sanaston prosessointitaitojen eli kuullun puheen prosessoinnin tehokkuuden yhteyttä sanaston kokoon on tutkittu vasta vähän. Sanaston prosessointitaitojen on pikkukeskosilla havaittu olevan yhteydessä myöhempään sanaston kokoon, mutta taitoja ei ole verrattu samassa ikäpisteessä. Prosessointitaitojen yhteyttä sanaston koostumukseen ei ole tutkittu vielä lainkaan. Tämä pro gradu -työ on osa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toteutuvaa Auditory environment by Parents of Preterm infant; Language development and Eye movements (APPLE) –tutkimusprojektia. Tämän pro gradu –työn tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa silmänliikkeisiin pohjaava sanaston prosessoinnin arviointimenetelmä antaa pikkukeskosten ilmaistun sanaston koon ja koostumuksen kehityksestä 18 kuukauden korjatussa iässä. Tutkittavien ryhmä koostui 20:stä pikkukeskosena (<32 rv) syntyneestä lapsesta (11 tyttöä ja 9 poikaa). Tutkimusmenetelminä 18 kuukauden iässä käytettiin silmänliikkeisiin pohjaavaa sanaston prosessoinnin arviointimenetelmää ja Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmän Sanat, taivutukset ja lauseet -versiota. Tarkasteltavia muuttujia olivat sanaston prosessointitaidoista reaktioaika ja katseluaika, sekä sanaston kehityksen osalta ilmaistun sanaston koko, eri sanakategorioihin kuuluvien sanojen määrä ja sanojen osuus sanastossa. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käyttäen sekä lineaaristen regressiomallien avulla. Tuloksissa havaittiin useita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä pikkukeskosten sanaston prosessointitaitojen ja sanaston koon ja koostumuksen muuttujien välillä. Tehokkaampi sanaston prosessointi oli yhteydessä suurempaan ilmaistun sanaston kokoon (r .51). Sanaston prosessointitaidot olivat yhteydessä myös sanaston koostumukseen (r .51–.65). Tilastollisesti merkitsevistä yhteyksistä muodostetut regressiomallit osoittivat, että katseluajan muuttujat selittivät merkitsevästi ilmaistun sanaston kokoa ja koostumusta (R² .42–.57). Tämän tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa ilmaistun sanaston koon ja erityisesti koostumuksen kehityksen tarkasteluun suhteessa sanaston prosessointitaitoihin.
Avainsanat: sanaston prosessointitaidot
silmänliikemenetelmä
sanaston koko
sanaston koostumus
pikkukeskosuus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Rinne_Pauliina_Pro gradu_2021.pdf 1.098MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot