Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa? : narratiivinen tutkimus diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hengellisistä elämäntarinoista ja ammatillisen identiteetin lähtökohdista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7469-7
Title: Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa? : narratiivinen tutkimus diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hengellisistä elämäntarinoista ja ammatillisen identiteetin lähtökohdista
Author: Poropudas, Salla
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-10-22
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7469-7
http://hdl.handle.net/10138/334643
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: DISSERTATION ABSTRACT The dissertation examines the professional identity of the students in Diaconal Work, Christian Youth Work and Christian Early Childhood Education programmes in the Diaconia University of Applied Sciences in the early stages of their studies. Previous studies regarding Evangelical Lutheran Church of Finland have not analysed the professional identity of students in the various fields of the Church at the same time. The professional identity of deacon students has not previously been studied either. In this study, professional identity is examined interdisciplinary, especially from the perspective of educational science, social psychology and theology. Learning assignments of 61 students concerning the spiritual life history, the Bible and professionalism were used as research data. The material has been reviewed using a narrative approach. Both categorical and holistic methods have been used in the analysis of the data. Students' religiosity had been influenced by the home background in childhood, adolescence and adulthood, as well as events related to studies, religious communities, crises and supernatural experiences. In the early stages of studies, religiosity was represented by perceptions of the meaning of God’s guidance, the care of one's spiritual life, and the view of the Bible. The vision of the professional image of the Church employee consisted of values and ethics, experience and knowledge of the profession, perceptions of professionals, competence and its adoption, and the development of work. The results of the study were viewed through seven typical stories that were: From Christian Home to Church Work, Through the Confirmation Preparation to Church Work, From Christian Home towards Christian Calling, From Christian Background to Christian Life, Seeker's Path towards Church Work?, From Christian Home to Professional Uncertainty, and From Non-Christian Home to Spiritual Uncertainty. This study shows that the typical archetypal story of a student in the Church field is the story of a hero, who has overcome various challenges and found his spiritual and professional confidence. On the other hand, the story of some students also differs from and challenges the archetypal story. Based on this study, the strongest threat to the student's own spiritual confidence, and therefore also to the professional identity of the Church worker, is uncertainty about the eligibility of one's own faith for the church community. Key words: professional identity, religious socialisation, narrative, university of applied sciencesTIIVISTELMÄ Tutkimus käsittelee Diakonia-ammattikorkeakoulun diakoni-, nuorisotyönohjaaja- ja varhaiskasvatuksen ohjaajaopiskelijoiden kirkon alan ammatillista identiteettiä opintojen alkuvaiheessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri alojen opiskelijoiden ammatillista identiteettiä ei aiemmissa tutkimuksissa ole tarkasteltu samanaikaisesti. Myöskään diakoniopiskelijoiden ammatillista identiteettiä ei ole aiemmin tutkittu. Tässä tutkimuksessa ammatillista identiteettiä tarkastellaan poikkitieteellisesti erityisesti kasvatustieteen, sosiaalipsykologian ja teologian näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona on 61 opiskelijan hengellistä elämänkertaa, Raamattua ja ammatillisuutta koskevia oppimistehtäviä. Aineistoa on tarkastelu narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Aineiston analyysissa on käytetty sekä kategorista että holistista analyysitapaa. Opiskelijoiden uskonnollisuuteen olivat vaikuttaneet lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa kotitausta sekä opiskeluun, uskonnollisiin yhteisöihin, kriiseihin ja yliluonnollisiin kokemuksiin liittyvät tapahtumat. Opintojen alkuvaiheessa uskonnollisuutta ilmensivät käsitykset johdatuksen merkityksestä, oman hengellisen elämän hoitamisesta ja raamattunäkemyksestä. Näkemys kirkon työntekijän ammattikuvasta muodostui arvoista ja etiikasta, alaan liittyvästä kokemuksesta ja tietämyksestä, ammattilaisia koskevista mielikuvista, osaamisesta ja sen omaksumisesta sekä työn kehittämisestä. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin seitsemän tyyppitarinan avulla, jotka olivat: Kristitystä kodista kirkon työntekijäksi, Rippikoulun kautta kirkon työntekijäksi, Kristitystä kodista kohti hengellistä kutsumusta, Kristityn kodin piiristä kirkon rivijäseneksi, Etsijän tie kirkon työntekijäksi?, Kristityn kodin kasvatti vailla ammatillista varmuutta ja Ei-kristillisen kodin kasvatti vailla hengellistä varmuutta. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kirkon alan opiskelijan tyypillinen mallitarina on erilaiset haasteet voittaneen hengellisen ja ammatillisen varmuutensa löytäneen sankarin tarina. Toisaalta joidenkin opiskelijoiden kertomus myös poikkeaa mallitarinasta ja haastaa sitä. Tämän tutkimuksen perusteella vahvin opiskelijan omaa hengellistä varmuutta ja siten myös kirkon työntekijän ammatillista identiteettiä uhkaava tekijä on epävarmuus oman uskon kelpaavuudesta kirkkoyhteisölle. Asiasanat: ammatillinen identiteetti, uskonnollinen sosialisaatio, narratiivisuus, ammattikorkeakoulut
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
poropudas_salla_väitöskirja_2021.pdf 1.210Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record