Een looci tawan! : Глаголы перемещения и нахождения в воде в языке мурле

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109283764
Title: Een looci tawan! : Глаголы перемещения и нахождения в воде в языке мурле
Alternative title: Een looci tawan! : Glagoly peremeščenija i nahoždenija v vode v jazyke murle;
Een looci tawan! : Murlen kielen vedessä liikkumista ja olemista tarkoittavat verbit
Author: Sankelo, Juhanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109283764
http://hdl.handle.net/10138/334668
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kielten maisteriohjelma
Master's Programme in Languages
Magisterprogrammet i språk
Specialisation: Venäjän kieli ja kirjallisuus
Russian Language and Literature
Ryska språket och litteraturen
Abstract: Tämä leksikaalisen semantiikan alaan kuuluva kielitypologinen tutkimus tarkastelee eteläsudanilaisten surmilaisten kielten nilosaharalaisiin kieliin kuuluvan Etelä-Sudanissa puhuttavan murlen kielen (ISO 639-3: mur) vedessä liikkumista kuvaavia verbejä. Tutkimuksessa verrataan murlen ilmaisutapoja systemaattisesti venäjän kieleen ja selvitetään, kuinka murlen verbit sijoittuvat leksikaalis-semanttiselle kartalle tarkasteltaessa neljää eri tapaa liikkua vedessä (uiminen, kelluminen, purjehtiminen ja ajelehtiminen). Tutkimusaineiston temaattinen analyysi ja järjestely tukeutuu laadullisen tutkimuksen puolistrukturoituun haastatteluun 15 esimerkkilauseen pohjalta. Materiaalin keräämiseen ja tulkitsemiseen sovelletaan alkuperäiskansatutkimuksen lähestymistapaa, jolla pyritään saavuttamaan mahdollisimman relevantti aineisto ja varmistamaan murlen puhujien osallistuminen heidän kieltään koskevaan tutkimukseen. Tutkielman aineisto käsittää 38 murlenkielistä esimerkkilausetta, joista 22 kerättiin murlea äidinkielenään puhuvan vertaistutkijan avustuksella Etelä-Sudanissa 6.11.–5.12.2020. Lisäksi 16 esimerkkiä sisältää katkelmia murle-heimon kertomuksista ja murlen kielelle käännetyistä teksteistä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa Moskovan leksikaalis-semanttisen ryhmän vuonna 2007 koordinoimaan laajempaan kielitypologiseen tutkimukseen vedessä liikkumiseen liittyvistä verbeistä yli 40 kielessä (https://linghub.ru/aquamotion/). Murlen kielestä kerätyt esimerkit laajentavat tutkimusta kahlaamista ja uppoamista kuvaaviin tilanteisiin. Tutkimustulokset osoittavat, että murlen kieli voidaan vedessä liikkumista kuvaavien verbien leksikaalis-semanttisten piirteiden tarkastelun perusteella sijoittaa vuoden 2007 tutkimuksessa esitetyllä kolmiportaisella asteikolla (rikas, keskinkertainen, köyhä) keskiryhmään. Murlen kielessä tavataan kuitenkin myös ns. köyhille kielille tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi yleisten liikeverbien (tulla, mennä, työntää, saapua) käyttöä erityisverbien sijaan. Näiden tulosten valossa kielten jaottelu kolmeen ryhmään vaikuttaa riittämättömältä. Analyysi osoitti, että paitsi verbeillä myös lauseen syntaktisilla seikoilla, kuten sanajärjestyksellä, verbien aikamuodolla ja transitiivisuudella, kerrontaa tukevilla konjunktioilla ja kulttuurisidonnaisten sanojen käytöllä on tärkeä rooli semanttisten merkitysvivahteiden erottamisessa. Tutkimuksessa havaittiin yhtäläisyyksiä murlen kielen ja pohjoiskaukasialaisten abhaasin ja agulin kielten ja uralilaisen nganasanin kielen ilmaisutavoissa. Tutkielma tarjoaa tietoa vähän tutkitun afrikkalaisen kielen piirteistä 1980- ja 90-luvulla syntyneiden murle-heimon Laŋo-ikäryhmän miesten puheessa. Työ havainnollistaa joitakin eroavaisuuksia leksikon ja transitiiviverbien käytössä varhaisten antropologien ja lähetystyöntekijöiden keräämän lingvistisen aineiston ja tämän tutkimuksen välillä. Tutkimus valottaa pääasiassa karjanhoidosta toimeentulonsa saavan heimon sosioekonomisia ja ekologisia haasteita, joiden ratkaisemista viime vuosina paikallisten sääolosuhteiden aiheuttamat muutokset rankkasateineen ja tulvineen ovat vaikeuttaneet. Tutkielman otsikon ilmaisu een looci tawan (’tulvat peittävät maan’) osoittaa, kuinka tilannetta kuvataan Piborissa. Tutkielma soveltuu kielentutkimuksesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä kiinnostuneelle venäjänkieliselle lukijalle sekä kenelle tahansa, joka hyödyntää alkuperäiskansatutkimuksen metodeja lingvistiseen ja etnografiseen tutkimukseen.В этом типологическом исследовании в области лексической семантики исследуются глаголы движения на языке мурле (ISO 639-3: mur), который является племенным языком, принадлежащим к группе сурмийских языков среди южносуданских языков в нило-сахарской языковой семье. В исследовании систематически сравниваются выражения мурле с русским языком и выясняется, как диалектные глаголы размещаются на лексико-семантической карте при рассмотрении четырёх различных способов передвижения в воде. Тематический анализ и представление исследовательского материала основаны на полуструктурированном интервью с 15 примерами предложений. Сбор и толкование материала основаны на подходе к исследованиям коренных народов, целью которого является получение максимально актуального материала и обеспечение участия говорящих в исследовании своего языка. Материал дипломной работы состоит из 38 образцов предложений на языке мурле, 22 из которых были собраны с помощью соисследователя и носителя языка с 6 ноября по 5 декабря 2020 года. Помимо того, 16 примеров включают в себя отрывки из рассказов племени мурле и тексты, переведённые на этот язык. Теоретическая база исследования основана на более широком исследовании глаголов, связанных с движением в воде, на более чем 40 языках, которое координировалось Московской лексико-семантической группой в 2007 году (https://linghub.ru/aquamotion/). Примеры, собранные на языке мурле, расширяют исследование до ситуаций, описывающих переход вброд и погружение. Результаты исследования показывают, что язык мурле можно отнести к средней группе по трёхуровневой шкале (богатый, средний, бедный тип представленности глаголов перемещения в воде), основанной на изучении лексико-семантических особенностей глаголов и представленной в исследовании 2007 года .Однако в языке мурле встречаются также черты, характерные для бедных языков, например, использование общих глаголов движения вместо специализированных глаголов. В свете этих результатов распределение языков по трём группам кажется неадекватным. Анализ показал, что не только глаголы, но и синтаксические аспекты предложения, такие как порядок слов, время и переходность глаголов, союзы, поддерживающие повествование, и использование слов, связанных с культурой, играют важную роль в различении семантических нюансов значения. Исследование обнаружило сходство в выражениях языка мурле с северокавказскими (абхазским и агульскоим) языками и уральским (нганасанским) языком. В дипломной работе представлена информация об особенностях малоизученного африканского языка мурле в речи молодых людей, принадлежащих к Laŋo – возрастной группе племени, родившихся в 1980-х и 1990-х годах. Работа иллюстрирует некоторые различия в лексике и в использовании переходных глаголов между данными, собранными ранними антропологами и миссионерами, и данными настоящего исследования. Исследование проливает свет на социально-экономические и экологические проблемы племени, средства к существованию которого в первую очередь зависят от скота, с которыми сталкиваются, когда неустойчивый уровень осадков и последующие изменения местных погодных условий приводят к рекордным наводнениям. Фраза een looci tawan («наводнения покрывают землю») в названии дипломной работы иллюстрирует, как мурле описывают текущую ситуацию в Пиборе. Исследование представляет интерес для русскоязычных читателей, интересующихся лингвистическими исследованиями и межкультурным общением, а также для всех, кто использует методы этнографии коренных народов для лингвистических и этнографических исследований.
Subject: murle (kieli)
murle (afrikkalainen heimo)
ikäryhmät – Laŋo
Etelä-Sudan
verbit
leksikaalinen typologia
semantiikka
Мурле (африканское племя)
мурле (язык)
возрастная когорта— Laŋo
Южный Судан
глаголы плавания
лексическая типология
семантика
Rights: CC BY-NC-ND 4.0


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record