The Effects of Using Socio-Scientific Issues and Technology in Problem-Based Learning : A Systematic Review

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335358

Citation

Hernández-Ramos , J , Pernaa , J , Cáceres-Jensen , L & Rodríguez-Becerra , J 2021 , ' The Effects of Using Socio-Scientific Issues and Technology in Problem-Based Learning : A Systematic Review ' , Education Sciences , vol. 11 , no. 10 , 640 . https://doi.org/10.3390/educsci11100640

Title: The Effects of Using Socio-Scientific Issues and Technology in Problem-Based Learning : A Systematic Review
Alternative title: Sosio-tieteellisten kysymysten ja tekniikan käytön vaikutukset ongelmaperusteisessa oppimisessa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Hernández-Ramos, José; Pernaa, Johannes; Cáceres-Jensen, Lizethly; Rodríguez-Becerra, Jorge
Contributor organization: Department of Chemistry
Date: 2021-10-14
Language: eng
Number of pages: 16
Belongs to series: Education Sciences
ISSN: 2227-7102
DOI: https://doi.org/10.3390/educsci11100640
URI: http://hdl.handle.net/10138/335358
Abstract: Tällä hetkellä yhä useammat oppilaitokset kaikilla koulutustasoilla sisältävät ongelmakohtaisen oppimisen opetussuunnitelmiinsa. PBL-skenaarioissa käytetään usein tekniikkaa ja yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä (SSI), mikä mahdollistaa sisällön ja luovan ajattelun sekä työtaitojen samanaikaisen oppimisen, joita tarvitaan uuden tiedon tuottamiseen tulevaisuutta varten. Tässä mielessä SSI: n ja teknisten työkalujen käyttöä PBL -oppimisympäristöissä voidaan pitää lähtökohtana uuden tiedon hankkimiselle ja integroimiselle. Tämän lähestymistavan mahdollisuuksista ei kuitenkaan ole kattavaa tietoa. Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on tuottaa tämä tieto PRISMA -menetelmän avulla. Strategiaa käytetään tutkimaan kuvatun lähestymistavan vaikutuksia toissijaisella ja perustutkinnolla toteutettujen toteutusten avulla. Tiedot koostuivat 33 tutkimusartikkelista, jotka luokiteltiin laadullisen sisältöanalyysin avulla. Tulosten mukaan PBL -skenaarioissa hyödynnetään pääasiassa paikallisia SSI: itä, jotka yhdistävät tieteellisen tiedon opiskelijoiden kannalta mielekkääseen asiayhteyteen. Teknologiaa käytetään pääasiassa tarjoamalla teknistä tukea opetustehtäviin. Lopuksi näitä tuloksia tarkastellaan teknologisen pedagogisen tietämyksen (TPASK) viitekehyksestä, jossa ehdotetaan suuntaviivoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.Currently, a growing number of learning institutions at all educational levels are including problem-based learning (PBL) in their curricula. PBL scenarios often utilise technology and socio-scientific Issues (SSI), which enables the simultaneous learning of content and creative thinking and working skills needed in generating new knowledge for the future. In this sense, using SSI and technological tools in PBL learning environments can be viewed as a starting point for acquiring and integrating new knowledge. However, there is no comprehensive knowledge regarding the possibilities of this approach. The objective of this systematic review is to produce this knowledge via the PRISMA method. The strategy is used to explore the effects of the described approach through implementations conducted at secondary and undergraduate levels. The data consisted of 33 research articles that were categorised via qualitative content analysis. According to the results, PBL scenarios exploit mainly local SSIs that link scientific knowledge with a meaningful context for students. Technology is principally used in offering technical support for teaching tasks. Lastly, these results are discussed from the technological pedagogical science knowledge (TPASK) framework perspective, which proposes guidelines for achieving the Sustainable Development Goals (SDG).
Subject: CHEMISTRY
EDUCATION
INTERVENTION
KNOWLEDGE
MIDDLE SCHOOL STUDENTS
PROJECT
SCIENCE TEACHERS
SOCIOSCIENTIFIC ISSUES
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
TPASK
WATER-QUALITY
problem-based learning
science education
socio-scientific issues
sustainable development goals
technology education
116 Chemical sciences
516 Educational sciences
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
education_11_00640.pdf 613.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record