Weeds of Sociality : Reforms and Dynamics of Social Relations at the University of Helsinki

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7658-5
Title: Weeds of Sociality : Reforms and Dynamics of Social Relations at the University of Helsinki
Author: Trifuljesko, Sonja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Social and Cultural Anthropology
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-11-09
Language: eng
Belongs to series: Research Series in Anthropology - URN:ISSN:1458-3186
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7658-5
http://hdl.handle.net/10138/335390
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation investigates the repercussions of contemporary higher education reforms in Finland on daily university life. More precisely, it examines how ‘global knowledge economy’ policies affect the dynamics of social relations at the University of Helsinki. These policies, I argue, enact an ideological model that combines the neoliberal emphasis on the ‘enterprise form’ with the older principles of the ‘scalability design’ that lies at the heart of capitalism. Fusing the two, the enterprise-cum-scalability model entails reducing the totality of social life to first-hand, market-oriented exchanges of knowledge assets, which are now understood to happen on a ‘global scale’. Its enactment in the landscape of Finnish higher education in general and doctoral education in particular creates a friction that could clearly be observed in daily university life. This is a typical outcome of the encounter between universal aspirations and the specificities of a particular social and cultural setting. Such frictions inevitably disturb the old forms of social life, but they also tend to trigger new social formations, designated here as ‘weeds’, which I have followed through the mobilisation endeavours of doctoral candidates. Finally, these new forms of university sociality are a product of disjunctures in both exceptional and mundane circumstances, as the experiences of international doctoral candidates distinctly show. My thesis draws on several years of ethnographic fieldwork, which I have conducted at Finland’s oldest and largest higher education institution. While my ethnography stretches between autumn 2013, when I began doctoral studies at the University of Helsinki, and spring 2021, when I completed the thesis manuscript, most of the observations presented in this thesis come from the period between September 2014 and January 2016, when ethnographic fieldwork was my primary activity. My material is highly heterogeneous, covering the circumstances of higher education in general and developments particular to doctoral education that come together in the everyday lives of doctoral candidates, which serve as a vantage point for studying university sociality as a whole. The thesis makes two key contributions. First, I aim to broaden anthropological understandings of contemporary higher education reform by not only paying close attention to the enactment of the enterprise-cum-scalability model but also going beyond it in my granular explorations and nuanced explanations of daily university life. Second, by focusing on the dynamics of social relations, I seek to highlight the particular value of the anthropological contribution to critical higher education studies.Tutkin tässä väitöskirjassa nykyaikaisten korkeakoulutuksen uudistusten vaikutuksia yliopiston arkeen Suomessa. Tarkemmin ilmaistuna tutkimuksen kohteena ovat niin kutsutun ‘globaalin tietotalouden’ toimintaperiaatteiden vaikutukset sosiaalisten suhteiden dynamiikkaan Helsingin yliopistossa. Nämä toimintaperiaatteet toteuttavat ideologista mallia, jossa uusliberalistinen ‘yritysmuodon’ painotus yhdistyy vanhempiin kapitalismin ytimessä oleviin ‘skaalautuvuuden’ periaatteisiin. Tämän seurauksena sosiaalisen elämän kokonaisuus pelkistyy ensisijaisesti markkinalähtöiseksi tietohyödykkeiden vaihdoksi, jonka ymmärretään nykyään tapahtuvan ‘maailmanlaajuisesti’. Tämä luo suomalaisessa korkeakoulumaisemassa ja erityisesti tohtorikoulutuksessa ‘kitkaa’, joka voidaan selkeästi havaita yliopiston arjessa. Kitka on tyypillinen universaalien pyrkimysten ja tietyn sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön yhteentörmäyksen seuraus, joka väistämättä häiritsee vanhoja sosiaalisen elämän muotoja. Samanaikaisesti kitka synnyttää uusia sosiaalisia muodostumia, mitä olen tässä väitöskirjassa seurannut tohtorikoulutettavien mobilisointipyrkimysten kautta. Varsinkin kansainvälisten tohtorikoulutettavien kokemukset osoittavat selvästi, että kitkan aikaansaamat yliopistososiaalisuuden uudet muodot ovat tulosta epäyhteneväisyyksistä sekä poikkeuksellisissa että tavanomaisissa olosuhteissa. Väitöskirjani perustuu useiden vuosien etnografiseen kenttätyöhön, jota olen tehnyt Suomen vanhimmassa ja suurimmassa korkeakouluinstituutiossa. Siinä missä tutkimukseni ulottuu syksystä 2013, jolloin aloitin tohtorikoulutukseni Helsingin yliopistossa, kevääseen 2021, jolloin lähetin väitöskirjani esitarkastukseen, suurin osa tässä väitöstyössä esitetyistä havainnoista ajoittuu syyskuun 2014 ja tammikuun 2016 välille. Tuolla jaksolla tein etnografista kenttätyötä päätoimisesti. Aineistoni on hyvin heterogeenista, kattaen sekä yleisiä korkeakoulutuksen olosuhteita että erityisiä tohtorikoulutuksen kehityskulkuja. Nämä tulevat yhteen tohtorikoulutettavien arjessa, joka toimii näköalapaikkana yliopistososiaalisuuden tutkimiseen kokonaisuutena. Väitöskirjani antia voidaan pitää kaksitahoisena. Yhtäältä tarkoituksenani on laajentaa nykyaikaisten korkeakoulutuksen uudistusten antropologista ymmärrystä kiinnittämällä erityistä huomiota uudistusten perustana olevan ideologisen mallin voimaantuloon, mutta myös menemällä tätä pidemmälle yliopiston arjen kuvauksessani. Toisaalta, keskittymällä sosiaalisten suhteiden dynamiikkaan, toivon korostavani antropologisen kontribuution erityistä arvoa kriittisille korkeakoulututkimuksille.
Subject: Social and Cultural Anthropology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
trifuljesko_sonja_dissertation_2021.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record