Weeds of Sociality : Reforms and Dynamics of Social Relations at the University of Helsinki

Show simple item record

dc.contributor.author Trifuljesko, Sonja
dc.date.accessioned 2021-10-18T05:46:05Z
dc.date.available 2021-10-30
dc.date.available 2021-10-18T05:46:05Z
dc.date.issued 2021-11-09
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7658-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335390
dc.description.abstract This dissertation investigates the repercussions of contemporary higher education reforms in Finland on daily university life. More precisely, it examines how ‘global knowledge economy’ policies affect the dynamics of social relations at the University of Helsinki. These policies, I argue, enact an ideological model that combines the neoliberal emphasis on the ‘enterprise form’ with the older principles of the ‘scalability design’ that lies at the heart of capitalism. Fusing the two, the enterprise-cum-scalability model entails reducing the totality of social life to first-hand, market-oriented exchanges of knowledge assets, which are now understood to happen on a ‘global scale’. Its enactment in the landscape of Finnish higher education in general and doctoral education in particular creates a friction that could clearly be observed in daily university life. This is a typical outcome of the encounter between universal aspirations and the specificities of a particular social and cultural setting. Such frictions inevitably disturb the old forms of social life, but they also tend to trigger new social formations, designated here as ‘weeds’, which I have followed through the mobilisation endeavours of doctoral candidates. Finally, these new forms of university sociality are a product of disjunctures in both exceptional and mundane circumstances, as the experiences of international doctoral candidates distinctly show. My thesis draws on several years of ethnographic fieldwork, which I have conducted at Finland’s oldest and largest higher education institution. While my ethnography stretches between autumn 2013, when I began doctoral studies at the University of Helsinki, and spring 2021, when I completed the thesis manuscript, most of the observations presented in this thesis come from the period between September 2014 and January 2016, when ethnographic fieldwork was my primary activity. My material is highly heterogeneous, covering the circumstances of higher education in general and developments particular to doctoral education that come together in the everyday lives of doctoral candidates, which serve as a vantage point for studying university sociality as a whole. The thesis makes two key contributions. First, I aim to broaden anthropological understandings of contemporary higher education reform by not only paying close attention to the enactment of the enterprise-cum-scalability model but also going beyond it in my granular explorations and nuanced explanations of daily university life. Second, by focusing on the dynamics of social relations, I seek to highlight the particular value of the anthropological contribution to critical higher education studies. en
dc.description.abstract Tutkin tässä väitöskirjassa nykyaikaisten korkeakoulutuksen uudistusten vaikutuksia yliopiston arkeen Suomessa. Tarkemmin ilmaistuna tutkimuksen kohteena ovat niin kutsutun ‘globaalin tietotalouden’ toimintaperiaatteiden vaikutukset sosiaalisten suhteiden dynamiikkaan Helsingin yliopistossa. Nämä toimintaperiaatteet toteuttavat ideologista mallia, jossa uusliberalistinen ‘yritysmuodon’ painotus yhdistyy vanhempiin kapitalismin ytimessä oleviin ‘skaalautuvuuden’ periaatteisiin. Tämän seurauksena sosiaalisen elämän kokonaisuus pelkistyy ensisijaisesti markkinalähtöiseksi tietohyödykkeiden vaihdoksi, jonka ymmärretään nykyään tapahtuvan ‘maailmanlaajuisesti’. Tämä luo suomalaisessa korkeakoulumaisemassa ja erityisesti tohtorikoulutuksessa ‘kitkaa’, joka voidaan selkeästi havaita yliopiston arjessa. Kitka on tyypillinen universaalien pyrkimysten ja tietyn sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön yhteentörmäyksen seuraus, joka väistämättä häiritsee vanhoja sosiaalisen elämän muotoja. Samanaikaisesti kitka synnyttää uusia sosiaalisia muodostumia, mitä olen tässä väitöskirjassa seurannut tohtorikoulutettavien mobilisointipyrkimysten kautta. Varsinkin kansainvälisten tohtorikoulutettavien kokemukset osoittavat selvästi, että kitkan aikaansaamat yliopistososiaalisuuden uudet muodot ovat tulosta epäyhteneväisyyksistä sekä poikkeuksellisissa että tavanomaisissa olosuhteissa. Väitöskirjani perustuu useiden vuosien etnografiseen kenttätyöhön, jota olen tehnyt Suomen vanhimmassa ja suurimmassa korkeakouluinstituutiossa. Siinä missä tutkimukseni ulottuu syksystä 2013, jolloin aloitin tohtorikoulutukseni Helsingin yliopistossa, kevääseen 2021, jolloin lähetin väitöskirjani esitarkastukseen, suurin osa tässä väitöstyössä esitetyistä havainnoista ajoittuu syyskuun 2014 ja tammikuun 2016 välille. Tuolla jaksolla tein etnografista kenttätyötä päätoimisesti. Aineistoni on hyvin heterogeenista, kattaen sekä yleisiä korkeakoulutuksen olosuhteita että erityisiä tohtorikoulutuksen kehityskulkuja. Nämä tulevat yhteen tohtorikoulutettavien arjessa, joka toimii näköalapaikkana yliopistososiaalisuuden tutkimiseen kokonaisuutena. Väitöskirjani antia voidaan pitää kaksitahoisena. Yhtäältä tarkoituksenani on laajentaa nykyaikaisten korkeakoulutuksen uudistusten antropologista ymmärrystä kiinnittämällä erityistä huomiota uudistusten perustana olevan ideologisen mallin voimaantuloon, mutta myös menemällä tätä pidemmälle yliopiston arjen kuvauksessani. Toisaalta, keskittymällä sosiaalisten suhteiden dynamiikkaan, toivon korostavani antropologisen kontribuution erityistä arvoa kriittisille korkeakoulututkimuksille. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7657-8
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021, Research Series in Anthropology. 1458-3186
dc.relation.ispartof Research Series in Anthropology
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1458-3186
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Social and Cultural Anthropology
dc.title Weeds of Sociality : Reforms and Dynamics of Social Relations at the University of Helsinki en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Green, Sarah
dc.ths Kaartinen, Timo
dc.ths Ruckenstein, Minna
dc.opn Wright, Susan
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Social and Cultural Anthropology en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Social Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i socialvetenskap sv
dc.type.okm 5143 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia fi
dc.type.okm 5143 Social- och kulturantropologi sv
dc.type.okm 5143 Social and cultural anthropology en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
trifuljesko_sonja_dissertation_2021.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record