Community Pharmacists’ Contribution to Prospective Medication Risk Management for Older Adults in the Context of Network Theory

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7606-6
Title: Community Pharmacists’ Contribution to Prospective Medication Risk Management for Older Adults in the Context of Network Theory
Author: Kallio, Sonja
Other contributor: Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Division of Pharmacology and Pharmacotherapy
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Doctoral Program in Population Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-11-26
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7606-6
http://hdl.handle.net/10138/335391
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The burden that medication-related problems and risks cause to health systems has globally increased because populations are ageing. This burden has forced communities to find new strategies and tools to prevent, solve, and reduce these problems and risks. This study originates from the Finnish Medicines Agency’s (Fimea) programme to promote rational medicines use among older adults in Finland that was run during 2012-2015. The programme aimed to learn from existing collaborative medicines optimisation practices in different social and healthcare contexts to build up guidelines for best practices. The field-work findings of the programme raised the need for more extensive research on community pharmacists’ involvement in medication risk management. Therefore, this study focused on exploring community pharmacists’ contribution to the prospective medication risk management for older adults. The specific objectives of the studies I-IV were: I) To explore challenges and potential solutions for interprofessional collaboration in the optimisation of medicines use in older adults. II) To identify Medication Review Interventions (MRIs) for older adults that involve community pharmacists and the evidence of the outcomes of these interventions. III) To investigate community pharmacists’ contributions to medication risk management in Finland and clarify what risk management actions are taken as part of routine dispensing. IV) To identify gaps in community pharmacists’ competence and their need for continuing education in medication risk management in routine dispensing in Finland. Study I was based on interviews with Fimea’s network participants (group discussions, pair and individual interviews, n=15) in the formation phase of the interprofessional network in 2012. The study explored the challenges and potential solutions experienced by existing healthcare teams in managing medications for older adults at: 1) the individual and team level (micro level), 2) organisational level (meso level), and 3) structural level (macro level). Network theory was the theoretical framework applied to the study. Study II was a systematic review. Cinahl, MEDLINE (Ovid), Scopus, International Pharmaceutical Abstracts, and Cochrane Library were searched for articles published between January 2000 and February 2016. Articles that involve community pharmacists in medication reviews for outpatients aged 65 and older were included. Community pharmacists’ contribution to MRIs and evidence of economic, clinical, and humanistic outcomes of the interventions were summarised. Studies III-IV based on the same national cross-sectional online survey targeted to all community pharmacies in Finland (n=576) in October 2015. One pharmacist from each pharmacy was recommended to report on behalf of their outlet. Reason’s Human Error theory with a systems approach served as the theoretical framework of the studies. Study I indicated that challenges in interprofessional collaboration, problems with patient record systems, the organisation of work and lack of resources were present at all the levels contributing to patients’ medication problems. The study participants generally experienced that no one truly takes comprehensive responsibility for patient care. They suggested multiple potential solutions to improve interprofessional collaboration, sharing the tasks and responsibilities, using pharmaceutical expertise, and developing tools as the most commonly mentioned. In Study II, 16 articles were found that described 12 MRIs. Six were compliance and concordance reviews, four were clinical medication reviews, and two were prescription reviews according to a previously developed typology by Clyne et al. (2008). The community pharmacists’ contributions to MRIs varied from sending the dispensing history to other healthcare providers to comprehensive involvement in medication management. The most commonly assessed outcomes of the interventions were medication changes leading to a reduction in actual or potential medication-related problems (n=12) and improved adherence (n=5). In Studies III and IV, responses were received from 169 pharmacies (response rate 29%). Study III demonstrated that when dispensing, pharmacists were oriented to solve poor adherence and technical problems in prescriptions. In contrast, responsibility for therapeutic risks was transferred to the patient to resolve them with the physician. The pharmacies rarely had local agreements with other healthcare providers to solve medication-related risks. In study IV, pharmacists reported having good competence for confirming prescribed dosages and identifying drug-drug interactions. The major gaps were related to applied clinical and geriatric pharmacotherapy, reviewing medications, and using medication risk management databases. The competence gaps regarding the use of the risk management tools concerned: 1) skills to use the tools and 2) to interpret and apply patient-specific risk information into practice. Optimising medication use of older adults requires new systemic solutions within and between different system levels. The main challenges could be solved by clarifying responsibilities, enhancing communication and applying practices that involve pharmacists and the use of information technology. In routine dispensing in community pharmacies, the solving of medication-related risks is still minor and concentrates principally on technical issues related to prescriptions. More attention needs to be paid to identifying and solving potential therapeutic risks in medications, especially in older adults. The study indicates an urgent need to invest in improving patient care-oriented competencies in applied geriatric pharmacotherapy. Better participation of community pharmacists in medication risk management requires stronger integration and an explicit mandate to solve therapeutic risks.Väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia avohuollon apteekkien osallistumista iäkkäiden lääkitysten ennakoivaan riskienhallintaan yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Osatyössä I tutkittiin iäkkäiden lääkkeiden käytön järkeistämiseen ja terveydenhuollon ammattilaisten moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia. Osatyössä II kartoitettiin iäkkäille suunnattuja lääkehoidon arvioinnin toimintamalleja, joissa avohuollon apteekki on osallisena sekä näiden toimintamallien vaikuttavuutta. Osatöissä III ja IV tutkittiin apteekkien osallistumista lääkitysriskien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen reseptintoimituksen yhteydessä sekä lääkitysriskien hallintaan liittyvää osaamista ja koulutustarpeita. Osatyö I koostui Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean moniammatilliseen verkostoon (2012-2015) osallistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten haastatteluista (n=15) vuonna 2012. Moniammatilliseen yhteistyöhön ja ikäihmisten lääkitysten järkeistämiseen liittyviä haasteita ilmeni useilla toiminnan tasoilla, kuten lainsäädännössä, tietojärjestelmissä, työn organisoinnissa, resursseissa ja asenteissa. Yleisesti koettiin, ettei kukaan ota vastuuta potilaan kokonaislääkityksestä. Ratkaisuiksi ehdotettiin useimmin selkeämpää työn ja vastuiden jakoa, farmaseuttisen osaamisen parempaa hyödyntämistä ja työkalujen kehittämistä. Osatyö II toteutettiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena, joka kattoi vuosina 2000–2016 julkaistut artikkelit. Järjestelmällisessä kirjallisuushaussa löytyi 16 artikkelia, joissa kuvattiin 12 erilaista lääkehoidon arvioinnin mallia. Apteekkien osuus toimintamalleissa vaihteli reseptien toimitushistorian lähettämisestä kokonaisvaltaiseen lääkehoidon arviointiin. Toimintamalleilla oli eniten vaikutusta lääkitysongelmien vähenemiseen (n=12) ja parempaan hoitoon sitoutumiseen (n=5). Osatutkimukset III ja IV perustuivat Suomen apteekeille lokakuussa 2015 tehtyyn kyselyyn (vastausprosentti 29, n=169). Sen mukaan reseptintoimituksen yhteydessä pystyttiin ratkaisemaan lähinnä resepteihin liittyviä teknisiä ongelmia ja parantamaan potilaiden hoitoon sitoutumista, mutta hoidolliset ongelmat jätettiin useimmin potilaalle itselleen ratkaistavaksi yhdessä lääkärin kanssa. Lääkitysongelmien ratkaisemiseksi oli vain harvoin muun terveydenhuollon kanssa yhdessä sovittuja toimintatapoja. Apteekeissa osattiin varmistaa lääkkeiden oikeat annokset ja tunnistaa lääkkeiden yhteisvaikutukset. Puutteita osaamisessa koettiin eniten hoidollisten, ja erityisesti iäkkäiden lääkityksiin liittyvien riskien tunnistamisessa sekä riskien tunnistamista tukevien sähköisten työkalujen käytössä ja niiden tuottaman tiedon tulkitsemisessa. Apteekkien toimintaa tulisi kehittää järjestelmälähtöisesti osana terveydenhuoltoa. Apteekissa työskentelevien farmaseuttien ja proviisorien osaamista tulisi kehittää, jotta (iäkkäiden) lääkityksiin liittyviä hoidollisia riskejä voidaan tunnistaa tehokkaammin. Lääkitysongelmien ratkaisemiseksi tiedonkulkua terveydenhuollon toimijoiden välillä tulisi helpottaa tietoteknisillä ratkaisuilla sekä tehtävien ja vastuiden selkeämmällä määrittelyllä.
Subject: farmasia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kallio_sonja_dissertation_2021.pdf 4.570Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record