Angiogenesis Inhibitors for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Treatment : Is There Still Hope?

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203902
Julkaisun nimi: Angiogenesis Inhibitors for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Treatment : Is There Still Hope?
Toissijainen nimi: Angiogeneesi-inhibiittorit pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoidossa : onko vielä toivoa?
Tekijä: Hyytiäinen, Aini
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203902
http://hdl.handle.net/10138/335477
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Opintosuunta: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Tiivistelmä: Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden ennuste on huono siitä huolimatta, että syöpähoidot ovat kehittyneet viime vuosina. Angiogeneesi, eli verisuonten uudismuodostus, on edellytys syövän kasvulle ja leviämiselle ja tämän takia useita angiogeeneesiä estäviä lääkkeitä on kehitetty syövän hoitoon. Tässä tutkimuksessa tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa kerättiin tiedot kliinisistä tutkimuksista, joissa käytettiin angiogeenesi-inhibiittoreita pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla. Kirjallisuushaku tehtiin Ovid MEDLINE, Cochrane Library, Scopus sekä ClinicalTrials.gov tietokannoissa. Tutkimus rajattiin kolmeen kategoriaan angiogeneesiä estäviä lääkkeitä: bevacizumab, tyrosiinikinaasin estäjät sekä endostatin. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin 38 kliinistä tutkimusta, jotka olivat vaiheissa I, II tai III. Angiogeneesi-inhibiittoreita käytettiin tutkimuksissa yksinään sekä yhdistettynä sädehoitoon, kemoterapiaan, kohdennettuun syöpähoitoon tai immunoterapiaan. Tutkimuksissa esiintyi 12 erilaista angiogeneesi-inhibiittoria ja näistä bevacizumab oli yleisimmin tutkittu lääke. Bevacizumab osoittautui tehokkaaksi useissa eri kombinaatioissa, mutta siihen liittyi paljon haittavaikutuksia. Endostatin sekä lenvatinib olivat hyvin siedettyjä ja niiden teho oli lupaava. Useimmat kliiniset tutkimukset angiogeneesi-inhibiittoreista eivät osoittautuneet hyödyllisiksi pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoidossa ja lisäksi useisiin lääkkeisiin liitettiin paljon haittavaikutuksia. Jotkin tulokset olivat kuitenkin lupaavia, varsinkin yhdistelmähoitoina, joten lisätutkimukset angiogeeneesi-inhibiittoreista pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoidossa ovat perusteltuja.Prognosen för huvud- och halscancerpatienter är dålig, trots att cancervården utvecklats mycket under de senaste åren. Angiogenes, nybildning av blodkärl, är en nödvändig process för att cancertumörer skall kunna växa och sprida sig och därför har det utvecklats flera olika anti-angiogena läkemedel för behandling av cancerpatienter. I den här studien gjordes en systematisk litteraturöversikt där man samlade in data från kliniska undersökningar som använde sig av angiogenes-hämmare i behandlingen av huvud- och halscancerpatienter. Litteratursökningen gjordes i Ovid MEDLINE, Cochrane Library, Scopus samt ClinicalTrials.gov databaserna. Studien begränsades till tre olika kategorier av anti-angiogena läkemedel: bevacizumab, tyrosinkinas-hämmare samt endostatin. I litteraturöversikten inkluderades 38 kliniska studier som var i faserna I, II eller III. Angiogenes-hämmare användes ensamt eller i kombination med kemoterapi, riktad cancerbehandling eller immunoterapi. I studierna förekom 12 olika angiogenes-hämmare varav bevacizumab var det mest undersökta läkemedlet. Bevacizumab visade sig vara effektivt i många olika kombinationer, men var förknippat med svåra biverkningar. Endostatin samt lenvatinib var väl tålda och deras effekter var lovande. De flesta kliniska studierna påvisade inga märkbara effekter av angiogenes-hämmare i behandling av huvud- och halspatienter och många av läkemedlen förknippades med svåra biverkningar. Några av resultaten var ändå lovade, särskilt i kombinationsbehandlingar, vilket berättigar till fortsatta studier av angiogenes-hämmare i behandling av huvud- och halscancerpatienter.
Avainsanat: anti-angiogenesis
head and neck cancer
therapy
endostatin
bevacizumab


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hyytiainen_Aini_Tutkielma_2021.pdf 570.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot