Nielupaise ja suun mikrobiomin vaikutus sen kulkuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203910
Title: Nielupaise ja suun mikrobiomin vaikutus sen kulkuun
Author: Hakola, Kosti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203910
http://hdl.handle.net/10138/335480
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Nielupaise on yksi yleisimmistä paiseista korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalla ja sitä tavataan myös terveydenhuollon päivystyspisteissä. Tällä hetkellä nielupaise diagnosoidaan anamneesin, oireiden ja kliinisten löydösten perusteella. Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään, onko nielupaisetta sairastavien henkilöiden suun mikrobiomi eli mikro-organismien muodostama kokonaisuus erilainen kuin terveillä henkilöillä. Mikrobiomien välisiä eroja voitaisiin käyttää joissain tilanteissa nielupaiseen ennakkotodennäköisyyden arvioimiseen. Aineisto, jota tässä tutkielmassa käsiteltiin, on koottu vuosina 2017 ja 2018 kerätyistä nielupaisepotilaiden ja verrokkiryhmän sylkinäytteistä, kliinisistä löydöksistä ja heidän taustatiedoistaan. Aineiston analysoinnin tavoitteena oli selvittää, onko syljen kokonaisbakteerimäärissä tai syljen bakteerilajien suhteellisissa osuuksissa eroa nielupaisepotilaiden ja verrokkiryhmän välillä. Tavoitteena oli myös selvittää, onko nielupaiseen saaneiden henkilöiden terveyskäyttäytymisellä yhteyttä syljen bakteerien kokonaismäärään. Sylkinäytteet analysoitiin käyttäen virtaussytometriaa. Näytteiden bakteerimäärä ja -koostumus selvitettiin lisäämällä näytteisiin sekä kaikkiin bakteereihin että vain tiettyihin bakteeriryhmiin sitoutuvia molekyylikoettimia, minkä jälkeen virtaussytometrialla laskettiin sekä kaikkien bakteerien että tiettyihin ryhmiin kuuluvien bakteerien lukumäärä. Analysoinnin tuloksena bakteerien kokonaismäärissä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa nielupaisepotilaiden ja verrokkien sylkinäytteiden välillä. Tutkimuksen voima ei riittänyt osoittamaan tupakoinnin ja hampaiston kunnon vaikutusta syljen kokonaisbakteerimäärään. Kuitenkin selkeä havainto oli, että nielupaisepotilailla oli prosentuaalisesti pienempi osuus tutkittuja Streptococcus-suvun bakteerilajeja syljessään kuin verrokkiryhmällä. Myös Porphyromonas gingivalis -bakteerien, Fusobacteria-pääjakson bakteerien ja Streptococcus mutans -bakteerien osuus oli pienempi nielupaisepotilailla, mutta suhteellinen ero ei ollut yhtä suuri kuin Streptococcus-suvun lajien kohdalla. Mittaamalla Streptococcus-suvun bakteerilajien osuutta syljen kokonaisbakteerimäärästä voitaisiin saada apua nielupaiseen diagnosointiin niissä tilanteissa, joissa nielupaisetta epäillään, mutta kliinisen diagnoosin tekeminen on jostain syystä hankalaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record