Ruokatottumusten ja painoindeksin yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203912
Title: Ruokatottumusten ja painoindeksin yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen
Author: Leijon, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203912
http://hdl.handle.net/10138/335488
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstract: Psyykkiseen kuormittuneisuuteen on viime vuosikymmeninä alettu kiinnittämään enemmän huomiota tieteellisessä tutkimuksessa. Psyykkisen kuormittuneisuuden on osoitettu olevan yhteydessä työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinäisyyteen ja yleisesti huonompaan elämänlaatun. Tämän vuoksi olisi tärkeä kartoittaa siihen yhteydessä ja mahdollisesti sille altistavat tekijät. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu että epäterveelliset ruokatottumukset ja ylipaino lisäävät psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyttä. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli selvittää, onko ruokatottumuksilla ja painoindeksillä yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen 19-40-vuotiaalla työssäkäyvällä väestöllä. Halusin myös tutkia, kuinka ruokatottumusten yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen muuttuu eri painoindeksiryhmissä. Aineistona tutkielmassa toimi vuonna 2017 kerätty Helsinki Health Stydy -tutkimuksen nuorempi kohortti. Tähän kuului puuttuvien arvojen poiston jälkeen 4606 19-40-vuotiasta Helsingin kaupungin työntekijää. Painoindeksin mittarina käytettiin BMI arvoa, joka jaettiin WHO painoluokkien mukaan kolmeen luokkaan. Psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin GHQ-12 kyselyllä, jonka vastausten pisteet dikotomisoitiin. Ruokatottumuksia mitattiin HHS kyselylomakkeella josta laadittiin tätä tutkimusta varten indeksi, joka perustui suomalaisiin ja pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Taustamuuttujina huomioitiin eri sosiodemografisia tekijöitä, alkoholinkäyttö, fyysinen aktiivisuus, uni ja fyysinen terveys. Tässä tutkielmassa löytyi yhteys ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä naisilla ennen taustamuuttujien vakiointia. Viitteellisiä yhteyksiä löytyi myös normaalipainoisilla naisilla ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. Muissa ryhmissä ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Viitteellisiä yhteyksiä esiintyi, jotka kuitenkin hävisivät taustamuuttujien vakioinnin myötä. Tämä voisi viitata siihen että yhteyttä selittävät taustamuuttujat vakioitiin. Kohortin ominaisuudet,sekä itseraportoidut arvot ja vaste voisivat myös osittain selittää yhteyden puuttumisen vakioiduissa malleissa. Tosin tulokset voisivat viitata myös siihen, että muuttujien välissä ei ole itsenäistä yhteyttä. Tämä tutkielma lisää tieteellistä näyttöä siitä ettei ruokatottumusten, painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei olisi yhteyttä taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Tutkimus ei kuitenkaan poissulje, että muuttujien välillä voisi olla yhteys esimerkiksi muilla aineistoilla tai eri mittareilla. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan isommalla osallistujamäärällä. Yhteydestä tarvitaan myös lisää pitkittäistutkimuksia, jotta yhteydestä saataisiin kattavampaa tietoa.De senaste årtiondena har man inom forskning börjat intressera sig för psykisk belastning. Man har bland annat konstaterat högre nivåer arbetslöshet, arbetsoförmåga, ensamhet och allmänt sämrad livskvalitet hos psykiskt belastade individer. På grund av dessa samband skulle det vara viktigt att kartlägga andra faktorer,vilka är kopplade till psykisk belastning och möjligen predisponerar för detta. Tidigare undersökningar har konstaterat att ohälsosamma matvanor och ett högre kroppmasseindex har ett samband med psykisk ohälsa, Syftet med denna forskning är att utreda förhållandet mellan matvanor, kroppsmasseindex och psykisk belastning hos 19-40-åriga vuxna inom arbetslivet. Sambandet mellan matvanor och psykisk belastning ska ytterligare utredas med att se hur olika kroppsmasseindex inverkar på sambandet. Materialet i denna forskning är yngre kohorten av Helsinki Health study, som samlades år 2017. Efter materialets rensning bestod kohorten av 4606 19-40-åriga arbetare hos Helsingfors stad. Kroppsmasseindexet mättes med BMI, vilken klassades enligt WHO överenskomna viktklasser. Psykisk belastning mättes med GHQ-12 förfrågan, vars resultat dikotomiserades i två klasser. Matvanor mättes med frågor i HHS-frågeformuläret, vilka omformades till ett index som baseras på finländska och nordiska näringsrekommendationer. Som bakgrundsvariabler uppmärksammades olika sociodemografiska faktorer, alkoholkonsumption, fysisk aktivitet, sömn och fysisk hälsa. I denna forskning fann jag ett samband mellan matvanor och psykisk belastning hos kvinnor före bakgrundsvariablerna beaktades. Riktgivande resultat hittades också om ett samband mellan matvanor och psykisk belastning hos normalviktiga kvinnor. I andra grupper framkom inga statistiskt signifikanta samband. Riktgivande resultat hittades i första modellerna, men de försvann efter beaktande av bakgrundsvariabler. Detta kan tyda på att bakgrundsfaktorerna som medierar sambandet inte mera påverkade den. Kohortens egenskaper och självraporterade mätvärden kan också ha varit orsaken varför resultaten saknades. Resultaten av denna forskning tyder dock på att det inte skulle finnas ett självständigt samband mellan undersökta variabler. Denna forskning ökar vetenskapliga kunskapen om att det inte finns ett samband mellan matvanor, kroppsmasseindex och psykisk belastning efter beaktande av bakgrundsfaktorer. Forskningen utesluter dock inte att det kunde finnas ett samband mellan variablerna med en annan kohort, metodik eller andra omständigheter. Mera forskning om ämnet behövs med större deltagarantal. Dessutom behövs mera långitudinella studier om ämnet för att få mera omfattande information om sambandet.
Subject: painoindeksi
ruokatottumukset
psyykkinen kuormittuneisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leijon_Elisa_Tutkielma_2021.pdf 493.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record