The development of corporate environmental responsibility work in Metsä Group during the period of 2000-2020 from sustainability professionals’ point of view

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110263923
Title: The development of corporate environmental responsibility work in Metsä Group during the period of 2000-2020 from sustainability professionals’ point of view
Author: Tiihonen, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110263923
http://hdl.handle.net/10138/335688
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet
Specialisation: Globaali kestävyys
Global Sustainability
Global hållbarhet
Abstract: Metsät ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä teemoista puhuttaessa kestävyydestä ja niille on annettu paljon vaatimuksia ja paineita eri tahoilta viime vuosina. Erityisesti vastuullinen metsien käyttö on noussut keskusteluun viimeisen 20 vuoden aikana. Maailman ja yleisen ilmapiirin muuttuessa kestävyydelle myönteisemmäksi, myös yritysten tulee sopeutua muuttuneeseen yhteiskuntaan. Metsäteollisuudella on merkittävä vaikutus Suomen kestävään kehitykseen sekä talouteen. Metsäteollisuuden alalla yritysvastuutyö on muuttunut yhteiskunnan vaatimusten kasvaessa, ja työstä on vuosien mittaan tullut kokonaisvaltaisempaa tiedon lisääntyessä. Paineita yritysten ympäristötyölle on tullut yritysten ulkopuolelta yhteiskunnasta, sekä sisäisiltä toimijoilta yritysten sisältä. Yksi pitkän linjan metsäteollisuuden yritys Suomessa on Metsä Group, joka on jo pitkään profiloitunut ympäristövastuullisena yrityksenä. Tämän vuoksi yritysvastuutyö ja sen kehittyminen Metsä Groupissa on valikoitunut tutkimuskohteekseni. Tässä tutkielmassa tarkastelen, miten ympäristövastuullisuustyö on muuttunut Metsä Groupissa vuosien 2000–2020 aikana kestävyysasiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona käytän Metsä Groupin vastuullisuustyöntekijöiden haastatteluja, sekä vuosien 2000–2020 vastuullisuus- ja vuosiraportteja. Haastatteluihin valitsin entisiä ja nykyisiä Metsä Groupin kestävyysasiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet kyseisessä yrityksessä joko kokoaikaisesti tai osittain vuosien 2000–2020 aikana. Materiaalit olen analysoinut sisällönanalyysin menetelmin. Haastatteluissa kävi ilmi, että yleisesti työntekijät kokivat, että verrattuna 2000-luvun alkuun vuonna 2020 Metsä Group teki enemmän ja kokonaisvaltaisemmin toimia ympäristövastuullisuutensa eteen. Yleisesti nähtiin, että merkittävimmät vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät olivat megatrendit kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen, sekä yleinen muutos yhteiskunnan näkemyksissä liittyen yritysvastuuseen. Merkittäviksi tekijöiksi vastuullisuustyön edistäjinä koettiin myös johdon tuki ja suhtautuminen ympäristövastuullisuuteen sekä asiakkaiden vaatimukset. Yleisesti koettiin, että jos asiakkaat tai yritysjohto kokivat asian tärkeäksi siihen, panostettiin. Metsä Groupin ympäristövastuullisuus oli tasaisesti parantunut vuosien 2000–2020 aikana. Kokonaisuudessaan haastateltavat kokivat, että ympäristövastuu on otettu osaksi Metsä Groupin strategiaa, ja yritysvastuutyöstä on tullut kokonaisvaltaisempaa ja ammattimaisempaa.Forests have become one of the key themes when it comes to sustainability and have been subject to many demands and pressures from various stakeholders in recent years. In particular, the responsible use of forests has surfaced in discussions during the past 20 years. As the world and overall atmosphere is becoming more favorable to sustainability, companies are required to adapt to a changed society. The forest industry has a significant impact on Finland’s sustainable development and economy. In the forest industry corporate responsibility work has developed as demands from society have grown and the work has become more holistic over time as knowledge on the matter has increased. Pressures on companies' environmental work have come from outside companies from society, as well as from internal actors within companies. One well established forest industry company in Finland is Metsä Group, which has long been profiled as an environmentally responsible company. Therefore, corporate responsibility work and its development in Metsä Group has been selected as my research topic. In this thesis, I examine how environmental responsibility work has changed from the point of view of sustainability professionals in Metsä Group during the years 2000-2020. As research material, I use interviews with Metsä Group's sustainability professionals, as well as responsibility and annual reports from 2000-2020. For the interviews, I selected former and current Metsä Group employees who have worked in the company, either the whole duration or partly, during the years 2000-2020. I have analyzed the materials using content analysis as a method. The interviews revealed that, in general, employees felt that, compared to the early 2000s, in 2020 Metsä Group took more and more holistic action for its environmental responsibility. In general, it was seen that the most significant factors influencing corporate responsibility were megatrends such as climate change and biodiversity loss, as well as a general change in societal perceptions related to corporate responsibility. Leaders’ commitment and attitude towards environmental responsibility, as well as customer requirements, were also perceived as significant factors in promoting responsibility work. It was generally felt that if customers or management saw the matter as important it was invested in. All in all, the environmental corporate responsibility of Metsä Group had steadily improved during 2000-2020. Overall, the interviewees felt that environmental responsibility has been incorporated into Metsä Group's strategy, and that corporate responsibility work has become more holistic and professionalized.
Subject: environmental corporate responsibility
corporate responsibility
sustainability professionals
environmental managers
forest industry


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tiihonen_Katariina_Pro_gradu_2021.pdf 1.197Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record