Tutkimusraportteja

 

Nyligen publicerat

 • Helsingin yliopisto (Helsingin yliopisto, 2022)
  Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuureita kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Niiden toiminnalla on keskeinen merkitys yliopiston strategian toteuttamisessa ja tutkimustoiminnan suuntaamisessa. Tutkimusinfrastruktuurit kytkeytyvät kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskenttään ja niiden yhteiskäyttöisyys avaa mahdollisuuksia tutkimuksen uusiutumiseen ja yhteistyöhön yliopiston kumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa. Yliopistolla on sisäiset prosessit suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin sitoutumisessa. Prosesseilla varmistetaan, että yliopisto ja infrastruktuureiden isäntäyksiköt tiedekunta- ja erillislaitostasolla ovat tietoisia infrastruktuureiden ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittavista resursseista ja että isäntäyksiköt ovat sitoutuneita toiminnan kustannuksiin. Kehittämistyötäj a sitoutumisia tarkastelee yliopiston tasolla tutkimusinfrastruktuuritoimikunta, jota johtaa tutkimuksesta vastaava vararehtori. Yliopiston kampuksilla toimivat tutkimusinfrastruktuurityöryhmät vastaavat infrastruktuureiden arvioinnista ja priorisoinnista ja avustavat tarvittaessa yksiköitä kehittämislinjaustenvalmistelussa. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää määrätietoista resurssiensuuntaamista tutkimusinfrastruktuurien komponentteihin, henkilöstöön, tiloihin ja tukipalveluihin. Henkilöstön osalta yliopisto kiinnittää huomiota infrastruktuureiden henkilöiden uramahdollisuuksiin ja niiden parantamiseen sekä teknisen että akateemisen henkilöstön suhteen. Osaava käyttöhenkilökunta on ratkaisevan tärkeä voimavara, jotta tutkimusinfrastruktuureista saavutetaan parashyöty. Infrastruktuureiden tukipalveluissa tärkeitä osia ovat talouden ja henkilöstön tuen lisäksi infrastruktuureidendatapalvelut ja niiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta parantavat palvelut.
 • University of Helsinki (University of Helsinki, 2015)
  The Helsinki University research data policy was approved by the Rector in February 2015
 • Helsingfors universitet (Helsingfors universitet, 2015)
 • Helsingin yliopisto (Helsingin yliopisto, 2015)
  Helsingin yliopistossa hyväksyttiin ensimmäinen tutkimusdatapolitiikka helmikuussa 2015. Siinä määrättiin tutkimusdatan keräämiseen, tallentamiseen, käyttöä ja hallintaa koskevista yliopistotason periaatteista ja linjauksista. Tutkimusdatapolitiikka on uudistettu vuonna 2021 ja korvaa tämän Helsingin yliopiston vuonna 2015 hyväksytyn tutkimusdatapolitiikan.
 • Rongratana, Rongrong; Tiensuu, Meeri (The Finnish University Partnership for International Development (UniPID), University of Helsinki, 2022)
  This evaluation report analyses the experiences of students that have taken part in UniPID Virtual Studies courses during 2016-2020. UniPID Virtual Studies consists of a selection of courses organized by UniPID member universities, covering a wide range of topics related to global responsibility, sustainable development and development research. All courses are held in English and worth of 5 ECTS. The courses are free of charge for the students from UniPID member universities and organized through an online learning environment. Additionally, UniPID offers a possibility for a 25-credit module titled Sustainability in Development for students who want to incorporate a module into their degree. The objective of the student feedback report is to evaluate the quality of the UniPID Virtual Studies program from the student’s perspective. The data of the report has been gathered through the Virtual Studies Feedback Form during 2016-2020. The results that emerge from the evaluation suggest that most of the students who have taken courses through UniPID have found the courses useful and fruitful. The overall student experience on UniPID courses is positive. Additionally, learning results are also good, and most of the students agreed that their understanding of the subject and concepts have increased after taking a course. One of the most favorite learning experiences for students is group discussion and/or group interactivity, especially as UniPID courses often provide with the opportunity to hear insights from other students around the globe. The evaluation of the student feedback suggests that in order to develop the overall quality of Virtual Studies, more attention should be put into following issues: 1) the lack of feedback from the course instructors, 2) the quality of course material, and 3) finding the best practices for online pedagogy.
 • University of Helsinki (University of Helsinki, 2021)
 • Helsingfors universitet (Helsingfors universitet, 2021)
 • Helsingin yliopisto (Helsingin yliopisto, 2021)
 • Ahvenainen, Marko; Janasik, Nina; Lehikoinen, Annukka; Reinekoski, Tapio (2021)
  Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke (wiseproject.fi) ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Harjoitus pyrkii parantamaan kaupunkien ja kuntien kriisinkestävyyden pitkän aikavälin suunnittelua. Se laajentaa perinteisen kriisivarautumisen ja kriisien akuutin operatiivisen hallinnan näkökulmaa tulevaisuuteen ja sinne asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. WISE-hankkeen tutkijoiden ja Kotkan eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa yhdessä luodulla harjoitusmenetelmällä voidaan mallintaa ja arvioida keskeisiä riskejä kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta. Pilottikokeilussa simuloitiin teollisuuskemikaalien kuljetukseen liittyvää onnettomuutta ja sen aiheuttamia vahinkoja ympäristölle, ihmisille sekä kaupungin eri toiminnoille. Harjoitus toteutettiin koronavirusrajoitusten vuoksi täysin etäyhteydellä Microsoft Teams -alustalla. Harjoitus toteutettiin kolmessa tapaamisessa, joissa edettiin akuutin onnettomuuden pidemmän aikavälin seurausten laadullisesta syy-seurausanalyysista kohti numeerista todennäköisyyspohjaista tarkastelua. Prosessin aikana tunnistettiin tekijöitä, jotka voisivat vahvistaa kaupungin kriisinkestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen. Harjoituskonseptin on tarkoitus auttaa hahmottamaan monimutkaisiin kriiseihin liittyviä epävarmuuksia, joiden systemaattinen jäsentäminen ilman vastaavia työkaluja on hankalaa tai mahdotonta. Raportissa esitellään ensin harjoituksen kulku ja työvaiheet sekä käytetyn todennäköisyysmallinnuksen periaatteet. Mallinnuksen tulosten ja yhteisen työskentelyn pohjalta WISE-tutkijat ja kaupungin asiantuntijat ovat määritelleet joukon Kotkan kriisinsietokyvyn eli resilienssin kannalta merkittäviä tekijöitä ja toimenpiteitä. Lopuksi tutkijoiden johtopäätöksissä nostetaan esille viisi keskeistä resilienssiteemaa ja pohditaan, millaisia valmiuksia harjoitusmenetelmä tarjoaa niihin tarttumiseksi.