Varhaisten kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys 3–4-vuotiailla lapsilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283942
Title: Varhaisten kielellisten ja matemaattisten taitojen yhteys 3–4-vuotiailla lapsilla
Author: Tetri, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283942
http://hdl.handle.net/10138/335795
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 3–4-vuotiaiden lasten kielellinen ymmärtäminen on yhteydessä varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Kielen on tutkitusti todettu olevan vahva ennakoiva tekijä matematiikan yleisen kehityksen kannalta, mutta aiempia näin pieniä suomenkielisiä lapsia koskevia tutkimuksia on olemassa vielä vähän tai yhteyttä ei ole tutkittu tarkasti osa-alueittain. Tämän tutkimuksen avulla saadaan tietoa, voiko yhteyttä käyttää tulevaisuudessa matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten tunnistamiseen, mikä on hyödyllistä tukitoimien varhaisessa ja oikeassa kohdentamisessa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui Toimi ja opi –tutkimuksen alkumittauksessa vuonna 2019 saaduista 3-vuotiaille lapsille (N= 157) ja 4-vuotiaille lapsille (N= 190) tehtyjen Lenen (leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä), Lukukäsitetestin ja Lukivan tuloksista. Varhaisen kielellisen ymmärtämisen ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteyttä etsittiin korrelaatioiden ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Aineiston analysointi toteutettiin SPSS Statistics version 26 –ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkimusta varhaisen kielen ymmärtämisen ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteydestä. Voimakkain ja selkein yhteys havaittiin 4- vuotiaiden lasten kielen ymmärtämisen ja matemaattisten suhdetaitojen välillä. 4-vuotiaan lapsen kielen ymmärtäminen selitti 53 % samanikäisen matemaattisten suhdetaitojen vaihtelusta. Toinen voimakas yhteys havaittiin 4-vuotiaan lapsen lukivalmiuksien ja lukujonotaitojen välillä, sillä lukivalmiuksien selitysosuus oli 47 %. Tutkimustulos osoittaa, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota niiden lasten matemaattisiin suhdetaitoihin, joilla on haasteita kielellisessä ymmärtämisessä ja kohdentaa tukea taitojen kehittymiseksi. Varhain ja oikein kohdennettu tuki ehkäisee matemaattisia oppimisvaikeuksia myöhemmin.The aim of this study was to investigate how the language comprehension of 3-4-year-old children is related to early numeracy skills. Language has been shown to be a strong predictor of overall mathematical development, but previous research on such young Finnish-speaking children is still limited or the association has not been examined in detail across domains. This study will provide information on whether the association can be used in the future to identify children with low numeracy skills, which will be useful for early and appropriate targeting of interventions. The study data consisted of the results of the Lene test (neurodevelopmental screening method for toddlers and preschoolers), the Early numeracy test and the Lukiva test for 3-year-old children (N= 157) and 4-year-old children (N= 190) obtained in the initial sample of the Toimi ja Opi research in 2019. Correlations and linear regression analysis were used to examine the relationship between early language comprehension and early mathematical skills. Data analysis was carried out using SPSS Statistics version 26. Results and conclusions. The results of the study support previous research on the link between early language comprehension and early numeracy skills. The strongest and clearest association was found between language comprehension skills and mathematical relationship skills. The language comprehension of a 4-year-old child explained 53% of the variation in mathematical relationship skills of the same age. Another strong association was found between early reading skills and counting skills in a 4-year-old child, with a 47% explanatory power for early reading skills. This finding suggests that in the future ECEC should pay attention to the mathematical relationship skills of children with language comprehension challenges and target support to develop these skills. Early and well-targeted support prevents mathematical learning difficulties later.
Subject: varhaiset matemaattiset taidot
varhainen kielellinen ymmärtäminen
varhaiskasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tetri_Minna_Pro gradu_2021.pdf 1.086Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record